Innovation og entreprenørskab for journalister

Studienævn for Cand.public

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B370011102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B370011101
ECTS-point: 20

Godkendelsesdato: 29-09-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B370011101

Fagtitel

Innovation og entreprenørskab for journalister

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

20

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Cand.public

Godkendelsesdato

29-09-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Lars Damgaard Nielsen ldn@journalism.sdu.dk Institut for Statskundskab, Center for Journalistik

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

At den studerende har gennemført 1. semester af cand.public.

Formål og sigte

Faget har til formål at gøre studerende bedre til dels at få ideer (innovation) og til dels at omsætte ideerne til nye, konkrete journalistiske produkter, platforme, arbejdsprocesser mv. (entreprenørskab). Det vil både være muligt for studerende enten at arbejde med egne ideer eller at arbejde med ideer, som udspringer af samarbejdet med en anden part. Det kan eksempelvis være en medievirksomhed, som har nogle konkrete behov og eftersøger hjælp. Målet er, at studerende tilegner sig teorier, metoder og praktiske færdigheder, som gør dem i stand til at bidrage til udviklingen af fremtidens journalistik.
 
 • Faget vil sætte den studerende i stand til at identificere, forstå og forholde sig handlingsorienteret til aktuelle forandringer i mediebranchen.
 • Faget vil give den studerende et teoretisk, metodisk og praktisk-journalistisk fundament for at gennemføre analyser indenfor en række områder, som er knyttet til innovation og entreprenørskab.
 • Faget vil gennem projektarbejde og undervisning sætte den studerende i stand til at matche de rette modeller og metoder for innovation og udvikling med de konkrete udfordringer for mediebranchen.

Indhold

Fagets opbygning afspejler den arbejdsproces som innovation og entreprenørskab følger. Konkret består faget af en introdag, 11 moduler med videoer, podcasts, tekster og mindre opgaver (der leder frem mod den endelige opgave), samt et designsprint på tre dage. 

Vi arbejder os gennem forskellige emner fra ideudvikling, hen over test og produktudvikling, for at slutte af med pitch og salg. Følgende emner er en del af undervisningsforløbet: 

 • Forandringer i mediebranchen
 • Ideudvikling
 • Validering
 • Business Models
 • Prototype
 • Test og pivotering
 • Teamwork og gruppedynamik
 • Medietyper og innovations strategier
 • Pitch
 • MVP
 • Partnerskaber og salg
Indholdet vil gennem den studerendes selvstændige projektarbejde og interne vejledning blive bearbejdet, sådan at teorier og metoder inden for innovation og entreprenørskab sættes i relation til en individuel problemformulering for projektarbejdet. 

Målbeskrivelse

Det er fagets mål, at de studerende efter at have fulgt undervisningen:

Målbeskrivelse - viden

har viden om:

 • Mediemarkedets udfordringer og muligheder, strategier for innovation, teori om forskellige modeller og metoder til at arbejde systematisk med innovation og forretningsudvikling på et differentieret mediemarked.

Målbeskrivelse - færdigheder

kan demonstrere færdigheder i:

 • Ideudvikling, validering af ideer, markeds analyser, målgruppeanalyser, innovationsstrategier, test af prototype og fremlægge et pitch.

Målbeskrivelse - kompetencer

har kompetence til at:

 • drive, skabe og bistå forandring og udvikling i journalistikken og i mediebranchen.
 • analysere udfordringer i mediebranchen og matche metoder til udvikling og løsninger.
 • skabe sin egen virksomhed lægge en klar strategi for den. 

Litteratur

Eksempler

 • Bell & Owen (2017) "The Platform Press: How Silicon Valley reengineered journalism"
 • Ferrier & Mays (2018), "Media Innovation end Entrepreneurship"
 • Read et al. (2010) “Effectual Entrepreneurship”
 • Knapp: “Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days”
 • Hollensen (2015), "Marketing Management - A Relationship Approach", 3rd ed., Pearson Education
 • Video fra TED, Netflix og SDU.

Undervisningsform

I forlængelse af de bærende undervisningsprincipper for ”fremtidens uddannelse” på cand.public.en på Center for Journalistik tilrettelægges størstedelen af undervisningen som et e-læringsforløb, der består af digitale undervisningselementer i form af nanomoduler, dvs. korte præsentations- og analysevideoer, introducerende podcasts og små digitale øvelser. 
Faget vil være i sin overordnede struktur være bygget op i moduler, der centrerer sig om de forskellige kerne metoder innovationsprocessen er bygget op af.

Modulerne kan gennemføres og afsluttes uafhængigt af hinanden, men for at få den fulde progression anbefales det at følge modulerne i forlængelse af hinanden. De kan følges og afsluttes via nettet hvor og når som helst, dvs. på tidspunkter, der passer ind i den studerendes øvrige forpligtelser, herunder arbejde ved siden af studiet. Der vil desuden være mulighed for at stille underviserne spørgsmål undervejs i forløbet via den digitale læringsplatform. 

 • Faget indledes af en introduktionsdag i Odense på SDU med undervisning og gruppearbejde for de studerende, hvor det stærkt anbefales at afse tid til fysisk fremmøde. 
 • På den fælles introdag, er der også mulighed for at afklare, hvilke andre studerende man evt. matcher med i forhold til arbejdsområde, da faget er tilrettelagt efter gruppeeksamen.
 • Derudover afholdes der et designsprint på tre dage i løbet af semesteret, hvor fysisk tilstedeværelse vil være påkrævet. 
Fra semesterstart til semester afslutning vil den studerende arbejde med et fast projekt. Projektet kan enten være inspireret af de cases, som introduceres i undervisningen, eller den studerende kan arbejde med en ide eller en problemstilling fx fra sin egen arbejdsplads. Projektarbejdet vil sikre, at teori og empiri omsættes til et konkret produkt. Følges faget som 20 ECTS point vil projektarbejdet primært bestå af en teoretisk og en empirisk analyse af en problemformulering, samt en mindre prototype.

Der vil blive givet vejledning, der matcher omfang og størrelse af projektarbejdet for den enkelte studerende jf. valg af henholdsvis 10, 20 eller 30 ETCS point. 

OBS! Undervisningen er sammenlæst med "Innovation og entreprenørskab for journalister (10 ECTS) - B370006101" og "Innovation og entreprenørskab for journalister (30 ECTS) - B370005101".

Arbejdsbelastning

Undervisning:        70 timer
Pensumlæsning: 200 timer
Eksamen:            270 timer
I alt:                     540 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Efterår:

Ordinær prøve: primo januar

Omprøve: februar

Forår:
Ordinær prøve: primo juni
Omprøve: august

Udprøvninger

Projekteksamen

Navn

Projekteksamen

Prøveform

Projektrapport med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Projektrapport: i løbet af semesteret. 

Mundtlig prøve: 30 minutter for én studerende. For hvert ekstra medlem af projektgruppen tilføjes 10 minutter til den mundtlige prøve. 

Omfang

Projektrapport: minimum 25 sider for én studerende, maksimum 30 sider. Opgaven kan afleveres som gruppe på maks. 4 studerende. For hver ekstra medlem af projektgruppen afleveres min. 4 sider ekstra, maksimum 6 sider ekstra (2 studerende maks 36 sider, 3 studerende maks 42 sider, 4 studerende maks 48 sider).

Enhver overskridelse af omfangskravene fører til afvisning af opgaven og resulterer dermed i et brugt eksamensforsøg.

Hvis opgaven er lavet i gruppe, skal det tydeligt angives, hvilke dele af opgaven hver enkelt er ansvarlig for, så der kan gives individuelle karakterer. Dog kan indledning, resume og konklusion angives som lavet i fællesskab.

1 side svarer til 2400 anslag inklusiv mellemrum og noter, men eksklusiv bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. 

Indlevering af besvarelse

Digitalt. 

Opgaven skal senest afleveres i starten af januar (efterårssemester)/ starten af juni (forårssemester). 

ECTS-point

20

Uddybende information

Eksamen foregår i grupper af 2-4 studerende. Det kan ekstraordinært aftales med underviser, hvis det er individuelt.

Opgaven har karakter af en projektopgave. Gruppen vil (med godkendelse fra vejleder) formulere en problemformulering. Med afsæt i denne individuelle problemformulering beskrives et problemfelt. Der laves en analyse af problemfeltet, som tager afsæt i pensum, supplerende relevant teori, forskningslitteratur og egen empiri (spørgeskema, kvalitative interviews, fokusgrupper mv.). Derudover skal projektet indeholde en simpel prototype, en video pitch og en simpel forretningsplan.

EKA

B370011102

Ekstern kommentar

BEMÆRK - FAGET AFLYSES I EFTERÅRET 2021.


Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag "Innovation og entreprenørskab for journalister (20 ECTS) - B338005101".

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.

Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået kan ikke tages om.

OBS! Undervisningen er sammenlæst med "Innovation og entreprenørskab for journalister (10 ECTS) - B370006101" og "Innovation og entreprenørskab for journalister (30 ECTS) - B370005101". Det er kun tilladt at tilmelde sig ét ud af de tre udgaver af faget. 

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), gældende fra og med 1. februar 2019 Cand.public i Journalistik | cand.public | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), gældende fra og med 1. februar 2020 Cand.public i Journalistik | cand.public | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), gældende fra og med 1. februar 2021 Cand.public i Journalistik | cand.public | Odense

URL til MitSkema