Kommunikations- og videnskabsteori

Studienævn for International virksomhedskommunikation

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H290001102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H290001101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 20-02-2020


Varighed: 2 semestre

Version: Arkiv

Fagnummer

H290001101

ECTS-point

10

Fagtitel

Kommunikations- og videnskabsteori

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Sune Vork Steffensen s.v.steffensen@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jonas Agerbæk joag@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Slagelse
Salam Jayyousi sajay@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation
Sune Vork Steffensen s.v.steffensen@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Nedenstående mål opnås gennem en undervisning, der veksler mellem forelæsninger, diskussion, studenteroplæg og casearbejde kombineret med studiegruppearbejde og selvstudium.

Målbeskrivelse - viden

Efter endt kursus har den studerende viden om
 • centrale videnskabsteoretiske positioner og argumenter
 • centrale humanvidenskabelige retninger i det 20. og 21. århundrede
 • centrale sprog- og kommunikationsteoretiske positioner og argumenter, med særlig vægt på det 20. og 21. århundrede

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter endt kursus har den studerende færdigheder ift. at
 • kunne identificere og vurdere videnskabsteoretiske antagelser og argumenter i gængse sprog- og kommunikationsteorier
 • kunne arbejde ud fra en basal forståelse for forskellige sprog- og kommunikationsteoriers analytiske muligheder og begrænsninger
 • kunne anvende en basal forståelse for forskningsprocessen i sprog- og kommunikationsvidenskaberne

Målbeskrivelse - kompetencer

Efter endt kursus har den studerende kompetencer ift. at
 • kunne præsentere og diskutere kommunikations- og videnskabsteoretiske problemstillinger i skrift og tale, samt indgå i en dialog herom
 • kunne reflektere kritisk på et videnskabsteoretisk niveau i operationelle kommunikationsmæssige og kulturelle sammenhænge

Indhold

Kurset omfatter en række temaer, der dækker de væsentligste humanvidenskabelige retninger, fx retorik, positivisme, hermeneutik, fænomenologi, strukturalisme, socialkonstruktivisme og kognitivisme. Kursets temaer omfatter desuden centrale videnskabsteoretiske positioner, argumenter og problemstillinger med relevans for en nutidig videnskabelig praksis, herunder videnskabshistoriske og -sociologiske betragtninger. Kurset omfatter sluttelig en indføring i det 20. og 21. århundredes mest centrale sprog- og kommunikationsteorier.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: Undervisningen er organiseret i temaer, der kombinerer forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, øvelser og studenteroplæg. Dertil kommer en række mindre skriftlige porteføljeopgaver.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Aktiviteterne på kurset retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen mundtlig prøve.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter

Arbejdsbelastning

10 ECTS svarer til 280 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Ved opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse: 700-800 sider, ligeligt fordelt på de to semestre.

Ved manglende opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse: 1000-1100 sider, ligeligt fordelt på de to semestre.

Der opgives både litteratur, der giver en indføring i sprog- og kommunikationsvidenskaberne, og litteratur, der giver en indføring i humanvidenskabelige og videnskabsteoretiske traditioner og positioner, samt evt. en række kortere uddrag af originale tekster (evt. i oversættelse) inden for sprog- og kommunikationsvidenskaberne, humanvidenskaberne og videnskabsteorien.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelse

Navn

Eksamensbestemmelse

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret efter andet undervisningssemester.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H290001102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

På kurset er det en forudsætning, at den studerende deltager regelmæssigt, aktivt og tilfredsstillende i den pågældende undervisning.

Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forbredelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc.). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 80 % af de udbudte gange. Man skal således have været tilstede 80% af de udbudte timer samlet henover 2. og 3. semester. Med tilfredsstillende forstås, at de oplæg og opgaver bedømmes til bestået. 

Registrering af deltagelse i undervisning sker enten via e-læringssystemet eller skriftlig protokol. Den foretrukne metode meddeles ved semesterstart. Som udgangspunkt kan der kun foretages registrering af tilstedeværelse ved en given undervisningsgang, såfremt den studerende har været fysisk tilstede i lokalet under hele undervisningsgangen.

Studerende, der ikke har deltaget regelmæssigt, aktivt og tilfredsstillende i undervisningen, skal på anden vis opnå og dokumentere det faglige niveau, som studerende har opnået gennem regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen. Dette gøres ved at man til den afsluttende prøve skal op i ekstra pensum og udarbejde en individuel skriftlig bunden hjemmeopgave i tillæg til den mundtlige prøve (se punkterne Pensum, Omfang og nedenfor).

Det er i forbindelse med den afsluttende prøve den studerendes eget ansvar at vide, om vedkommende har indfriet de med undervisningen forbundne krav om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende undervisning og dermed på hvilke vilkår den afsluttende eksamen skal afvikles.

Ved opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse:
Den studerende skal til den mundtlige prøve indgå i en dialog med udgangspunkt i et af de temaer, der er gennemgået i faget. Før den mundtlige prøve afgøres det ved individuel lodtrækning, hvilket tema der danner grundlag for den mundtlige prøve. I løbet af den mundtlige prøve skal også emner fra de øvrige temaer indgå i den faglige dialog.

Ved manglende opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse: Den studerende skal til den mundtlige prøve indgå i en dialog med udgangspunkt i 1) en individuel skriftlig bunden hjemmeopgave (se nærmere nedenfor under Varighed og Omfang) og 2) i et af de temaer, der er gennemgået i faget. Før den mundtlige prøve afgøres det ved individuel lodtrækning, hvilket tema der danner grundlag for den mundtlige prøve. I løbet af den mundtlige prøve skal også emner fra de øvrige temaer indgå i den faglige dialog.

Den skriftlige hjemmeopgave vil omfatte spørgsmål relateret til det ekstra pensum (se punktet Pensum), som regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse fritager for. Den studerende skal i opgaven besvare et eller flere spørgsmål i henhold til fagets målbeskrivelse.

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

Ingen

Varighed

Ved opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse:
20 minutter, inkl. censur

Ved manglende opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse:
Mundtlig prøve: 20 minutter, inkl. censur
Skriftlig bunden hjemmeopgave: 2 dage

Omfang

Ved manglende opfyldelse af kravet om regelmæssig, aktiv og tilfredsstillende deltagelse:
Skriftlig bunden hjemmeopgave: 10-12 normalsider

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres på SDU´s digitale platform. Afleveringsdatoen offentliggøres som del af den endelige eksamensplan.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på SDU´s digitale platform.

ECTS-point

10

Uddybende information

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 9, 11 og 12, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve, og de vilkår som var gældende for den enkelte studerende ved den ordinære prøve.

Skema for faget

Yderligere information

Undervisning:
Hold 1: Torsdag 8-10
Hold 2: Torsdag 10-12

Undervisningen i faget vil blive afholdt med fuld fysisk tilstedeværelse på campus. Du skal holde dig orienteret i My Timetable/Calendar.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2021 Valgfag TOMPLADS Virksomhedskommunikation, organisation og turisme Samdrift (BA) | Odense
Forår 2021 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 2
Forår 2021 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 2
Forår 2021 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 2
Forår 2021 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2020 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense 2

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2020 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense 2 E21
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2020 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense 2 E22
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2020 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense 2 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk | Odense 2 E22
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 2 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk | Odense 2 E21
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 2 E21
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 2 E22
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 2 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 2 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 2 E22
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 2 E21
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2020 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense 3 E21
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2020 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense 3 E22
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/medier, Optag 2020 BA IVK Engelsk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk | Odense 3 E21
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk | Odense 3 E22
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E22
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E21
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E21
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E22