Certifikat i miljøret

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B980002102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B980002101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 14-10-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B980002101

Fagtitel

Certifikat i miljøret

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

14-10-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Bent Ole Gram Mortensen bom@sam.sdu.dk Juridisk Institut
Flemming Goldberg-Larsen fgl@sam.sdu.dk Juridisk Institut

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Følger samme adgangskrav som ved masteruddannelser jf. BEK nr. 19 af 09/01/2020

Formål og sigte

Kurset er relevant for alle, der arbejder professionelt med miljøspørgsmål f.eks. som rådgiver, fagperson eller embedsmand.Samtlige arealer i Danmark er omfattet af mere eller mindre indgribende miljøregler. Reglerne er ofte komplicerede og vidt forskellige for bl.a. boligområder, industriområder, landområder og sommerhusområder. Hovedparten af reglerne er på nuværende tidspunkt baseret på EU direktiver og forordninger og skal derfor fortolkes og anvendes EU-konformt, hvilket ikke altid er tilfældet i praksis.Kurset har derfor til formål at hjælpe medarbejderen med at forstå, hvorledes de mange regelsæt skal administreres og håndteres i praksis.


Indhold

Der fokuseres både på myndighedernes lovpligtige opgaver og på de mange fordele som erhvervslivet kan opnå ved at indgå i et effektivt samarbejde med myndighederne. Et sådant samarbejde er særligt relevant på miljøområdet, da virksomheder kun må igangsættes, udvides eller ændres, såfremt de opnår byggetilladelse, spildevandstilladelse, miljøgodkendelse og/eller øvrige god-kendelser fra de relevante myndigheder (oftest Miljøstyrelsen eller den lokale kommune).

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal generelt kunne karakterisere og sammenligne miljørettens centrale områder, disses indhold og tilhørende retskilder. Den studerende skal sikkert og selvstændigt kunne forklare de væsentligste elementer i:
•Planlovgivningen
•Miljøbeskyttelseslovgivningen
•Jordforureningslovgivningen
•Miljøerstatningsretten

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal også kunne demonstrere færdigheder således at vedkommende er i stand til at identi-ficere juridiske problemstillinger under anvendelse af relevante miljøretlige principper, lovbestemmelser og andre retskilder, dels kunne demonstrere viden om fagets emner.

Målbeskrivelse - kompetencer

Herudover skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til at kunne reflektere over formålet med de enkelt miljøretlige bestemmelser og kunne inddrage de relevante myndigheders rolle og kompetencer.
Konkret opnås følgende kompetencer på modulet:
  • evnen til at identificere og analysere komplicerede relevante miljøretlige problemstillinger
  • evnen til at identificere relevante retskilder og principper samt til at anvende og prioritere disse
  • evnen til at deducere og argumentere for mulige løsninger af overordnede retlige problemstillinger, herunder navigere mellem de forskellige retskilder der kan være relevante
  • evnen til at analysere, planlægge og gennemføre konkrete opgaveløsninger.

Litteratur

Pensum kan offentliggøres senest 1. februar.

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå dels som traditionel klasseundervisning samt selvstændigt arbejde med cases. Kurset tilbydes også som fjernundervisning.

Arbejdsbelastning

1 ECTS point svarer til 27, 5 timer. I alt 275 timer i dette fag.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Tidspunkt oplyses i eksamensplan.Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

20 minutter

Omfang

Ingen begrænsning

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler må anvendes til prøven

Udlevering af opgave

Valgfrit emne inden for pensum. Emnet skal godkendes af underviser senest 25. marts 2021.


Indlevering af besvarelse

Synopsis afleveres via Digital Eksamen senest fredag den 16. april 2021 kl. 12

Mundtlig eksamen: Onsdag den 21. april 2021

ECTS-point

10

Uddybende information

Der arrangeres tre prøver: en ordinær prøve ved afslutningen af undervisningen, en omprøve senest to måneder efter ordinær prøve, samt et sidste prøveforsøg hurtigst muligt efter 1. omprøve. Omprøvedatoer meddeles efter afholdelse af ordinær prøve. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve ved indskrivning. 

Særligt vedr. betaling: Betalingen dækker deltagelse i to prøver. Ved et evt. tredje prøveforsøg betales 1500 kr., der dækker omkostninger forbundet med at arrangere prøven. 

Rettidig framelding til ordinær prøve skal ske senest en uge før afvikling af prøven. Dette skal ske skriftligt pr. mail med en begrundelse til kursusadministrationen. Samme regler gælder for framelding til 2. og 3. prøveforsøg.

EKA

B980002102

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2021 Valgfag Særskilte moduler jura Særskilte moduler | Ikke relevant | Odense, Kolding
Forår 2021 Valgfag Særskilte moduler jura Særskilte moduler | Ikke relevant | Odense, Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Flemming Goldberg-Larsen fgl@sam.sdu.dk Juridisk Institut

URL til MitSkema

3
Monday
18-01-2021
Tuesday
19-01-2021
Wednesday
20-01-2021
Thursday
21-01-2021
Friday
22-01-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema