Kandidatspeciale

Studienævn for Jura

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: B680002102, B680002112
Censur: Ekstern prøve, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Godkendt/Ikke godkendt
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B680002101
ECTS-point: 30

Godkendelsesdato: 18-02-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B680002101

Fagtitel

Kandidatspeciale

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

30

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Jura

Godkendelsesdato

18-02-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ole Hammerslev ohv@sam.sdu.dk Juridisk Institut

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Før specialet påbegyndes, skal den studerende have bestået 60 ECTS.

Specialet skal placeres på kandidatuddannelsens sidste studieår.

Formål og sigte

Formålet er at give den studerende mulighed for at demonstrere et juridisk og/eller erhvervsøkonomisk overblik og evne til faglig fordybelse og refleksion indenfor et selvvalgt emne.

Den studerende opnår viden om det valgte emne på et indgående niveau. Den studerende opnår færdigheder i at anvende fagets metoder og i selvstændigt at afgrænse og strukturere specialet. Den studerende opnår endvidere færdigheder i at identificere, analysere og reflektere over grundlæggende såvel som vanskelige problemstillinger inden for de valgte fagområde samt i at formidle disse analyser og refleksioner skriftligt.

Den studerende opnår kompetence til at håndtere en faglig problemstilling og til at arbejde dybdegående og systematisk med et større projekt.

Den studerende opnår kompetence til at håndtere komplicerede problemstillinger og strukturere egen læring samt til faglig fordybelse og refleksion.

Arbejdet med kandidatspecialet bygger videre på den viden, de færdigheder og kompetencer, som er opnået på bachelor- og kandidatuddannelsens forudgående fag.

Indhold

Udarbejdelse af et skriftlig arbejde i et selvvalgt emne, som dækker over både erhvervsøkonomiske og juridiske aspekter, evt. med inddragelse af tilgrænsende områder, under vejledning af en ansat forsker/underviser på Juridisk Institut, alternativt, og kun efter forudgående aftale, en ekstern person. Emnet kan være teoretisk eller mere praktisk orienteret. Specialet kan skrives med en vægtning af 15 erhvervsøkonomiske ECTS og 15 juridiske ECTS eller tværfagligt med en fordeling af 20+10 ECTS, hvor det ene fagområde vægter tungere end det andet.

Emnevalg skal foretages inden henholdsvis første fredag i december (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i maj) og første fredag i juni (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i januar). Blanket til emnevalg findes på uddannelsens hjemmeside.

Hvis specialet udarbejdes på grundlag af en aftale med en virksomhed eller organisation, skal kontakten til virksomheden eller organisationen i relation til godkendelse af emnet gå gennem universitetet.

Der skal være et resume af afhandlingen på engelsk på 1-2 sider. Resuméet skal omfatte de centrale temaer for afhandlingen samt afhandlingens hovedkonklusion(er). Specialet skal overholde de for specialer gældende formkrav. Der henvises i den forbindelse til "Vejledning til kandidatafhandling/speciale", der findes på uddannelsens hjemmeside.

Specialet kan skrives på engelsk, og man fritages dermed for et engelsksproget juridisk valgfag. Såfremt specialet skrives på engelsk, skal resumeet også være på engelsk.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende får viden inden for relevante problemstillinger. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende får færdigheder til at kunne identificere relevante problemstillinger inden for det valgte emne og redegøre for samt analysere relevante problemstillinger inden for det valgte emne med anvendelse af relevant teori, metode, empiri og retskilder.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende får kompetencer til at kunne identificere problemstillinger inden for det valgte emne og redegøre for samt analysere relevante problemstillinger inden for det valgte emne med anvendelse af relevant teori, metode, empiri og retskilder. Den studerende skal kunne opstille en konklusion på opgaven i den udstrækning det via analyserne er muligt.

Mere specifikt skal den studerende kunne være i stand til at demonstrere kompetence i at:

  • Identificere og opstille en afgrænset og relevant problemstilling
  • Argumentere for teori- og metodevalg
  • Vise kendskab til litteraturen inden for det valgte emne
  • Anvende de valgte teorier, metoder og relevante retskilder
  • Analysere problemstillingen ud fra relevant teori, metode, empiri og retskilder
  • At skrive klart med brug af begreber fra problemstillinge(r)n(e)s område
I forhold til bachelorprojektet er behandlingen af det valgt emne i specialet mere omfattende og kompleks.

Litteratur

Afhænger af emnevalg.

Undervisningsform

Der gives ikke egentlig undervisning, men vejledning. 

Ved semesterstart skal der laves en vejlederaftale med den vejleder, som den studerende har valgt/er blevet tildelt. Blanketten findes på studiets hjemmeside. Vejlederaftalen fungerer ikke som automatisk eksamenstilmelding.

Afleveringsfristen for vejlederaftalen er henholdsvis den sidste hverdag i februar (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i juni) og den sidse hverdag i september (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i januar). Afleveres en sådan vejlederaftale ikke, er den studerende ikke berettiget til vejledning.  

Der skal laves en plan for vejledningen. Den studerende skal sammen vejlederen aftale nogle tidspunkter, hvor der skal finde vejledning sted. Den studerende aftaler selv med vejlederen, hvordan vejledningen og kontakten skal foregå. Vejledning kan finde sted ved møder, telefonsamtaler eller ved e-mail. Vejledningens omfang afhænger af den enkelte studerendes behov. Vejledningen kan dog ikke overstige 4 timer, ved 2 studerende 5 timer. Der gives ikke yderligere vejledning i forbindelse med brug af mere end 1 eksamensforsøg. 

Arbejdsbelastning

1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer. Anvendelsen af den forudsatte samlede arbejdsindsats på 810 arbejdstimer vil i høj grad være individuel.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Vinter:
1. prøveforsøg: 1. hverdag i januar.
2. prøveforsøg: 1. hverdag i april (1. hverdag i maj, hvis der har været afholdt forsvar i januar).
3. prøveforsøg: 1. hverdag i juli (1. hverdag i august, hvis der har været afholdt forsvar i april).

Sommer:
1. prøveforsøg: 1. hverdag i juni.
2. prøveforsøg: 1. hverdag i september (1. hverdag i oktober, hvis der har været afholdt forsvar i juni)
3. prøveforsøg: 1. hverdag i december (1. hverdag i januar, hvis der har været afholdt forsvar i september).


Den studerende kan tilmelde sig specialet på sidste år af kandidatuddannelsen og skal senest tilmelde sig det semester, hvor den studerende ikke har flere nye ECTS.

Afleveres specialet ikke inden for de nævnte frister, bliver den studerende automatisk tilmeldt omprøven i direkte forlængelse af det 1. forsøg, og den oprindelige vejlederaftale skal revideres og godkendes.

Den reviderede vejlederaftale skal godkendes af vejlederen, inden den studerende kan aflevere specialet (igen). Revideres der ingen ny vejlederaftale inden specialets aflevering, afvises specialet, og der er brugt et (yderligere) prøveforsøg. 

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Kandidatspeciale med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Forsvaret vil ikke kunne udstrækkes ud over 45 minutter pr. studerende inklusive votering.

Omfang

For studerende, der skriver kandidatspecialet i efteråret 2019 gælder følgende:
Individuelle kandidatspecialer: 180.000 anslag.
Kandidatspecialer skrevet i tomandsgrupper: 264.000 anslag. 

For studerende, der skriver kandidatspecialet i foråret 2020 og fremefter gælder følgende:
Individuelle kandidatspecialer: 140.000 anslag.
Kandidatspecialer skrevet i tomandsgrupper: 200.000 anslag. 

Dette er inklusive indholdsfortegnelsen og noter, men eksklusive litteraturliste, resumé og eventuelle bilag. En side er ca. 2.400 anslag inklusive mellemrum.

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital eksamen.

ECTS-point

30

Uddybende information

Ved starten af det mundtlige forsvar får den studerende mulighed for at kommentere det skriftlige arbejde, særlig med henblik på eventuelle mangler eller unøjagtigheder. I øvrigt tager det mundtlige forsvar udgangspunkt i det skrevne arbejde og kan omhandle emner, som afhandlingen behandler eller lader ligge. Eksaminationen omfatter endvidere supplerende spørgsmål inden for teoretiske, metodemæssige og eventuelt praktiske emner med tilknytning til den indleverede opgave.

Er specialet udarbejdet af to studerende, skal det angives, hvilke dele af specialet hver enkelt er ansvarlig for. Dog kan indledning, resume og konklusion være fælles. De studerende eksamineres hver for sig med udgangspunkt i hele specialet, og øvrige gruppedeltagere, der ikke selv er eksamineret, har ikke adgang til at overvære eksaminationen. Der gives en individuel bedømmelse.

Den sproglige klarhed og sikkerhed tillægges en direkte selvstændig betydning for bedømmelsen. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse. 

Specialet kan skrives på engelsk med efterfølgende mundtlig forsvar på engelsk. Se mere herom i studieordningen.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Forudsætning ikke fundet

EKA

B680002102

Vejlederkontrakt

Navn

Vejlederkontrakt

Tidsmæssig placering

Frist for aflevering:
Sidste hverdag i februar (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i juni)
Sidste hverdag i september (for studerende, der ønsker at aflevere specialet i januar). 

Udprøvninger

Vejlederkontrakt

Navn

Vejlederkontrakt

Prøveform

Obligatorisk opgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

ECTS-point

0

Uddybende information

Ingen

EKA

B680002112

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 8865001 Kandidatspeciale, cand.merc.jur.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Specialearbejde må ikke honoreres med løn, da det er en ECTS-bærende aktivitet, og der samtidigt kan udbetales SU til den studerende. Der kan i forbindelse med forløbet ydes tilskud til afholdte udgifter eller en månedlig ydelse til dokumenterede udgifter. Ydes der refusion, skal den studerende undersøge, om værdien heraf er skattepligtig. 

Opdateret den 11. maj 2020:
SÆRLIGE FORHOLD FOR PRØVEAFVIKLINGEN I FORÅRSSEMESTERET 2020: Prøveformen ændres fra en mundtlig stedprøve til en mundtlig prøve, der afholdes via Zoom. Den skriftlige del af prøveformen ændres ikke. Nærmere information om tidspunkt vil blive gjort tilgængelig via Blackboard og senest 7 dage før prøvens afholdelse.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Forår 2021 Obligatorisk cand.merc.(jur.), gældende fra 1. sept. 2020 cand.merc.jur. | Odense 4
Forår 2021 Obligatorisk Cand.merc.jur. cand.merc.jur. | Odense 4

URL til Skemaplan

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)