Positioner i teori og metode i faget didaktisk udvikling

Studienævn for Pædagogik

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H560041102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

Fagnummer: H560041101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 20-04-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H560041101

ECTS-point

5

Fagtitel

Positioner i teori og metode i faget didaktisk udvikling

Antal undervisningstimer

30 timer per semester

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Anke Piekut ankep@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab
Lars Frode Frederiksen frode@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab

Undervisere

Navn E-mail Institut By
André Dekker ad@odensekatedralskole.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Anne Bang-Larsen anneb@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Ellen Krogh ellen.krogh@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Liloe12 forward lf@roedkilde-gym.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Peter Henrik Raae phr@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, DVIP Odense

Anbefalede forudsætninger

Det anbefales, at den studerende har grundlæggende kendskab til det pædagogiske og didaktiske felt i et omfang, der svarer til Teoretisk Pædagogikum efter 2009-ordningen eller senere.

Overordnet målbeskrivelse


De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning

  • kunne demonstrere indsigt i positioner inden for teori om didaktisk udvikling, herunder ledelse af didaktisk udvikling

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning
  • kunne vise færdighed i undersøgelsesmetodik og projektdesign

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning

  • kunne formulere og vurdere problemstillinger i de gymnasiale uddannelser i lyset af aktuelle krav til udvikling og kvalitet

Indhold

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i teorier inden for feltet didaktisk udvikling og ledelse af didaktisk udvikling med en særlig vægt på centrale, relevante områder inden for at arbejde praktisk og problemorienteret med et udviklingsprojekt.

Undervisnings- og arbejdsformer

Oplæg og deltagernes arbejde med egne udviklingsprojekter veksler mellem lærervejledning og gensidig vejledning. Der arbejdes fortrinsvis i grupper.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Aktiviteterne på kurset retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen synopsis med mundtlig prøve.

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på  undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Der opgives et samlet pensum på ca. 1000 sider gældende for Læreren som didaktisk udvikler, Ledelse af didaktisk Udvikling og Positioner i teori og metode i faget didaktisk udvikling.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placeringI slutningen af semestret

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H560041102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Læreren som didaktisk udvikler, Ledelse af didaktisk udvikling og Positioner i teori og metode i faget didaktisk udvikling er en fælles eksamen.

Der er tale en mundtlig gruppeeksamen på baggrund af en fælles synopsis, der tematiserer et udviklingsprojekt med fokus på elevers læring i relation til organisationens kompetence og givne kvalitetskrav.

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

Nej.

Varighed

40 minutter for to studerende. For hver deltager derover øges med 10 minutter.

Omfang

Max. 10 normalsider ekskl. bilag. Synopsis kan skrives i grupper på max. 4 deltagere.

Hjælpemidler

Tilladt.

Aflevering af besvarelse


Besvarelsen skal afleveres på SDU´s digitale platform.

ECTS-point

15

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, som faget i særlig grad understøtter.


Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.


Flere studerende kan bidrage til opgaven: 
Ja, max 4 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Opgavens omfang fremgår af punktet "Omfang".Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

URL til MitSkema

Yderligere information

Første undervisningsgang: Maj 2021

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode