BB549: Bæredygtig fremtid

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N100057112, N100057102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100057101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-09-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges hvis:

 • BB536 eller NAT511 tidligere er bestået.
 • BB536 eller NAT511 indgår som konstituerende kurser i det anbefalede studieforløb..

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til stoffet fra første år på biologistudiet 

Formål

FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling har udstukket en kurs imod en mere bæredygtig fremtid, men at opnå målene kræver bl.a. viden, udvikling, samarbejde på tværs af fagligheder og nytænkning. Derfor efterspørger både virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige institutioner medarbejdere med faglige kompetencer og viden om f.eks. innovation. Formålet med kurset Bæredygtig Fremtid er derfor at opnå viden om og erfaring med innovation, entreprenørskab og spin-off samt karrieremanagement og employability allerede på 4. semester. Evnen til at ideudvikle, skabe netværk og samarbejde er vigtige kompetencer i en verden hvor der samfundsmæssigt og miljømæssigt er brug for ny løsninger på samfundsudfordringer indenfor en bred vifte af biologiske emner. Samtidig sætter kurset fokus på den studerendes egne muligheder for at skabe netværk, udføre samarbejdsprojekter under studiet og målretning af studiet mod en fremtidig karriere. Kurset giver en faglig introduktion til udvalgte problemstillinger som der forskes i på Biologisk Institut i samarbejde med virksomheder og offentlige og private organisationer f.eks. genanvendelse af ressourcer, håndtering af ballastvand, klimatilpasning af byerne, risikovurdering af miljøfremmede stoffer, bioteknologi, formidling af biologi og andre emner, hvor der er behov for ideudvikling for at sikre en bæredygtig fremtid. Den faglige introduktion kombineres med eksterne oplæg omkring innovation og entreprenørskab samt karrieremanagement og et afsluttende innovationsprojekt i tæt samarbejde med eksterne virksomheder/institutioner som bidrager med input omkring aktuelle udfordringer og/eller knowledge gaps. Kurset er bygget op omkring 2 intensive camps af hhv. 2 og 3 dages varighed. 
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til en faglig forståelse for sammenhængen imellem innovation og miljø/biologi, evnen til at se og afdække muligheder for nye løsninger, ideer og metoder samt indgå i innovative arbejdssituationer.
 • Give færdigheder i innovativ og anvendelsesorienteret brug af studiets faglighed, samarbejde og netværk med offentlige og private partnere samt erfaringer med et konkret innovationsprojekt
 • Give viden om miljømæssige udfordringer, muligheder for anvendelsesorienteret brug af teoretisk viden, samarbejde med erhvervslivet omkring aktuelle udfordringer, metoder til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi, faglige udfordringer og formidling

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Demonstrere evnen til at ideudvikle
 • Afdække om en ide er mulig rent fagligt samt beskrive fordele, ulemper, udviklingsbehov mv. i en faglig kontekst
 • Vise evnen til at søge viden om en konkret problemstilling 
 • Tilegne sig viden via tekst, oplæg, ekskursioner og på eget initiativ
 • Strukturere
  en skriftlig besvarelse inden for en konkret problemstilling så den
  lever op til et akademisk niveau både fagligt og sprogligt. 

Indhold

Kurset indeholder bl.a. følgende faglige hovedområder: 
• Karrieremanagement
• Innovation, entreprenørskab, spinoff
• Biologiske emner som inddrages:
o Metoder til håndtering og rensning af regnvand som følge af klimaændringer
o Teknologier til at reducere eutrofiering af vandmiljøet
o Risikovurdering af miljøfremmede stoffer
o Monitering og remediering af miljøbelastninger
o Biosensors
o Mikrobiel monitering
o Bioteknologi
o Formidling/undervisning af biologiske emner

Emnerne kan/vil variere lidt fra år til år afhængig af de aktuelle udfordringer på indenfor de biologiske fagområder.

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Aktiv deltagelse

  EKA

  N100057112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at man har deltaget 60% i de de skemalagte timer eller alternativt gennemført tilsvarende aktiviteter, som aftales med ansvarlig underviser. 

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)


  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N100057101, BB549: Bæredygtig fremtid

  Udprøvninger

  Refleksionsrapport og pitch

  EKA

  N100057102

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Studerende pitcher deres idéer for hinanden samt undervisere/virksomheder. Derudover afleverer grupper en refleksionsrapport af deres projekt.

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  52 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsform

  1. Få introducerende lektioner omkring kurset, karriere og innovation

  2. 2 dages camp med faglige oplæg blandet med sessioner hvor virksomheder/institutioner præsenterer udfordringer/knowledge gaps fra deres hverdag hvor der er behov for løsninger. Afsluttende med brainstorm-proces/idegenering/gruppedannelse og indledende projektarbejde. Bidrag fra SDU og virksomheder/institutioner.

  3. 3 dages camp hvis muligt afholdt 100 % eksternt. Intensivt arbejde med projektide blandet med faglige oplæg omkring generering af ny viden, ideer, spinoff, entreprenørskab, oplæg fra tidligere studerende fra BI SDU som kan bidrage med vinkel omkring innovation. Input omkring muligheder for samarbejde under studie. 

  4. Sidste halvdel af ovenstående camp afsluttes festligt med pitch og invitation af interesserede personer fra involverede virksomheder.


  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Sara Egemose saege@biology.sdu.dk Biologisk Institut

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Alexander Treusch atreusch@biology.sdu.dk Nordcee

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biologisk Institut

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode