ST816: Beregningsmæssig statistik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N370005112, N370005102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N370005101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

25003601(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Kurset kan samlæses med ST522.
Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået ST522.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Faglige forudsætninger. Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til matematisk statistik.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at bruge
moderne beregningsmæssigt intensive metoder som et værktøj til at
undersøge stokastiske fænomener og statistiske procedurer, samt til at
udføre statistisk inferens, hvilket er vigtigt i forhold til at foretage
statistiske analyser baseret paa computation og simulering.

Kurset
bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne calculus og
matematisk statistik, og giver et fagligt grundlag for at studere
emnerne sandsynlighedsteori, ordensvariable og ekstremvaerdistatistik,
der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at håndtere modelopstillinger og/eller modelberigninger.
 • Give færdigheder i at foretage statistisk analyse af data.
 • Give teoretisk viden om og praktisk erfaring med at anvende metoder og modeller fra statistik.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Reproducere
  de vigtigste teoretiske resultater vedrørende basale operationer på
  stokastiske variable og vektorer, og anvende dem i enkle teoretiske
  opgaver.
 • Reproducere og anvende de grundlæggende teoremer for generation af tilfældige variate.

 • Simulere stokastiske variable og vektorer fra de vigtigste fordelinger.

 • Evaluere kvaliteten af en generator af tilfældige tal.

 • Anvende principperne af variansreduktion.

 • Simulere komplekse systemer og undersøge deres egenskaber.

 • Bruge simulering for at beregne integraler.

 • Anvende simulation til at udføre statistisk inferens, beregne p-værdier og konfidensintervaller.

 • Undersøge egenskaberne ved statistiske procedurer og estimatorer vha. simulation.
 • Programmere kursets modeller og teknikker i den statistiske software brugt ved kurset.
 • Identificere relevante oplysninger i softwarens output.
 • Resumere resultaterne af en analyse i en statistisk rapport.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
Random
number generators, inversionsmetoden, rejection sampling, simulation fra
multivariable fordelinger, Markov Chain Monte Carlo metoder,
permutations- og randomiseringstest, funktioner af stokastiske variable,
simulation af forsøg og komplekse systemer, Monte Carlo integration,
simulering af stokastiske processer, bootstrap methods, Bayesian
modeller og metoder, EM algoritmen, nonparametric density estimation.

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Projekter

  EKA

  N370005112

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Første del af kurset evalueres gennem projekter.

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N370005102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  60 minutter (30 minutters forberedelsestid og 30 minutters mundtlig eksamen)

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Anden del af kurset evalueres ved mundtlig eksamen. Eksamen tager udgangspunkt i, men er ikke begrænset til, projektopgaver som bliver lavet i løbet af anden halvdel af kurset.

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  92 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - 56 timer: 
  • Træningsfase: 36 timer, heraf
  • - 10 timer eksaminatorie
  •  - 0 timer laboratorie

  Aktiviteter i studiefasen: Læsning af kursusmaterialet og forberedelse til ugentlige opgaver, individuelt eller i grupper.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Yuri Goegebeur Yuri.Goegebeur@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode