Forberedelse til bachelorprojekt

Studienævn for folkesundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S500037102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

UVA-kode: S500037101
ECTS-point: 4

Godkendelsesdato: 05-03-2020


Varighed: 1 kvartal

Fagets navn

Forberedelse til bachelorprojekt

UVA-kode

S500037101

ECTS-point

4

Ansvarligt studienævn

Studienævn for folkesundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

05-03-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Pernille Tanggaard Andersen ptandersen@health.sdu.dk IST - Sundhedsfremme

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Lau Caspar Thygesen lct@sdu.dk Statens Institut for Folkesundhed
Pernille Tanggaard Andersen ptandersen@health.sdu.dk IST - Sundhedsfremme

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Janne Krogh jkrogh@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat
Sabine M. Talbot sta@health.sdu.dk Sundhedsvidenskab, Fakultetssekretariat

Udbudssteder

Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 kvartal

Formål og overordnet indhold

Formålet med modulet er at øge den studerendes viden om forskellige undersøgelsesmetoder og deres muligheder og begrænsninger samt om, hvordan man udarbejder en god opgave. Formålet er således at udbygge den viden og de færdigheder i projektskrivning, der er opnået i forskellige moduler, således at den studerende har et godt grundlag for at planlægge arbejdet med og gennemføre bachelorprojektet.

Generelle målbeskrivelser:
Modulet bidrager til, at de studerende kan opnå de bachelorspecifikke målbeskrivelser:

Færdigheder
 • Kunne formidle problemstillinger, resultater og synspunkter på faglig og professionel vis, såvel mundtligt som skriftligt
Kompetencer
 • Indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer 

Obligatoriske forudsætninger

Ingen

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Undervisningsform: 
Forelæsninger, studenteroplæg og præsentationer

Prøveform:
Skriftlig rapport uden mundtligt forsvar

Sammenhæng
Gennem de anvendte undervisningsformer og i den valgte prøveform får de studerende mulighed for individuelt og i mindre og større gruppesammenhænge at øge deres evner til at redegøre for og anvende standardbegreber og -metoder indenfor Folkesundhedsvidenskab samt at vurdere og diskutere videnskabelige elementer.
Efter at have gennemført modulet skal den studerende kunne:


Målbeskrivelse - viden

 • ikke relevant for dette modul

Målbeskrivelse - færdigheder

 • udarbejde en problemformulering
 • skrive om metodiske valg
 • forklare hvordan man skriver om anvendelse af teori i konkret opgaveløsning

Målbeskrivelse - kompetencer

 • foretage diskussion af måleproblemer, problemer med at påvise kausalsammenhænge og forskellige muligheder for analyse
 • foretage diskussion af forskellige kvalitative tilgange, og hvordan man arbejder med dem og fremstiller resultater
 • diskutere stærke og svage sider ved et valgt undersøgelsesdesign i forhold til at svare på problemformuleringen

Pensum / anbefalet litteratur

 • Lotte, Reinecker & Peter Stray Jørgensen (2017): Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Samfundslitteratur

Indhold og forløb

Kursets struktur:
Kurset er bygget op om 7 forelæsninger (dobbelt timer) + studenteroplæg og præsentationer.

Kurset indeholder lektioner om:
Undervisningsfokus
Intro til faget
Problemformulering og struktur
Kvantitative metoder
Kvalitative metoder
2 * Problemformuleringsseminar/præsentationer fra studerende
Afløsningsopgaven
Litteratursøgning 
Overordnet teori og metode + vejledning

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Undervisningen vil være organiseret som forelæsninger samt studenteroplæg, hvor de studerende vil få mulighed for at træne evnen til at analysere og reflektere over udvalgte problemstillinger, samt øve forskellige skriveteknikker.

Ligesom alle andre moduler på SDU er dette modul baseret på ”aktivering af undervisning og aktiv læring”, som udgør de grundlæggende principper for undervisning på Syddansk Universitet: (http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Unipaedagogik/Baerende_principper).

Studerende og undervisere deler ansvaret for at gennemføre disse principper gennem hvert program.

Studerende
Sammen med undervisere og medstuderende på SDU er du som studerende en del af et bindende læringssamfund præget af gensidig respekt, åbenhed og engagement. Studerende viser aktiv deltagelse i undervisningen, uafhængig læring og i samarbejde med andre studerende. Studerende yder en fuldtidsindsats og udvikler løbende deres evne til at være selvstændige og tage ansvar for deres egen akademiske udvikling. De er proaktive, ivrig efter at udforske og klar til at lære.

Undervisere
Undervisere på SDU er ansvarlige for at planlægge og gennemføre undervisnings- og læringsaktiviteter, der understøtter de studerendes aktive læring, både indenfor og udenfor undervisningslokalet. Planlægningen af undervisningen afspejler underviserens høje akademiske og faglige niveau og deres klare fokus på læringsmålene for hvert modul og programmet som helhed. Undervisere støtter, guider og udfordrer de studerende i et læringssamfund præget af gensidig respekt, åbenhed og engagement.

Antal undervisningstimer

20 timer per kvartal

Skemaoplysninger

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

Dette fag har et omfang på 4 ECTS svarende til 112 arbejdstimer.  
 
Disse 112 arbejdstimer timer kan opstilles i følgende regnestykke:
Konfrontationstimer: 20 timer
Forberedelse/selvstudie: 92 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Den ordinære eksamen afholdes indenfor to uger umiddelbart efter modulet 

Eksamensplan for hele uddannelsen er tilgængelig på mitsdu.dk

Udprøvninger

Skriftlig rapport

EKA

S500037102

Navn

Skriftlig rapport

Beskrivelse

Skriftlig rapport uden mundtligt forsvar. Rapporten udarbejdes individuelt eller af 2 studerende sammen.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Omfang

Opgavens omfang er på 5 normalsider ved én studerende. Når 2 studerende skriver sammen, er omfanget på 8 normalsider.

Hjælpemidler

Ikke relevant for denne prøveform.

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen afleveres i Digital eksamen.

ECTS-point

4

Uddybende information

Evaluering til karakteren 12 / bedømmelsen Bestået:
For at opnå karakteren bestået skal den studerende aflevere en opgavebesvarelse, der indeholder diskussion og begrundede valg af metode til bachelorprojektet.

Ekstern kommentar

Faget er identisk med tidligere fag med samme titel (3965001). Brugte eksamensforsøg overføres automatisk. 

Udbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2020 Obligatorisk Bachelor i folkesundhedsvidenskab - optaget 2018 eller tidligere Bachelor i Folkesundhedsvidenskab | Odense 5
Efterår 2020 Obligatorisk Bachelor i folkesundhedsvidenskab - optaget 2019 Bachelor i Folkesundhedsvidenskab | Odense 5
Efterår 2020 Obligatorisk Bachelor i folkesundhedsvidenskab - optaget 2020 Bachelor i Folkesundhedsvidenskab | Odense 5

Kassogrammer