Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B750003102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B750003101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 27-08-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B750003101

Fagtitel

Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

27-08-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Kristina Vaarst Andersen vaarst@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, Center for Integrerende Innovationsledelse

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Generelle adgangsbetingelser til master i projekt- og innovationsledelse

Formål og sigte

Det er modulets formål, at give den studerende viden om og forståelse for begreber, teorier og metoder, der kan anvendes til at beskrive, undersøge og løse konkrete problemer forbundet med organisationens innovative aktiviteter og med afsæt her i at angive præcise anbefalinger for udvikling af organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel. Mere specifikt giver modulet de studerende værktøjer og metoder til vurdering og igangsætning af innovative aktiviteter – herunder en forståelse af betydningen af ledelsen af den forandring, som de innovative aktiviteter giver anledning til. Den konkrete vurdering af de innovative aktiviteter tager afsæt i organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel. Det er endvidere fagets formål, at give den studerende viden om og forståelse for teorier og metoder, der beskriver relevansen af involvering af eksterne partnere i de innovative aktiviteter som f.eks. kunder og universiteter. Med udgangspunkt i konkrete målinger i egen organisation skal den studerende vurdere relevante aktiviteter og processer, der kan kickstarte nye eller videreudvikle allerede igangværende aktiviteter samt analysere hvilke konsekvenser det har for organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel og give eventuelle anbefalinger til udvikling af denne. Den studerende udvælger og anvender med afsæt i et selvvalgt emne relevante metoder til at identificere og løse konkrete problemstillinger i egen organisation. Modulet sigter på en høj grad af studenteraktivitet i projektforløb parallelt med teorigennemgang.

Indhold

 • Forretningsmodellen som forståelsesramme
 • Innovationsstrategiens elementer og betydning
 • Innovationsstrategiens kobling til forretningsstrategien og forretningsmodellen
 • Forretningsmodellens delkomponenter
 • Værdiskabelse i forretningsmodellen
 • Indfangning af værdi i forretningsmodellen
 • Forskelle mellem innovationsstrategi og forretningsmodellering i offentlige organisationer og private virksomheder
 • Innovation af forretningsmodellen – herunder ledelsen af forandringsprocessen, som innovationen foranlediger

Målbeskrivelse

Målet er, at den studerende kan: 
 • Identificere og udvælge, beskrive og analysere en konkret problemstilling i egen organisation med afsæt i litteraturen indenfor innovationsstrategi og forretningsmodellering.
 • På baggrund af empiri udvælge, diskutere og anvende teorier, metoder og modeller til løsningsforslag og udarbejde specifikke initiativer til at understøtte egen organisations innovationsstrategi og processer.
 • Anvise og beskrive ændringer i organisation innovationsstrategi og forretningsmodel med afsæt i ovenfor nævnte problemstilling og initiativer.
 • Perspektivere de angivne løsningsforslag og initiativer i forhold til litteraturen indenfor innovationsstrategi og forretningsmodellering.
Lærings - og eksamensmål 
Den studerende skal demonstrere en dyb forståelse af de faglige temaer/problemstillinger, der indgår i fagmodulets pensum, således at han / hun kan anvende dette på en konkret selvvalgt problemstilling til at beskrive, analysere og anvise løsninger på det konkrete sæt af problemstillinger inden for innovationsstrategi og forretningsmodellering. Beskrivelsen, analysen og anvisningen af løsninger skal være funderet på empiri fra egen organisation og/eller dennes omgivelser. Desuden skal den studerende beskrive og analysere implikationerne af de anviste løsninger for organisationens innovationsstrategi og forretningsmodel. Dette kan resultere i beskrivelse af en tilrettet innovationsstrategi og forretningsmodel.Lærings- og eksamensmålene er struktureret omkring Den Danske Kvalifikationsrammes opdeling i forhold til viden, færdigheder og kompetencer:

Målbeskrivelse - viden

 • Faget skal resultere i en viden om teorien bag innovationsstrategi og forretningsmodellering
 • Faget skal desuden udmønte sig i viden om forskellen mellem innovationsstrategi, forretningsmodeller og relaterede begreber som forretningsplan og strategi

Målbeskrivelse - færdigheder

 • Faget skal udvikle færdigheder til på baggrund af empiri at udarbejde og præsentere den eksisterende innovationsstrategi og forretningsmodel i såvel en praksisnær som akademisk kontekst
 • Faget skal derudover give den studerende færdigheder til på baggrund af empiri at identificere udfordringer i organisationens eksisterende innovationsstrategi og forretningsmodel

Målbeskrivelse - kompetencer

 • Faget skal give den studerende kompetencen til på empirisk vis at udvikle en innovationsstrategi for og innovere forretningsmodeller, udstikke retningslinjer til at implementere den ændrede innovationsstrategi og forretningsmodel og lede den forandring, som ændringerne giver anledning til

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der senest foreligger i januar. 

 • Tidd, Joe & Bessant, John (2014) Strategic Innovation Management, Wiley
 • Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2010): Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, Wiley
 • Phelps, Heidl & Wadhwa (2012)
 • Immelt & Trimble (2009) 
 • Kirsner (2019)
 • Supplerende artikler: Vil blive annonceret forud for kursets start

Undervisningsform

4 x forelæsninger (på 7,5 lektion hver) i løbet af semestret - 30 lektioner

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. 

De 135 arbejdstimer fordeler sig således 
Konfrontationstimer - 30 timer
Forberedelse til undervisning - ca. 70 timer 
Forberedelse til eksamen - ca. 35 timer

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Juni
Omprøve: August

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen. 
Ved ikke bestået prøve i første forsøg gives mulighed for genindlevering af revideret projekt.

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Omfang

Max. 15 normalsider. 1 normalside = 2400 anslag inkl, mellemrum.

Hjælpemidler

Alle skriftlige hjælpemidler

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital eksamen.

ECTS-point

5

Uddybende information

Individuelt organisationsrettet projekt. Projektets afgrænsning og problemformulering godkendes af underviser.

Projektets længde skal være passende til indholdet. projektet kan afvises, hvis den ikke opfylder formkravene i væsentlig grad. Det kan for eksempel være, fordi der mangler resumé eller referenceliste. Det kan også være, hvis projektets omfang væsentligt overstiger det angivne omfang – eller er væsentligt under. Eventuel afvisning afgøres af vejleder efter aftale med Studieleder. Ved afvisning påføres protokollen ”afvist”. Ved afvisning er 1 prøveforsøg opbrugt.

EKA

B750003102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling, 9606401.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2022 Valgfag Studieprofil for studerende optaget før 1. september 2022 Master i Business Administration | Master of Business Administration (MBA) | Odense
Forår 2022 Valgfag MBA Master i Business Administration - 2022 | Master of Business Administration (MBA) | Odense
Forår 2022 Obligatorisk MPI Master i projekt- og innovationsledelse - 2022 | Master i projekt- og innovationsledelse (MPI) | Odense
Forår 2022 Obligatorisk Master i projekt- og innovationsledelse Master i projekt- og innovationsledelse | Master i projekt- og innovationsledelse (MPI) | Odense 2

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Kristina Vaarst Andersen vaarst@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, Center for Integrerende Innovationsledelse Odense
Markus Becker mab@sod.dias.sdu.dk Institut for Marketing & Management, Strategisk Organisationsdesign Odense