Interpersonel Kommunikation

Studienævn for International virksomhedskommunikation

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H760009102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H760009101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 16-03-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

H760009101

ECTS-point

10

Fagtitel

Interpersonel Kommunikation

Antal undervisningstimer

4 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Sarah Bro Trasmundi sarbro@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Sarah Bro Trasmundi sarbro@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Kursets mål understøttes af undervisningen, der er en kombination af forelæsninger, data-sessioner, praktiske øvelser og gruppearbejde. Kursets mål understøttes endvidere af eksamen, der udprøver i evnen til at udfærdige en analyse og fortolkning på baggrund af systematisk behandling af egne optagelser og data.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning kunne

 • forstå udvalgte interaktionsanalytiske og sprogvidenskabelige teorier om interpersonel kommunikation, dialogiske fænomener samt kropslige dynamikker i dialoger
 • mestre avancerede interaktionsanalytiske og sprogvidenskabelige metoder til detaljerede dialoganalyser, herunder teoretiske og metodiske tilgange til sproglige og kropslige dynamikker i interpersonelle dialoger

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning kunne

 • identificere interaktionelle (herunder sproglige, kropslige, gestiske, mimiske) træk i autentiske dialoger i organisatoriske sammenhænge (fx møder, arbejdsopgaver og konsultationer)
 • mestre basale databehandlingsværktøjer og -processer, herunder redskaber til systematisk transskription

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning kunne

 • analysere sproglige og kropslige dynamikker i autentiske dialoger gennem interaktionsanalytiske og sprogvidenskabelige metoder
 • fortolke komplekse sammenhænge mellem interpersonel kommunikation og organisatoriske forhold
 • perspektivere dialogiske og interpersonelle fænomener ved inddragelse af udvalgte, basale kognitive, psykologiske, socialpsykologiske, sociologiske eller organisationsteoretiske teorier, herunder eventuelt komme med forslag til interven-tioner, der fremmer konstruktive og produktive interpersonelle relationer og samtaleformer i organisationer

Indhold

Undervisningen omfatter systematisk indføring i en eller flere sprogvidenskabelige og interaktionsanalytiske teoridannelser egnet til analyse af interpersonel kommunikation. Ligeledes kan undervisningen inddrage grundlæggende kognitive, psykologiske eller organisationsteoretiske begreber. Der arbejdes med metoder til analyse af autentiske dialoger i organisatoriske sammenhænge, både hvad angår sproglige, kropslige og andre faktorer. Der arbejdes analytisk på baggrund af cases bestående af autentisk materiale, herunder materiale optaget af de studerende.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Aktiviteterne på kurset retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen synopsis med mundtlig prøve,

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Arbejdsbelastning

10 ECTS svarer til 280 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Der opgives 500 sider teoretisk tekst samt en videooptagelse af organisatorisk dialog. Videooptagelsen skal være optaget af den studerende selv og skal foreligge i elektronisk form, ligesom optagelsen eller dele deraf skal foreligge i transskriberet form. Omfanget af transskriptionen afhænger af optagelsens karakter og fastsættes af underviseren. I ganske særlige tilfælde kan underviseren tillade audio-optagelser, såfremt optagelsens karakter tilsiger dette.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semesteret.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H760009102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

På kurset er det en forudsætning, at den studerende deltager regelmæssigt, aktivt og tilfredsstillende i den pågældende undervisning.

Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forbredelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc.). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte gange. Med tilfredsstillende forstås, at de oplæg og opgaver bedømmes til bestået.

Registrering af deltagelse i undervisning sker enten via e-læringssystemet eller skriftlig protokol. Den foretrukne metode meddeles ved semesterstart. Som udgangspunkt kan der kun foretages registrering af tilstedeværelse ved en given undervisningsgang, såfremt den studerende har været fysisk tilstede i lokalet under hele undervisningsgangen.

Studerende, der ikke har deltaget regelmæssigt, aktivt og tilfredsstillende i undervisningen, skal på anden vis opnå og dokumentere det faglige niveau, som studerende har opnået gennem regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Dette gøres ved at man til den afsluttende prøve skal aflevere en bunden opgave som bilag til synopsen, der afleveres forud for den mundtlige eksamen. Derudover kan den studerende kun aflevere synopsis individuelt samt gå op til den mundtlige eksamen individuelt. Det er den studerendes eget ansvar at udarbejde opgaven individuelt. Besvarelsen indgår som et element i den studerendes samlede eksamenspræstation.  

Det er i forbindelse med den afsluttende prøve den studerendes eget ansvar at vide, om vedkommende har indfriet de med undervisningen forbundne krav om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende undervisning og dermed på hvilke vilkår den mundtlige prøve skal afvikles.

Den studerende beskriver i sin synopsis rammerne for det egen-optagede videomateriale, fx organisationen, situationen, deltagere. Ligeledes redegør den studerende for:

 1.  de problemstillinger, analysen belyser,
 2. analysens teoretiske grundlag, og
 3. de centrale resultater af analysen.

Til eksamen præsenteres analyser af et eller flere uddrag af det egen-optagede videomateriale med henblik på at belyse de af den studerende identificerede problemstillinger. Endvidere perspektiveres materialet med henblik på en indplacering i en psykologisk, kognitiv, sociologisk eller organisatorisk sammenhæng, og/eller med henblik på at opstille mulige interventioner i forhold til dialogsituationen og dens deltagere.

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

30 minutter pr. studerende, inkl. censur

Omfang

Ved opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse: Synopsis 2-3 normalsider pr. studerende

Ved manglende opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse: Synopsis 2-3 normalsider + bunden analyseopgave 1-2 normalsider

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på SDU´s digitale platform.. Afleveringsdatoen offentliggøres som del af den endelige eksamensplan.

ECTS-point

10

Uddybende information

Bedømmelseskriterier

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1,2,3 og 6, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.

Flere studerende kan bidrage til opgaven:

Ved opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse: Ja, max 3 studerende må lave en fælles optagelse af autentisk materiale. Såfremt to eller tre studerende har lavet en fælles optagelse, kan de indlevere en fælles synopsis. Synopsens omfang fremgår af punktet "Omfang".

Hvis to eller tre studerende har indleveret fælles synopsis, afvikles den mundtlige prøve som en gruppeeksamen. Der gives individuel bedømmelse.

Ved manglende opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse: Nej.

Reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve og de vilkår som var gældende for den enkelte studerende ved den ordinære prøve.

Skema for faget

38
Monday
19-09-2022
Tuesday
20-09-2022
Wednesday
21-09-2022
Thursday
22-09-2022
Friday
23-09-2022
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
Class 1
Undervisning
Sune Steffensen
13 - 14
Class 1
Undervisning
Sune Steffensen
14 - 15
Class 1
Undervisning
Sune Steffensen
15 - 16
Class 1
Undervisning
Sune Steffensen
Vis fuldt skema

Yderligere information

Første undervisningsgang: onsdag 12-16

Se nærmere oplysninger i MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag TOMPLADS Humanistisk informations- og kommunikationsvidenskab Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2021 Valgfag TOMPLADS Virksomhedskommunikation, organisation og turisme Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2021 Valgfag International virksomhedskommunikation – engelsk/kommunikation (180 ECTS), Optag 2019 BA IVK engelsk Slagelse | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Slagelse
Efterår 2021 Valgfag International virksomhedskommunikation – engelsk/international marketing (180 ECTS), Optag 2019 BA IVK engelsk Slagelse | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Slagelse
Efterår 2021 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2020 BA Interkulturel pædagogik | Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA bibliotekskundskab og videnskommunikation 180 ECTS, Optag: 2019 BA Bibliotekskundskab | Bachelor (BA) i bibliotekskundskab og videnskommunikation | Kolding
Efterår 2021 Valgfag BA international virksomhedskommunikation i engelsk, it og webkommunikation 180 ECTS, Optag: 2019 BA IVK Engelsk Kolding | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Kolding
Efterår 2021 Valgfag BA informationsvidenskab, it og interaktionsdesign 180 ECTS, Optag: 2019 BA Informationsvidenskab | Bachelor (BA) i informationsvidenskab, it og interaktionsdesign | Kolding
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2019 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2018 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2020 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2019 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2018 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2021 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2021 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2021 Valgfag Professionsbachelor i engelsk og digital markedskommunikation (210 ECTS), Optag 2019 PBA i fremmedsprog og digital markedskommunikation | professionsbachelor i ét fremmedsprog og digital markedskommunikation (engelsk) | Slagelse
Efterår 2021 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode