Sprog og retorik: I dybden med journalistikkens tekster og det kritiske interview

Studienævn for Cand.public

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B370012102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B370012101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 23-03-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B370012101

Fagtitel

Sprog og retorik: I dybden med journalistikkens tekster og det kritiske interview

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Cand.public

Godkendelsesdato

23-03-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jonas Nygaard Blom blom@journalism.sdu.dk Center for Journalistik, Institut for Statskundskab

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Det forventes, at de studerende har en grundlæggende forståelse for elementær sproglig og retorisk analyse svarende til den, der opnås under uddannelse til (professions)bachelor i journalistik. 

Formål og sigte

Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at lave sproglige og retoriske tekst- og interviewanalyser, der kan:

 • give den studerende en dybere forståelse af kommunikationen og interaktionen mellem journalist og kilde i en given kommunikationssituation
 • give den studerende en teoretisk forståelse af a) selvfremstilling, indskrevet publikum og retorisk handlekraft i journalistiske tekster og b) sproglig interaktion, handling, turtagning og rolletilpasning i journalistisk interviewpraksis,
 • afsløre de strategier, som kilder bruger til at undgå at svare (direkte) på kritiske spørgsmål, og identificere de spørgsmålstyper, der er mest velegnede til kritiske formål
 • sætte den studerende i stand til at reflektere kritisk og kreativt over journalisters virke ud fra fagets teorier og metoder 
Færdighederne er vigtige for udviklingen af den studerendes evne til kunne reflektere kritisk over sin egen, andre journalisters og kildernes sproglige og retoriske praksis i journalistiske tekster og interview. Samtidig supplerer faget den studerende med metoder og teorier, der kan anvendes i specialer med en tekstnær eller nærsproglig tilgang.  

Indhold

Faget giver de studerende en indføring i tekstnær og nærsproglig analyse af journalistiske tekster og interview med fokus på den situationsforankrede kommunikation, interaktion, selvfremstilling, sproglig handling og retorisk handlekraft. Faget tager afsæt i tre humanvidenskabelige tilgange til analyse af tekster og interaktionel tale: retorikken, pragmatikken og konversationsanalysen og applicerer dem på journalistisk praksis med særlig vægt på genrerne meningsjournalistik og det kritiske og konfronterende interview. 

Målbeskrivelse

Det er fagets mål, at de studerende efter at have fulgt undervisningen,

Målbeskrivelse - viden

og har viden om:
 • den retoriske situation,
 • selvfremstilling,
 • publikum,
 • retorisk ’agency’
 • face og facework,
 • talehandlinger,
 • konversationel implikatur,
 • kommunikative maksimer,
 • præsuppositioner,
 • polyfoni,
 • footing,
 • journalistiske interviewnormer og -konventioner,
 • det kritiske og konfronterende medieinterview,
 • spørge- og svarstrategier, 
 • udenomssvar 

Målbeskrivelse - færdigheder

kan demonstrere færdigheder i: 
 • at analysere journalistiske tekster og kritiske interview vha. retorisk og lingvistisk teori og metode.

Målbeskrivelse - kompetencer

har kompetence til: 
 • på et analytisk grundlag at kunne reflektere kritisk over sproglig og retorisk praksis i journalistiske tekster og kritiske interview.

Litteratur

Ved semesterstart oplyses en række grundbøger og tekster, der dækker fagets indhold. 

Undervisningen forventes at tage afsæt i følgende tekster og bøger:
Eksempler
 • Anderson (2007): "Ethos, Identity, Lies: The Questionable Conversion of David Brock’s Blinded by the Right" i Identity’s Strategy: Rhetorical Selves in Conversion, s. 90-117.
 • Bengtsson (2016): "Det indskrevne publikum i politiske kommentarer" i Rhetorica Scandinavica 71/72, s. 51-70.
 • Bitzer (1968): "The Rhetorical Situation" i Philosophy & Rhetoric 1:1, s. 1-14.
 • Bjerg (2013) Det kritiske interview, Forlaget Ajour.
 • Black (1970): "The Second Persona" i Quarterly Journal of Speech 56:2, s. 109-119.
 • Cherry (1998): "Ethos Versus Persona: Self-Representation in Written Discourse" i Written Communication 15:3, s. 384-410.
 • Clayman & Heritage (2002) The News Interview. Journalists and Public Figures on the Air. Cambridge.
 • Gabrielsen, Jønch-clausen og Pontoppidan (2011) ”Forskydninger: Mellem svar og ikke-svar
 • En retorisk analyse af Lars Løkke Rasmussens svar på tirsdagspressemøderne”, Journalistica 1, s. 112-132.
 • Hauser (2002): "Rhetorical Opportunities" i Introduction to Rhetorical Theory, s. 39-60.
 • Isager (2003): "Reporteren og hans persona: Selvironi som retorisk strategi" i Rhetorica Scandinavica 26, s. 20-36.
 • Isager (2009): "Retorisk handlekraft: Hvem giver journalisterne ordet?" i Retorikkens aktualitet: Grundbog i retorisk kritik, 2. udgave, s. 269-289.
 • Jørgensen og Villadsen (2009): "Kommunikationssituationen" i Retorik: Teori og praksis, s. 85-97.
 • Kock & Hansen (2015) De lytter ikke. Politikernes udenomssnak – spot den, stop den. Hans Reitzels Forlag.
 • Leff og Utley (2004): "Instrumental and Constitutive Rhetoric in Martin Luther King Jr.’s "Letter from Birmingham Jail"" i Rhetoric and Public Affairs 7:1, s. 37-51.
 • Lund (2014): "Retorisk publikum" i Retorikkens aktualitet: Grundbog i retorisk kritik, 3. udgave, s. 63-84.
 • Nielsen (2001) Replik til journalistikken – mikroanalyse af medieinterviewet, Akademisk Forlag.
 • Rønlev (2018): "Brølet i kommentarsporet: Journalisters formidling af den offentlige opinion på politiken.dk" i Journalistica 1, s. 48-77.

Undervisningsform

I forlængelse af de bærende undervisningsprincipper for ”fremtidens uddannelse” på cand.public.en på Center for Journalistik tilrettelægges størstedelen af undervisningen som et e-læringsforløb, der består af digitale undervisningselementer i form af nanomoduler, dvs. korte præsentations- og analysevideoer, introducerende podcasts og små digitale øvelser. Faget vil i sin overordnede struktur være bygget op i to makromoduler, der centrerer sig om henholdsvis tekstanalyse og interviewanalyse. Modulerne kan gennemføres og afsluttes uafhængigt af hinanden, og interviewmodulet kan tages og afsluttes via nettet hvor og når som helst, dvs. på tidspunkter, der passer ind i den studerendes øvrige forpligtelser, herunder arbejde ved siden af studiet. Der vil indgå 5 x 2 timers fællesundervisning enten på universitetet eller på nettet. Der vil desuden være mulighed for at stille underviserne spørgsmål undervejs i forløbet via den digitale læringsplatform. Der tilbydes individuel vejledning til udarbejdelsen af problemformuleringer til porteføljeopgaverne. 

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning

Der undervises 5 x 2 timer i semesteret, cirka hver anden uge. 

Arbejdsbelastning

Aktiverende undervisning på nettet                                                       10 timer
Podcast og videoundervisning, inklusive øvelser og hjemmeopgaver: 72 timer
Pensumlæsning:                                                                                   78 timer
Porteføljeopgaver (= eksamen):                                                          110 timer
I alt:                                                                                                      270 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Portfolio bestående af:

Opgave 1 & 2:

Efterår:

Ordinær prøve: primo januar 

Omprøve: februar


Forår:

Ordinær prøve: primo juni

Omprøve: august 

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

I løbet af semesteret. 

Omfang

Hver porteføjgeopgave har et omfang af 15 sider à 2.400 anslag. I opgaver, hvor der indgår længere tekstpassager som analytisk dokumentation, vil omfanget eventuelt kunne udvides. Dette vil fremgå af opgavebeskrivelsen. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. 

Udlevering af opgave

Porteføljeopgaverne til begge moduler udleveres digitalt. 

Indlevering af besvarelse

Digitalt. 

ECTS-point

10

Uddybende information

Karakteren vægtes ligeligt mellem de to opgaver. Begge opgaver skal bestås med minimum 02, for at bestå porteføljen samlet set. 

Reeksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Varighed

2 uger. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. 

Udlevering af opgave

Digitalt. 

Indlevering af besvarelse

Digitalt. 

Uddybende information

Omprøven består af en bunden hjemmeopgave (varighed to uger). Hjemmeopgaven har et omfang af 30 sider à 2.400 anslag. 

EKA

B370012102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag "Sprog og retorik: I dybden med journalistikkens tekster og det kritiske interview - B338002101".

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.

Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), gældende fra og med 1. februar 2019 Cand.public i Journalistik | cand.public | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), gældende fra og med 1. februar 2020 Cand.public i Journalistik | cand.public | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), gældende fra og med 1. februar 2021 Cand.public i Journalistik | cand.public | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jonas Nygaard Blom blom@journalism.sdu.dk Center for Journalistik, Institut for Statskundskab Odense
Rasmus Rønlev roenlev@sam.sdu.dk Institut for Statskundskab, Center for Journalistik, Forskningsgruppen journalistik Odense

URL til MitSkema

48
Monday
29-11-2021
Tuesday
30-11-2021
Wednesday
01-12-2021
Thursday
02-12-2021
Friday
03-12-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema