Læreren som didaktisk udvikler

Studienævn for Pædagogik

Undervisningssprog: Dansk
EKA:
Censur:
Bedømmelse:
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

Fagnummer: H560042101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 20-04-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H560042101

ECTS-point

5

Fagtitel

Læreren som didaktisk udvikler

Antal undervisningstimer

30 timer per semester

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Anke Piekut ankep@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab
Lars Frode Frederiksen frode@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab

Undervisere

Navn E-mail Institut By
André Dekker ad@odensekatedralskole.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Anne Bang-Larsen anneb@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Ellen Krogh ellen.krogh@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Liloe12 forward lf@roedkilde-gym.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab Odense
Peter Henrik Raae phr@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, DVIP Odense

Anbefalede forudsætninger

Det anbefales, at den studerende har grundlæggende kendskab til det pædagogiske og didaktiske felt i et omfang, der svarer til Teoretisk Pædagogikum efter 2009-ordningen eller senere.

Overordnet målbeskrivelse


De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning

  • kunne demonstrere viden om fagdidaktik og almendidaktik i relation til de gymnasiale uddannelser

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning
  • kunne demonstrere viden om dannelse, kompetence og læring som målkategorier for undervisning og didaktiske udviklingsprojekter

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning

  • på baggrund af denne viden kunne arbejde med og reflektere over planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning, der er en del af et didaktisk udviklingsprojekt.

Indhold

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i teoretiske tilgange til fagdidaktik og almendidaktik med en særlig vægt på centrale, relevante områder inden for den gymnasiale kontekst. Endvidere arbejdes der med teorier om dannelse, kompetence og læring, der er relevante for og kan kvalificere didaktiske udviklingsprojekter.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen er forskningsbaseret. Undervisningen foregår på den ene side som oplæg, tekstanalyser og diskussioner og på den anden side med udgangspunkt i et stadigt arbejde med de studerendes didaktiske udviklingsprojekter. Gennem vejledning og indbyrdes respons mellem de studerende kvalificeres disse teoretisk og praktisk.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Aktiviteterne på kurset retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen en synopsis med mundtligt forsvar.

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer, som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Der opgives et samlet pensum svarende til 1000 sider for gældende for Læreren som didaktisk udvikler, Ledelse af didaktisk udvikling og Positioner i teori og metode i faget didaktisk udvikling.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

Læreren som didaktisk udvikler udprøves sammen med Ledelse af didaktisk udvikling og Positioner i teori og metode i faget didaktisk udvikling i slutningen af semesteret.

URL til MitSkema

Yderligere information

Første undervisningsgang: Maj 2021

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode