Jagten på fortælleren

Studienævn for Cand.public

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B370017112, B370017122, B370017102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B370017101
ECTS-point: 20

Godkendelsesdato: 23-03-2021


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B370017101

Fagtitel

Jagten på fortælleren

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

20

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Cand.public

Godkendelsesdato

23-03-2021

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Susanna Sommer suso@journalism.sdu.dk Center for Journalistik, Institut for Statskundskab

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

En bachelor i Journalistik fra SDU eller Professionsbachelor fra DJMX eller tilsvarende.

Formål og sigte

Den fortællende journalistik bruger fiktionens virkemidler (fx scene, karakter og plot) til at omsætte virkelighedens historier til stærke modtageroplevelser.
Det er en genre, der kræver stærke fortællere, som hele vejen gennem processen er bevidste om, både hvordan de møder og indtager virkeligheden og om deres eget udtryk, stemme og stil.

Den studerende kommer til at forstå den fortællende genres formgreb, dramaturgiske muligheder, metoder og fortællerroller - både praktisk og teoretisk, så den studerende kan skabe og udvikle sin personlige stil.

Kurset giver den studerende teoretisk og praktisk journalistisk indsigt, og den studerende kommer til at eksperimentere med en mangfoldighed af fortælleformer og fortælleplatforme, så den studerende bliver bevidst om genrens og platformenes muligheder, sit eget fortællepotentiale og kan analysere både andres og egne produkter.

Kurset skal gøre den studerende til en stærk og selvbevidst fortæller og udvikle den studerendes egen tone of voice.
Kurset lærer den studerende at producere originale fortællende journalistiske historier til alle former for platforme, og styrker den studerendes bevidsthed om, hvordan man - gennem hele skabelsesprocessen - kan tage valg, der bedst tjener historien og udfolder den enkelte studerendes talent - fra ide og konceptudvikling til platformvalg, sprog og dramaturgi.

Vær opmærksom på, at dette fag findes i 3 udgaver: 10, 20 og 30 ECTS. 
Udgangspunktet og fokus på fortælleren er ens. Men jo flere ECTS den studerende vælger, jo mere bliver teori omsat til praksis og den digitale undervisning suppleret med individuelle coachingforløb, der fremkalder den enkelte fortæller.

Hvis studerende vil skifte til flere eller færre ECTS, så skal det godkendes af studienævnet. 

Hvis den studerende ønsker at skifte efter semesterets første måned – og vil gå til eksamen i samme semester, så skal det desuden godkendes af underviserne.

Indhold

Introduktion til de grundlæggende teorier om og metoder indenfor fortællende journalistik - konceptualisering, research, dokumentation, dramaturgi og formidling. I den analytiske del får de studerende indsigt i narratologiske og retoriske teorier om fortællinger med særligt fokus på fortælleren og bliver på den baggrund i stand til at analysere og reflektere over egne og andres produktioner. 

Kurset præsenterer også de studerende for, hvordan den fortællende journalistik bliver forløst på forskellige platforme - ikke kun de traditionelle (lyd, skrift, video), men også fx Instagram, performativ journalistik mm. Og de studerende får indsigt i hvordan platformenes muligheder og begrænsninger påvirker fortællerolle og fortællegreb og de bliver udfordret ti at udfolde deres egen fortællerolle i mange forskellige udgaver.
Fagets fokus er på fortælleren og dennes roller og muligheder i fortællende journalistik. De studerende introduceres til narratologiske og retoriske teorier og begreber om fortælleren, herunder bl.a. fortællerforhold, synsvinkel og selvfremstilling, og lærer at bruge disse i egne originale fortællinger, der produceres i løbet af kurset.

Målbeskrivelse - viden

at den studerende har viden om:
 • den fortællende journalistiks historie, retoriske situation og karakteristika som genre
 • plot, fortællemodeller og plotteknikker
 • persontegning og scene
 • fortællerforhold, fortællerstemme og synsvinkel
 • selvfremstilling, herunder persona, etos og voice
 • feedbackmetoder
 • kende de forskellige platformes formsprog og muligheder
 • Imitatio
 • fortællerens anatomi og psykologi
 • Autenticitet

Målbeskrivelse - færdigheder

at den studerende har færdigheder i at:
 • finde historier med narrativt potentiale
 • anvende narrative greb såsom fortællemodeller, fortællerforhold, persontegning, scener og dialog
 • bruge forskellige platformes formsprog og muligheder
 • lave narratologiske og retoriske analyser af fortællende journalistik
 • give konstruktiv og kriteriebaseret feedback på medstuderendes fortællinger og bruge andres feedback til at udvikle egne fortællinger og fortællerrolle
 • blive bevidst om og udvikle sin egen tone of voice og fortællestil

