Europa i Verden 2

Studienævn for Historie, Oldtidskundskab, Marinarkæologi og Mellemøststudier

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H180036102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H180036101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 01-11-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

H180036101

ECTS-point

10

Fagtitel

Europa i Verden 2

Antal undervisningstimer

4 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Kristine Kjærsgaard kristinek@sdu.dk Institut for Historie

Instruktorer

Navn E-mail Institut By
Mie Fredenslund mief@sdu.dk Institut for Historie Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Erik Kulavig kulavig@sdu.dk Institut for Historie Odense
Peter Thaler thaler@sdu.dk Institut for Historie Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning

  • have overblik over udviklingslinjer i den vestlige civilisations historie, herunder kendskab til politiske, sociale, økonomiske, kulturelle og andre sammenhænge
  • kendskab til de vigtigste historiske perioder og disses politiske, sociale, økonomiske, kulturelle særtræk 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning

  • på elementært niveau kunne redegøre for og forholde sig til historiske fortolkninger og det grundlag, de hviler på 
  • kunne vurdere kvaliteten af historiefaglig forskning 
  • kunne formidle historiefaglige problemstillinger og undersøgelsesresultater mundtligt

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning

  • kunne overskue og systematisere et komplekst stofområde

Indhold

Undervisningens udgangspunkt er gennemgang og diskussion af ét eller flere værker, der dækker historien fra antikken til nutiden, herunder fra omkring år 800 med udsyn til dansk historie. Forholdet til andre verdensdele inddrages for at betone kulturmødernes betydning. Første del (før 1648) koordineres med de øvrige udbudte discipliner i semestret.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: Forelæsninger og øvelser

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.


Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum:

  • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
  • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Pensum er 1.000 sider for tiden efter 1648. Pensum fastsættes af underviseren og oplyses ved kursets start. I pensum indgår flere fortolkninger af historien. Dansk historie indgår både før og efter 1648. Ved eksamen skal den studerende dokumentere et tilfredsstillende overblik og sammenhængsforståelse samt vise evne til at vurdere de anvendte værker. Der indgives ikke petitum.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H180036102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Individuel mundtlig prøve. Eksamensdatoen offentliggøres som del af den endelige eksamensplan.

Prøveform

Mundtlig prøve med forberedelse

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Forberedelse

30 minutter

Varighed

30 minutter (inkl. censur)

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Udlevering af opgave


ECTS-point

10

Uddybende information

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, og 15, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Skema for faget

Yderligere information

Første undervisningsgang:Instruktor hold er ikke skemalagt endnu

Se nærmere oplysninger i MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2020 Valgfag TOMPLADS Filosofi, Historie og Religion Samdrift (BA) | Odense
Forår 2020 Obligatorisk BA Historie 135 ECTS Optag 2019 BA Historie | Bachelor (BA) i historie | Odense
Forår 2020 Obligatorisk BA sidefag Historie 45 ECTS BA Historie | Bachelor (BA) i historie | Odense

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode