Markedsrelationer

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B830002102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B830002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 05-10-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B830002101

Fagtitel

Markedsrelationer

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

05-10-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Stephen Mark Rosenbaum sro@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, International Business & Entrepreneurship

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Generelle adgangsbetingelser

Formål og sigte

Markedsrelationer er et af de centrale fag og danner således sammen med de øvrige centrale erhvervsøkonomiske fag kernen på den fleksible MBA. Relationer mellem virksomheder bidrager i stigende grad til konkurrencedygtighed, og dermed er et grundlæggende kendskab til disse relationer nødvendigt for at skabe vækst. 

Det er fagets formål at give den studerende viden om og forståelse for begreber, teorier og forretningsmodeller der kan anvendes til at beskrive, undersøge og løse konkrete problemer for virksomheder i deres relationer med andre virksomheder. Endvidere er formålet, at den studerende opnår færdigheder i at udvælge og anvende disse samt kunne løsninger konkrete problemstillinger. Dette på en sådan vis, at den studerende opnår kompetencer til at håndtere komplekse situationer for virksomheder i værdikæden eller netværket på et udførende og planlæggende niveau.

Indhold

  •  Interorganisatoriske relationer (Virksomheden i et forsyningskædeperspektiv)
  • Forhold der påvirker købsadfærden på det industrielle og det offentlige marked, herunder distributører og leverandører
  • Forskellige markedsførings- og indkøbsfilosofier: Relations- og/eller transaktionsbetingende
  • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for virksomhedens initiativer over for kunder, distributører, leverandører og alliancepartnere
  • Vurdering og udarbejdelse af forslag til udvikling eller afvikling af virksomhedens relationer til kunder, distributører og leverandører
  • Vurdering af internationale markedsoperationsformer (selvstændige agenter, alliancer, joint ventures, datterselskaber)
  • Sourcing som en del af købsstrategien

Målbeskrivelse - viden

• Demonstrere fagligt overblik samt teoretisk og empirisk indsigt. 
• Begrunde udvælgelse af relevante teorier og modeller som belyser problemfelter inden for markedsrelationer

Målbeskrivelse - færdigheder

• Anvende teorier, modeller og videnskabelige metoder til løsning af konkrete problemstillinger inden for markedsrelationer
• Fremlægge, analysere og diskutere strategiske muligheder inden for markedsrelationer 

Målbeskrivelse - kompetencer

• Udarbejde en velstruktureret og velformuleret eksamensopgave 
• Træffe og begrunde velkvalificerede beslutninger og handlingsforslag i opgaven

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. Den endelige litteratur meddeles i læseplanen, der senest foreligger i løbet af januar. 

  • Ross Brennan, Louise Canning & Raymaond McDowell, ”Business-to-Business Marketing, Sage, 2017. 
  • Svend Hollensen (2016): “Global Marketing”. Pearson 7th edition, 2016.

Forudsætningsbog:

  • Per Vagn Freytag (et al): Marketing - en introduktion. Syddansk Universitetsforlag, nyeste udgave. 
En omfattende artikel- og casesamling 

Undervisningsform

4 x forelæsninger (på 7,5 lektion hver) i løbet af semestret.

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer per ECTS. I alt 135 timer i dette fag. Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen. 

Konfrontationstimer - 30
Forberedelse til undervisning - ca. 70 timer
Forberedelse til eksamen - ca. 35 timer

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: juni
Omprøve: august 

Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at fx udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøven. 

Næste adgang til eksamen vil i givet fald være ved førstkommende ordinære eksamen

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Mundtlige eksamen: 30 minutter individuel prøve uden forberedelse og med udgangspunkt i synopsis

Omfang

5 sider

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udlevering af opgave

Eksamensopgaven udleveres via Digital eksamen

Indlevering af besvarelse

Elektronisk aflevering via Digital eksamen

ECTS-point

5

Uddybende information

Gruppesynopsis med individuel mundtlig prøve.
Synopsis: 20 dage til at udarbejde en gruppesynopsis. Dato for udlevering og aflevering fremgår af eksamensplanen.
Gruppestørrelse: 3 – 5 studerende (studiegrupperne).

EKA

B830002102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Markedsrelationer, fagnummer 9600302.

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2021 Obligatorisk MBA Master i Business Administration - 2022 | Master of Business Administration (MBA) | Odense
Forår 2022 Obligatorisk Studieprofil for studerende optaget før 1. september 2022 Master i Business Administration | Master of Business Administration (MBA) | Odense
Forår 2022 Obligatorisk MBA Master i Business Administration - 2022 | Master of Business Administration (MBA) | Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Martin Hannibal mhk@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, International Business & Entrepreneurship Odense
Per Vagn Freytag pvf@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Design, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management Odense
Stephen Mark Rosenbaum sro@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, International Business & Entrepreneurship Odense