Målbeskrivelse - kompetencer

at den studerende har kompetence til at:
 • reflektere kritisk over samspillet mellem fortællende journalistiks retoriske situation, indhold og form 
 • reflektere kritisk over den potentielle virkning af narrative og sproglige greb i fortællende journalistik
 • reflektere kritisk over egen stil, rolle, produktion og valg af platform
 • vælge historie, fortælleteknikker, sprog, stil og platform, på en måde, hvor fortællepotentialet udnyttes mest og fortællerrollen fremkalder fortællingen stærkest

Litteratur

Eksempler:

 • Line Vaaben: Fortællingernes tid
 • Jack Hart: Storycraft
 • Steen Steensen: "The Featurization of Journalism"
 • Keld Gall Jørgensen: Litterær analyse. Prosa og lyrik
 • Wayne C. Booth: The Rhetoric of Fiction
 • Christine Isager: "Reporteren og hans persona"

Undervisningsform

Dette kursusforløb består af:
 • En inputdel, hvor den studerende får teoretisk og praktisk undervisning i den fortællende journalistiks metoder med særligt fokus på fortællerrollen.
 • En øvelsesdel, der er udformet som et interaktivt spil.
 • Et peer feedback-forløb, hvor den studerende bliver god til at analysere og forholde dig til andres produkter.
 • Produktion af egen fortællende historie
 • Et udviklingsforløb, hvor den studerende skal finde, udfolde og udvikle dit eget fortællerpotentiale. Bl.a. gennem ‘selvanalyse’, vejledning
Kurset veksler mellem 
 • Digitale moduler, fx videoer, podcasts og digitale tekster, som den studerende kan gennemføre i dit eget tempo. Den studerende får her både det akademiske og journalistiske perspektiv på fortællerrollen og den fortællende journalistik. Forløbet er planlagt, så man tager udgangspunkt i de samme teoretiske tekster og journalistiske eksempler, og der kommer størst mulig sammenhæng mellem teori og praksis.
 • Et digitalt journalistisk spil, hvor den studerende skal løse forskellige fortællingsopgaver.
 • 2 online-seminarer, hvor de studerendes øvelser og gensidige feedback bliver diskuteret og evalueret.
 • 1 eller 2 internater af nogle dages varighed, hvor holdet mødes i virkeligheden og udforsker fortællerens mangfoldighed med mundtlig fortælling, skriveøvelser, på scenen og sammen med musikere, forfattere og andre inspirerende fortællere.
 • 1:1-vejledning, som hjælper dig til at udvikle din fortællerrolle og forme din historie.

Arbejdsbelastning

Sammenlæses med "Jagten på fortælleren", 30 ECTS (B370018001) og "Jagten på fortælleren", 10 ECTS (B370016001) .

Arbejdsbelastning

Digitale moduler og foreberedelse 250 
Øvelser 150 
Digitale seminarer 20 
Internat 20
Eksamen 100 

I alt 540

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Delprøve 1

Ordinær prøve: juni/januar

Omprøve: august/februar

Delprøve 2
Ordinær prøve: juni/januar
Omprøve: august/februar

Delprøve 3
Ordinær prøve: juni/januar
Omprøve: august/februar

Alle opgaver udleveres i starten af undervisningsforløbet og laves i løbet af semesteret. 

Når den studerende har tilmeldt sig undervisningen, er denne automatisk tilmeldt 1. eksamensforsøg i alle tre delprøver.

Ønsker en studerende at udskyde en eller flere delprøver til et senere semester: Hvis en studerende ikke ønsker at indlevere en eller flere delprøver til de angivne eksamensterminer, påhviler det den studerende selv aktivt at framelde sig eksamen senest tre uger før afleveringsdatoen i hver af fagets delprøver. Framelding skal ske via henvendelse til Uddannelsesjura & Registratur via SPOC. Såfremt man ikke framelder sig, er der anvendt et eksamensforsøg på den pågældende delprøve ved semesterets udgang.       

Udprøvninger

Delprøve 1 - Akademisk analyseopgave

Navn

Delprøve 1 - Akademisk analyseopgave

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

I løbet af semestret. 

Omfang

Maksimalt 6-8 normalsider.

1 normalside svarer til 2.400 anslag (inklusiv mellemrum, referencer og noter, men eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste, kildeliste og andre bilag).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Digitalt. 

Indlevering af besvarelse

Digitalt. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Individuel hjemmeopgave.

Den studerende skal analysere et medieprodukt i fortællende form ud fra fagets retoriske pensum.

Reeksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Varighed

3 dage

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. 

Udlevering af opgave

Digitalt. 

Indlevering af besvarelse

Digitalt. 

Uddybende information

Aflevering af skriftlig hjemmeopgave af samme omfang, men med ny opgaveformulering. 

EKA

B370017112

Delprøve 2 - Portefølje

Navn

Delprøve 2 - Portefølje

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

I løbet af semestret. 

Omfang

Imitatioøvelse:
Analyse: 3 normalsider. 
Fortællende produkt: 1-2 normalsider.

Peer-feedback: 1-2 normalsider.

The game: 2 normalsider

Fortællerselvportræt: 2 normalsider.

1 normalside svarer til 2.400 anslag (inklusiv mellemrum, referencer og noter, men eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste, kildeliste og andre bilag).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. 

Indlevering af besvarelse

Digitalt. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Individuel portfolio, som indeholder følgende opgaver:

Imitatio-øvelse: Retorisk analyse af udvalgt fortæller + eget fortællende produkt i dennes stemme.

Peer-feedback: 1 skriftlig feedback på en anden studerendes produktion.

The game: 2 produktionsøvelser.

Fortællerselvportræt: På baggrund af semesterets teoretiske og praktiske undervisning og den feedback, den studerende har fået, skal de skrive et analyserende selvportræt, hvor de beskriver og analyserer egen fortællerolle.

Reeksamen

Prøveform

Hjemmeopgave

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Varighed

3 dage. 

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. 

Udlevering af opgave

Digitalt. 

Indlevering af besvarelse

Digitalt. 

Uddybende information

Individuel hjemmeopgave. Omfang: 12 normalsider. 

EKA

B370017122

Delprøve 3 - Afslutningsopgave

Navn

Delprøve 3 - Afslutningsopgave

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

I løbet af semestret. 

Omfang

Afslutningsopgave - fortællende produkt: 

Skrevne medier: 8.000 – 12.000 anslag.
Lyd: Samlet varighed: 8 – 12 minutter.
Video: Samlet varighed: 3 – 6 minutter.
Multimedie: Udgangspunkt 6.000 – 10..000 anslag. Omregningsfaktor er i dette tilfælde 1 minuts video er 1500 anslag. 1 minuts lyd er 1000 anslag.

Afslutningsopgave - journalistisk rapport: 
Maksimalt 6-8 normalsider.

1 normalside svarer til 2.400 anslag (inklusiv mellemrum, referencer og noter, men eksklusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste, kildeliste og andre bilag).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt. 

Indlevering af besvarelse

Digitalt. 

ECTS-point

10

Uddybende information

Individuel hjemmeopgave. 

Afslutningsopgaven består af et fortællende produkt og en journalistisk rapport.

Vedr. omprøve i samme eksamenstermin: Den studerende får mulighed for at omarbejde opgaven fra den ordinære eksamen. Opgaven skal indeholde et afsnit, der redegør og argumenterer for ændringerne. 

EKA

B370017102

Ekstern kommentar

Sammenlæses med "Jagten på fortælleren", 30 ECTS (B370018001) og "Jagten på fortælleren", 10 ECTS (B370016001) . Det er kun tilladt at tilmelde sig ét ud af de alt tre udgaver af faget (B370016001, B370017001, B370018001).  

Hvis studerende vil skifte til flere eller færre ECTS, så skal det godkendes af studienævnet. 

Hvis den studerende ønsker at skifte efter semesterets første måned – og vil gå til eksamen i samme semester, så skal det desuden godkendes af underviserne.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), gældende fra og med 1. februar 2019 Cand.public i Journalistik | cand.public | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), gældende fra og med 1. februar 2020 Cand.public i Journalistik | cand.public | Odense
Efterår 2021 Valgfag Kandidatuddannelsen i Journalistik (cand.public.), gældende fra og med 1. februar 2021 Cand.public i Journalistik | cand.public | Odense

Deltagerbegrænsning

20

URL til MitSkema

48
Monday
29-11-2021
Tuesday
30-11-2021
Wednesday
01-12-2021
Thursday
02-12-2021
Friday
03-12-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema