BB854: Artsbevarelse - et nøgleelement i at nå FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N110044102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110044101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 06-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Felttur

Bemærk: Kurset inkluderer ekskursion med overnatninger på Danhostel Givskud Zoo. Man opkræves et mindre beløb som dækker forplejningen under ekskursionen. 

Deltagerbegrænsning
Kurset har deltagerbegrænsning. Der lægges vægt på følgende kriterier i nedenstående rækkefølge ved tildelingen af pladser:

 1. Studerende, der har optjent flest ECTS på kandidatuddannelsen har første prioritet
 2. Studerende, der er optaget betinget på kandidatuddannelsen har hernæst prioritet
 3. Studerende, der følger kandidatkurser samtidig med deres bacheloruddannelse (dispensation til 30 ECTS kandidatkurser) har herefter prioritet
 4. Bachelorstuderende

Hvis der er pointmæssigt ligestillede blandt studerende i gruppe 1 til 4, trækkes der lod.

Fagmiljøerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet forestår prioriteringen, og der oprettes en venteliste. Studerende, der ikke optages på kurset, men kommer på venteliste, får besked fra fakultetet. Ventelisten overføres ikke til det efterfølgende år.

Det er væsentligt at møde op til første kursusdag eller underrette underviseren, da der er venteliste på kurset. 

Indgangskrav

Studerende, der har bestået BB837, kan ikke følge kurset. 

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til basal biologi
 • Kunne anvende Excel, PowerPoint og være åben for læring gennem kursets nye softwareværktøjer.

Derudover anbefales det, at den studerende har basal viden indenfor populationsbiologi og evolution.

Deltagerbegrænsning

25

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå processerne bag udviklingen af arters forvaltningsplaner (SMP). Dette er vigtigt i forhold til tabet af biodiversitet, som er en af de store drivkræfter bag ændringer i økosystemet og derfor er det essentielt at forhindre flere arter i at uddø. 

Kurset fokuserer direkte på målsætningerne i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDGs) 14, 15, & 17 (e.g. bevarelse og bæredygtig udnyttelse af, liv på land, i vand og udvikling af globale fællesskaber som sammen skal opnå disse mål). 

I dette intensive kursus vil vi undersøge den 6. masseuddøen, hvad der definerer en art samt hvordan biodiversitetsniveauer har ændret sig igennem jordens historie til sammenligning med den nuværende udryddelsesrate. Derudover vil de studerende blive introduceret til FNs mål for bæredygtig udvikling og multilaterale aftaler hvori artsbevarelse er i fokus.  

Vi vil benytte forskellige beslutningsanalyseværktøjer til at vurdere, hvad der er den bedst mulige tilgang og metode til at beskytte en given art. Til dette vil vi gennemgå forskellige fremgangsmåder og værktøjer for bevaring som benyttes til at udvikle en forvaltningsplan for arten (SMP). De studerende vil i teams udvikle en forvaltningsplan for en udvalgt truet art. Koncepterne omkring habitat, velfærd, trusler samt genetikkens rolle, og demografisk information til forudsigelse af udryddelsesrisikoen samtidig med at forskellige interessenter vil blive inddraget og taget i betragtning. De studerende skal under kurset udvikle en Population Levedygtighedsanalyse (PVA) samt en interessentanalyse. 

Kurset består af 2 undervisningsgange forud for den intensive fem dages ekskursion. Vi forventer at de studerende læser det obligatoriske pensum for at opnå basal viden forud for kurset. Feltkurset finder sted i Givskud Zoo med indkvartering på Danhostel hvor de studerende vil lære direkte fra eksperter indenfor både ex-situ og in-situ artsbevarelse. De studerende forventes at arbejde i grupper med udviklingen af SMP; hver gruppe udvikler en plan for en udvalgt truet dyreart. Hvert team præsenterer deres SMP efterfulgt af en debat om vigtighed af deres SMP, dets udfordringer, muligheder og vigtighed for FNs verdensmål, som vil blive evalueret. 

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurset Population og Evolution (BB512) og giver et fagligt grundlag for at anvende viden i biodiversitetsbevarelse opnået i andre emner i biologi. 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på:
 • Håndtere arbejds- og udviklingssituationer, kunne indgå i samt gennemføre et fagligt samarbejde og dermed tage ansvar for og strukturere egen læring. 
Give færdigheder i:
 • Forstå koncepter for art og biodiversitet
 • Introduktion til verdensmålene (SDGs) som fokuserer på mål 14, 15 & 17
 • Introduktion til arters forvaltningsplaner som følger the One Plan Approach (integration af værktøjer til brug i in-situ og ex-situ bevarelse)
 • Generere en Population levedygtighedsanalyse ved at benytte softwaren R
 • Udvikling af interessent analyser
 • Introduktion til CITES-konventionen (Convention on the International Trade of Endangered Species)
 • Organisering, behandling samt visualisering af data i R
 • Evnen til at kommunikere komplekse problemstillinger 
Give viden om og forståelse for:
 • De 6 principper for beslutningskvalitet for bevarelse af arterne.
 • En basis evaluering af anvendelse af beslutningsanalyseværktøjer for artsbevarelse
 • Forstå koncepter for art og biodiversitet
 • Forskellen mellem nuværende biodiversitetsudryddelsesrate og den dokumenterede 5. masseudryddelse på jorden og baggrundsrater.
Disse er hovedværktøjerne til bevarelse af arterne.  
Kurset bidrager til det faglige grundlag for et specialeprojekt indenfor bevaringsbiologi.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at give:
 • Kompetence til at styre komplekse arbejdssituationer, der kræver nye løsninger i grænsefladen mellem biologi og politik, og til at igangsætte og gennemføre professionelle samarbejder inden for biologi og på tværs af andre discipliner.
 • Færdigheder i at mestre teorier, metoder og tekniske udtryk inden for artsbevaringsbiologi giver studerende mulighed for at planlægge videnskabelige studier ved at skabe nye biologiske forskningsresultater.
 • Viden om- og forståelse af den seneste bevaringsbiologiske forskning, der giver de studerende mulighed for at reflektere over begreber og metoder inden for området på videnskabeligt grundlag.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Kende til og kunne forklare vigtigheden af koncepterne relateret til artsbevarelse set i lyset af FNs verdensmål 14, 15 og 17
 • Forklare forskellen mellem masse- og baggrunds-udryddelse og være i stand til at sammenligne eksisterende udryddelsesrater med dem fra efter den industrielle revolution.
 • Være i stand til at integrere genetisk og demografisk information i en simpel Population Levedygtighedsanalyse for en specifik art, samt at forstå vigtigheden i variation imellem taxonomiske grupper i artsforvaltning
 • Udvikle en basisanalyse af nøgle-interessenterne omkring de problemer, som påvirker arternes levedygtighed positivt eller negativt.
 • Formulere en basal forvaltningsplan for en art ved at inddrage ovenstående emner
 • Få kendskab til organisationer og internationale konventioner som er hovedaktører indenfor bevarelse, med fokus på CITES
 • Forklare hvorfor bevarelse af en specifik art er vigtig for den generelle biodiversitet bevarelse (eg. økosystemets services) samt bæredygtig økonomi 

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Udryddelse
 • Biodiversitets- og artskoncepter
 • Masse- og baggrundsudryddelse
 • Interessent analyse 
 • Arts forvaltningsplaner (muligheder og begrænsninger)
 • Organisationer og konventioner som er hovedaktører indenfor bevarelse (IUCN, CITES ets.)
 • Handel med vilde dyr
 • One Plan Approach for bevarelsesarbejde (interaktion af in-situ og ex-situ bevarelsesarbejde)  

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N110044102

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Endelig mundtlig eksamen i generelle koncepter (individuel) og endelig præsentation af temaprojekt.

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  50 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 2
  •  Træningsfase: 48 timer, heraf: eksaminatorie: 18 timer og Andet: 30 field work timer

  Undervisningen kombinerer traditionelle forelæsninger med den Sokratiske metode for at fremme og stimulere de studerendes kritiske tænkning. Kurset er designet til at have den studerendes lærings tilgang i fokus.

  • Læsning af hovedlitteraturen for kursets emner (udleveres af forlæser)
  • Se introduktionsvideoer forud for undervisningen til nogle af emnerne (udleveres af forelæser)
  • Øvelser i PVA’s (udleveres af forlæser og undervisningsassistent)
  • Diskussioner eller Skype med centrale beslutningstagere, zoo-ledere og forskere, der arbejder med programmer indenfor bevarelse af arter (arrangeres af forelæser og undervisningsassistent).
  • Undersøgelse af den valgte art ud fra relevante emner for at udvikle en forvaltningsplan for arten. F.eks. nuværende og fremtidige trusler, geografisk fordeling, IUCN-status og mulige roller i økosystemet (Materialet vil de studerende få igennem deres teams).

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Dalia Amor Conde dalia@biology.sdu.dk Biologisk Institut, Biodemography Unit, Interdisciplinary Centre on Population Dynamics – Four Faculties Affiliates

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Ana Rita da Silva silva@biology.sdu.dk Interdisciplinary Centre on Population Dynamics
  Johanna Stärk johannas@biology.sdu.dk Biologisk Institut, Biodemography Unit, Interdisciplinary Centre on Population Dynamics – Four Faculties Affiliates

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biologisk Institut

  Team hos Registrering & Legalitet

  NAT

  Anbefalede studieforløb

  Profil Program Semester Periode