Kulturarv - et arbejdsfelt fra a til z

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H910013102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: H910013101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 16-04-2021


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

H910013101

ECTS-point

10

Fagtitel

Kulturarv - et arbejdsfelt fra a til z

Antal undervisningstimer

3 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Anne-Marie Mai ammai@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber
Klaus Petersen klaus.petersen@sdu.dk Danish Centre for Welfare Studies

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anne Klara Bom akbom@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber Odense
Cecilie Bjerre cbjerre@sdu.dk Institut for Historie Odense
Klaus Petersen klaus.petersen@sdu.dk Danish Centre for Welfare Studies Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

I kurset lægges vægt på at de studerende arbejder aktivt og i grupper. 

Kulturarv er en central del af Humanioras DNA og mange af de humanistiske studerende kommer til at arbejde med og formidle kulturarv. Det kan fx være på et museum, et arkiv, biblioteker og samlinger, med turisme, kulturforvaltninger eller i kulturorganisationer. Kurset er målrettet arbejdsmarkedet og giver de studerende mulighed for at arbejde med en række centrale arbejdsopgaver på en kulturarvsinstitution. Kurset opøver en række færdigheder, som vil forberede den studerende til arbejdsmarkedet.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende vil efter endt undervisning have opnået viden som er relevant for arbejdet på kulturarvsinstitutioner m.v.:

Den studerende vil

 • have en reflekteret forståelse af hvad kulturarv er og dets betydning for samfundet
 • have kendskab til væsentlige arbejdsopgaver på en kulturarvsinstitution eller lign.
 • kende til centrale rammer og bestemmelser for forvaltningen af kulturarv (herunder GDPR)


Det karriereforberedende forløb:
Den studerende skal efter endt forløb kunne:

 • forstå sammenhængen mellem sin kompetenceprofil og det akademiske arbejdsmarked

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende vil efter endt undervisning kunne varetage en række centrale arbejdsopgaver herunder:

 • kunne lave en proces- og/eller arbejdsplan i forhold til en konkret målsætning
 • kende til og kunne indgå i kreative udviklingsprocesser (selvstændigt og i grupper)
 • kunne formidle til og kommunikere med specifikke målgrupper
 • kunne udarbejde en projektbeskrivelse for et mindre projekt


Det karriereforberedende forløb:
Den studerende skal efter endt forløb kunne:

 • kommunikere egne kompetencer skriftligt og mundtligt
 • identificere og arbejde med eget netværk i et karriereperspektiv

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende vil efter endt undervisning kunne

 • arbejde selvstændigt og i grupper med henblik på løse centrale arbejdsopgaver på kulturarvsinstitutioner m.v.
 • kommunikere målrettet til interne og eksterne interessenter
 • udvikle og formidle faglige ideer og planer 
 • arbejde i faglige teams


Det karriereforberedende forløb:
Den studerende skal efter endt forløb kunne:

 • træffe personlige karrierevalg og sætte sig karrieremæssige mål

Indhold

På kurset vil vi arbejde med bl.a. bevarelse, formidling og forvaltning af kulturarv fx i form af historie, kultur, kunst og litteratur. Kurset styrker de studerendes kompetencer specifikt inden for dette brede felt og udvikler kompetencer specifikt målrettet arbejdsmarkedet. Kurset indeholder både teoretiske, metodiske og især praktiske elementer. Det sidste inkluderer tæt samarbejde med potentielle aftagerinstitutioner, og giver de studerende anledning til at arbejde med en række konkrete opgaver og temaer: 

 • Hvad er kulturarv: Teoretisk og praktisk
 • Arbejdet på museum (museologi, bevaring, formidling, museal forskning)
 • Arkiver, samlinger og biblioteker: Opbygning, kassation og bevarelse, formidling
 • Forvaltning af kulturarv: Økonomi og budget, regler (jura om kulturarv), GDPR
 • Formidling: Hvordan formidles kulturarv, brugerinddragelse (fx kreativ skrivning)
 • Eksempler på kulturarven i brug (fx ”kultur på recept”, ”citizen’s science”, kulturarvs-aktivisme, festivals).
 • Formidling ift. fonde og fondsansøgninger (eller ”byg dit eget job”)
 • Jobsamtale og pitch af ideer
 • Fysiske og digitale kulturarvsrum og -kulturarvsformidling


Det karriereforberedende forløb:
Gennem undervisningen i Career Management Skills vil den studerende blive trænet i at udnytte egne karriereressourcer. Temaer i denne undervisning vil inkludere kompetenceafklaring, skriftlig formidling i en jobsøgningssammenhæng, forståelse og brug af netværk i karriereperspektiver, forståelse af dynamikker i en jobsamtalesituation samt udvikling af egen karrierestrategi. Som en del af undervisningen i Career Management Skills får den studerende desuden stillet en personlig karrierementor til rådighed fra en offentlig eller privat virksomhed, organisation eller institution. Den studerende vil have løbende kontakt til sin mentor, samt følge sin mentor en dag på job, i et ”job-shadowing forløb”.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan anvendes på kurset: forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, oplæg, foredrag, dialog, diskussioner, øvelser, e-læring, gruppeoplæg, peerfeedback og instruktor- og underviserfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer, selvstændige studier, aktiv deltagelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter.

Bemærk venligst: Studerende, der også er tilmeldt projektorienterede forløb (praktik), skal ikke deltage i den obligatoriske Career Management Skills undervisning i forbindelse med deres valgfag, da denne undervisning i stedet indgår som en del af deres projektorienterede forløb.

Kurset vil afspejle virkelige arbejdsopgaver på kulturarvsinstitutioner som museer, arkiver, samlinger, biblioteker, organisationer, kulturforvaltning m.v. På kurset vil der blive lagt vægt på de studerendes aktive deltagelse og på mødet med konkrete arbejdsmarkedsrelevante opgaver. Undervisning vil således inddrage konkrete eksempler og øvelser samt hyppigt også gæsteundervisere fra kulturarvsområdet. Kurset vil bl.a. inkludere pitch af ideer til et panel af erfarne kulturfolk, projektansøgninger sendt til personer fra fundinglandskabet m.v., besøg på institutioner, gæsteoplæg, idégenerering i grupper, oplæg på holdet, ”peer to peer review” m.v.

Undervisningen vil være delt op i blokke, som afsluttes med en mindre konkret arbejdsopgave. En væsentlig del af arbejdet vil foregå i grupper. Der vil løbende være feedback til de studerende fra både undervisere og fra praktikere. 

Desuden vil som en del af undervisningen indgå et kortere praktikforløb på en kulturarvsinstitution eller lign. 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Aktiviteterne på kurset retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen Portefølje med mundtligt forsvar, men kan også bestå af mundtlige oplæg og andet.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter


Undervisningen omfatter 3 timer per uge i 13 uger. Dertil kommer 4 undervisningsgange á 3 timer i Career Management Skills (karriereforberedende forløb). De 4 undervisningsgange i Career Management Skills afvikles som workshops.

Arbejdsbelastning

10 ECTS svarer til 280 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på  undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Ca. 600 normalsider fælles pensum (oplyses i kursusplan) samt 400 normalsider selvvalgt pensum. Hertil kommer en række mundtlige oplæg.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

Løbende og i slutningen af semestret

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H910013102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Porteføljens omfang: Underviseren bestemmer, hvor mange opgaver der stilles og hvilket omfang opgaverne har. Som udgangspunkt vil der være tale om en projektrapport og 4 bundne øvelser.


Det er en forudsætning for deltagelse i den afsluttende prøve, at undervisningsdeltagelsen i det Karriereforberedende forløb er bestået. Se eksamensbestemmelser her for det Karriereforberedende forløb. 

Prøveform

Portfolio med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Forberedelse

Ingen forberedelse

Varighed

20 minutter + 5 minutter for hver ekstra person ud over 1

Udlevering af opgave

Porteføljeopgaverne udleveres på SDU´s digitale platform. 

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på SDU´s digitale platform.

ECTS-point

10

Uddybende information

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr.  7, 8, 10, 11, 12 og 13, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.


Flere studerende kan bidrage til porteføljen:  
Ja, opgaverne, som indgår i porteføljen må udarbejdes af max 4 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Opgavens omfang fremgår af punktet "Omfang".

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve H910011102, Karriereforberedende forløb H910011101, Karriereforberedende forløb

Skema for faget

Yderligere information

Undervisningstidspunktet - efteråret 2021
Torsdag kl. 9-12


Undervisningstidspunkter for CMS efteråret 2021

Fredag d. 24. september kl. 9-12

Fredag d. 15. oktober kl. 9-12

Fredag d. 5. november kl. 9-12

Fredag d. 19. november kl. 9-12 Se nærmere oplysninger i MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode