Introduktion til Finansiering

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B220032X12, B220032X02, B220032312, B220032512, B220032112, B220032212, B220032302, B220032502, B220032102, B220032202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: B220032X01, B220032301, B220032501, B220032101, B220032201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 14-04-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B220032X01
B220032301
B220032501
B220032101
B220032201

Fagtitel

Introduktion til Finansiering

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

14-04-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Steffen Meyer stme@sam.sdu.dk Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Finance

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Odense, Kolding

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Faget bygger på de færdigheder og kompetencer, der er opnået i fagene Mikroøkonomi samt Matematik og statistik.

Formål og sigte

Faget er et centralt, erhvervsøkonomisk fag. Fagets formål er at den studerende opnår viden om investorers og virksomheders finansielle problemstillinger under hensyntagen til usikkerhed vedrørende de fremtidige økonomiske konsekvenser af finansielle beslutninger. Den studerende opnår kompetencer til at håndtere visse finansielle investeringsproblemer og til at indgå i en virksomheds finansfunktion på et assisterende og analyserende niveau. Fagets formål er desuden at give metoder til vurdering af handlingsalternativers økonomiske attraktivitet. Det er således målet med faget, at den studerende opnår færdighed i at anvende fagets metoder i forbindelse med analyse og vurdering af investeringsmæssige og finansielle aspekter indenfor alle typer af erhvervsøkonomiske problemstillinger. I faget indgår også, at økonomiske beslutninger skal inddrage overvejelser om eventuelle etiske dilemmaer ved prioriteringen af økonomisk attraktivitet i forhold til andre ikke økonomiske mål.

Udover at give den studerende viden om investorers og virksomheders problemstillinger inden for finansiering og investering, giver faget også viden om kapitalmarkedernes egenskaber og funktionsmåde. Faget skal desuden give færdighed i at vælge mellem konkrete finansieringsformer og investeringsprojekter under hensyntagen til risiko og evt. øvrige friktioner som f.eks. skat og inflation. Faget skal også give færdighed i, ud fra et investorperspektiv, at kunne sammensætte en optimal portefølje af finansielle aktiver ud fra en vurdering af sammenhængen mellem risiko og afkast og investors præferencer.

Indhold

Faget har tre hovedområder: 1) Rentesregning, 2) Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse og 3) Værdiansættelse af reale aktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur.

Kernetemaerne i faget er følgende:
1) Rentesregning:
a) Diskontering, annuiteter og perpetuiteter.
b) Intern og effektiv rente.
c) Renters rente.
d) Rentebegrebet med diskret og kontinuert tilskrivning.

2) Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse:
a) Efficiens på kapitalmarkeder.
b) Finansielle investeringer under usikkerhed (optimalt porteføljevalg).
c) Sammenhæng mellem afkast og risiko.
d) Prisfastsættelse af finansielle aktiver (aktier og obligationer).

3) Værdiansættelse af realaktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur:
a) Værdiansættelse af risikofrie aktiver og projekter.
b) Værdiansættelse af risikable aktiver og projekter.
c) Valg af realinvestering og simple skatteeffekter.
d) Kapitalstrukturteori og kapitalomkostninger.

Det bemærkes at fagets indhold i langt overvejende grad tager udgangspunkt i en international kontekst, hvilket også afspejles i litteraturen til faget. Kun emnet obligationsteori inddrager en specifik dansk kontekst.

Målbeskrivelse


Målbeskrivelse - viden

Vedr. Kernetema 1: Rentesregning:
•Forklare for den tidsmæssige værdi af penge.

Vedr. Kernetema 2: Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse:
•Redegøre for, anvende og vurdere betydningen af princippet om fravær af arbitrage. 
•Redegøre for kapitalmarkedets funktion og dets betydning for prisdannelsen på finansielle aktiver, herunder at gennemføre simple analyser baseret på princippet om fravær af arbitrage. 

Vedr. Kernetema 3:Værdiansættelse af realaktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur:

Målbeskrivelse - færdigheder

Vedr. Kernetema 1: Rentesregning: 
•Beregne nutidsværdien af betalingsrækker. 
•Beregne intern rente mv. 
•Foretage givne beregninger med såvel diskret som kontinuert renteskrivning. 

Vedr. Kernetema 2:  Finansielle markeder, finansielle instrumenter og prisfastsættelse af disse:
•Foretage simpel obligationsanalyse og simpel bestemmelse af rentestrukturen. 
•Gennemføre analyse og prisfastsættelse af aktier og obligationer, ved inddragelse af bl.a. systematisk og usystematisk risiko og rentestruktur. 
•Gennemføre en middelværdi-variansanalyse og redegøre for og analysere sammenhængen mellem afkast og risiko og vurdere betydningen heraf for prisdannelsen på finansielle aktiver, herunder bl.a. ved inddragelse af CAPM og flerfaktor-modeller. 

Vedr. Kernetema 3:Værdiansættelse af realaktiver, virksomheders investeringsvalg og kapitalstruktur:
•Bestemme og analysere betalingsrækker for reale investeringsprojekter med udgangspunkt i en differensbetragtning. 
•Bestemme, beregne og vurdere virksomheders optimale kapitalstruktur både uden og med inddragelse af skatteskjold, konkursomkostninger og agentomkostninger. 
•Bestemme, beregne og vurdere virksomhedens kapitalomkostninger ved inddragelse af bl.a. kapitalstruktur og systematisk risiko (beta).
•Gennemføre værdiansættelse af virksomheders realinvesteringer både med og uden inddragelse af skat og gæld. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Kompetencer (gældende for alle kernetemaer): 
Den studerende skal være i stand til at redegøre for teori og gennemføre analyser i relation til fagets indhold, jævnfør nedenstående liste. I forbindelse med redegørelse og analyser skal den studerende være i stand til meget tydeligt at redegøre for forudsætninger og de enkelte elementer i analysen ved hjælp af forklarende tekst og ved at angive anvendte formler og anføre hvorledes disse er anvendt til løsning af opgaven. 

Litteratur

Eksempler:

1) Sampak med Bog, adgang til MyFinanceLab og E-bog: ISBN: 9781839617706: 
 
Sampakken består af følgende dele:
a.Corporate Finance, Global Edition, 5/E Berk & DeMarzo I ©2019.
b.Corporate Finance, Pearson eText, Global Edition, 5/E Berk & DeMarzo ©2019 • Online.
c.MyFinanceLab - Instant Access - for Corporate Finance, Global Edition, 5/E, Berk & DeMarzo.

2) Christian Riis Flor, Linda Sandris Larsen og Claus Munk: ”Indledende obligations- og rentestrukturanalyse, August 2016 (er uploadet på itslearning).

Undervisningsform

Forelæsningernes funktion er dels at skabe overblik over det fagets teori og metode og dels at give viden om de centrale begreber og sammenhænge. Endvidere tilrettelægges og gennemføres forelæsningerne således, at der er en hensigtsmæssig faglig progression i gennemgangen. Hermed sikres det, at den studerende får et solidt fagligt fundament for sine studier i faget. I øvelseslektionerne indgår, at de studerende får hjælp til at løse de stillede øvelsesopgaver. De studerendes egen indsats vil være et væsentligt fundament for undervisningen på øvelsesholdene. Det forventes derfor, at de studerende, inden fremmøde til øvelseslektionerne, har forsøgt at løse alle de stillede øvelsesopgaver. Denne forudsætning er en central del ved beregningen af fagets samlede ECTS belastning.

Excel vil i en stor udstrækning blive anvendt til opstilling og løsning af eksempler og opgaver til forelæsninger og øvelser.

I forbindelse med forelæsningslektionerne vil der i løbet af semestret blive integreret en gennemgang af 2-3 tidligere eksamens-delopgaver.

Arbejdsbelastning

Skemalagt undervisning
2 + 2 forelæsningslektioner pr. uge i 10 uger. 2 øvelseslektioner pr. uge i 10 uger.

Forelæsningerne vil være en kombination af fremmødelektioner og onlinelektioner. 
Maksimalt 25% af forelæsningerne vil foregå online. Den konkrete fordeling mellem fremmødelektioner og onlinelektioner vil foretages under betragtning af didaktiske og pædagogiske aspekter. 

Arbejdsbelastning:

ECTS-rammen er 5 svarende til 135 SAT, der fordeles som følgende:
Forelæsninger inkl. forberedelse: 50.
Øvelser inkl. forberedelse: 45.
Eksamen inkl. forberedelse: (40 i alt) .
- Online midterm MCQ-stedprøve 10
- Afsluttende skriftlig stedprøve: 30

Eksamensbestemmelser

Eksamen - del 1 - Multiple choice test

Navn

Eksamen - del 1 - Multiple choice test

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Henover semestret. Dato og tidspunkt vil fremgå af eksamensplanen.
Omprøve: December.

Udprøvninger

Eksamen - del 1 - Multiple choice test

Navn

Eksamen - del 1 - Multiple choice test

Prøveform

Multiple choice

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Varighed af multiple choice test: 60 minutter 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere og samarbejde med andre.

Udlevering af opgave

Stedprøve.
Opgaven udleveres digitalt.

Indlevering af besvarelse

Prøven afleveres digitalt (submittes), når den studerende er færdig med besvarelsen.  

ECTS-point

0.5

Uddybende information

Multiple choice testen består af et antal opgaver, der ikke kendes på forhånd.
Eksamen afvikles som stedprøve på SDU. 

For at en given test er bestået, skal minimum 50% af testen være besvaret korrekt.
Eksamen tester målopfyldelse for alle de anførte punkter (jævnfør målbeskrivelsen) ved stikprøvekontrol.

Vedr. omprøve i samme eksamenstermin:
Samme som ordinær prøve
En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.

EKA

B220032X12
B220032312
B220032512
B220032112
B220032212

Eksamen - del 2 - Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - del 2 - Skriftlig stedprøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.

Udprøvninger

Eksamen - del 2 - Skriftlig stedprøve

Navn

Eksamen - del 2 - Skriftlig stedprøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Forberedelse

3 timer skriftlig stedprøve.

Varighed

3 timer skriftlig stedprøve.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.
Brug af internettet er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i eller udenfor eksamenslokalet.

Udlevering af opgave

Digital udlevering via "Digital Eksamen"

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen afleveres digitalt via "Digital Eksamen"

ECTS-point

4.5

Uddybende information

Internettet må ikke anvendes under prøven.
Eksamen tester målopfyldelse for alle de anførte punkter (jævnfør målbeskrivelsen) ved stikprøvekontrol.

En ændring i prøveformen ved omprøven vil blive meddelt senest 14 dage før omprøven finder sted.

EKA

B220032X02
B220032302
B220032502
B220032102
B220032202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag B220011X01
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Bemærk: Der er identiske udtryk med faget Introduction to Finance (MMA). Eksamen skal køre samtidigt.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema