Masterprojekt

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B810002202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B810002201
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 02-10-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B810002201

Fagtitel

Masterprojekt

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

15

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

02-10-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Business-to-Business Marketing og Supply Chain Management

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Den studerende skal som udgangspunkt have bestået tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i organisation, før den studerende kan gå i gang med det afsluttende masterprojekt.

Dette kan dog efter aftale fraviges, så du gennemfører masterprojektet parallelt med den sidste fagpakke.

Formål og sigte

Ved at arbejde med masterprojektet får den studerende mulighed for at fordybe sig i et emne, som man interesserer sig for, og skabe ny viden på området.

Den studerende fastlægger selv emnet for sit masterprojekt og afgrænser det i samarbejde med vejleder. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde.

Ved udarbejdelsen af masterprojektet skal den studerende demonstrere, at man er fortrolig med almindelige principper for videnskabelig metode, og at man kan anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjens fagområde.

Formålet med udarbejdelsen af masterprojektet er, at den studerende demonstrerer en selvstændig evne til dels at indkredse og afgrænse en kompleks organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling, dels at gennemføre en teoretisk undersøgelse af denne, gerne med inddragelse af selvstændigt indsamlet empiri, og dels at kunne foretage en kritisk analyse og vurdering af såvel teori som fremgangsmåde i projektet.

Det afsluttende arbejde skal demonstrere fagligt overblik og indsigt med hensyn til at kunne arbejde videnskabeligt ved behandling af den valgte problemstilling.

Indhold

Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Masterprojektets omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Projektet må udarebjdes alene eller i en gruppe med maksimum tre studerende. Antallet af studerende, der deltager i projektet, skal afspejles i projektets omfang og resultater. 

Målbeskrivelse

Gennem masterprojektet skal den studerende kunne:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrere viden om og forståelse af relevante teorier, metoder og teknikker inden for masterprojektets emne.
 • Analysere faglige problemstillinger ved hjælp af relevante og hensigtsmæssige teorier, metoder og teknikker.
 • Reflektere over anvendelighed af de udvalgte teorier, metoder og teknikker i forhold til den konkrete problemstilling.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal vise færdigheder i at

  • Identificere og formulere en organisatorisk og informationsteknologisk problemstilling med relevans for praksis.
  • Begrunde valget af samt diskutere relevante videnskabelige teorier og modeller på problemområdet - i naturlig forlængelse af problemdefinitionen.
  • Opstille forslag til metode for belysning af den identificerede problemstilling - herunder eventuelle dataindsamlingsmetoder med argumentation for styrker og svagheder ved de forskellige muligheder.
  • Analysere, vurdere samt perspektivere problemstillingen gennem en selvstændig, systematisk og kritisk anvendelse af de valgte teorier og den valgte metode.
  • Eventuelt opstille en løsningsmodel i forlængelse af de gennemførte analyser.
  • Demonstrere indsigt i implikationerne af analysearbejdet og de opstillede handlingsforslag, herunder præsentere en logisk konklusion og perspektivering af det gennemførte arbejde.
  • Udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport.

  Målbeskrivelse - kompetencer

  Endelig skal den studerende demonstrere kompetencer til at:

  • Selvstændigt igangsætte og gennemføre arbejdet med masterprojektet.
  • Tage ansvar for og reflektere over egen problemløsningsproces og resultatet af denne.

  Litteratur

  Fastlægges i samarbejde med vejleder.

  Undervisningsform

  I tilknytning til udarbejdelsen af masterprojektet tilbydes der vejledning. Vejledningen ydes med afsæt i den studerendes egne overvejelser om projektets struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til kontakt med vejleder.

  Arbejdsbelastning

  Skemalagt undervisning:
  Der tilbydes op til 10 timers vejledning

  Arbejdsbelastning:
  Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS. Ialt 405 timer i dette fag. 

  Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i vejledning, forberedelse og gennemførsel af eksamen

  Aktivitet og antal timer:
  Vejledning: 10 timer,
  Udarbejdelse af masterprojekt 394 timer,
  Eksamen 1 time
  Samlet 405 timer.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamen

  Navn

  Eksamen

  Tidsmæssig placering

  Ordinær prøve:Tidspunkt for aflevering og eksamen aftales mellem den studerende og sekretariatet i Kolding
  Omprøve: Tidspunkt for omprøve aftales mellem den studerende og sekretariatet i Kolding. 

  Masterprojektet skal være afsluttet senest 1 år efter optagelse på masterprojekt-fagpakken. Det tilstræbes dog, at aktiviteten afsluttes inden for et semester, med start 1. februar eller 1. august/1. september.

  Udprøvninger

  Eksamen

  Navn

  Eksamen

  Prøveform

  Masterprojekt med mundtligt forsvar

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort - Fødselsdato

  Sprog

  Dansk

  Varighed

  Den mundtlige eksamination varer 45 minutter og foregår på dansk. Din vejleder fungerer som eksaminator, og der vil være en ekstern censor. Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, foregår det afsluttende mundtlige forsvar af projektet individuelt.

  Omfang

  Du kan udarbejde projektet alene eller i en gruppe med maksimum tre studerende. Antallet af studerende, der deltager i projektet, skal afspejles i projektets omfang og resultater. 

  Projekter skrevet af en studerende: 40-50 normalsider 
  Projekter skrevet af to studerende: 60-75 normalsider 
  Projekter skrevet af tre studerende: max 80-100 normalsider

  En ’normalside’ svarer til 2.400 enheder, dvs. skrifttegn inkl. mellemrum. Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling, idet f.eks. titelblad, forord, indholdsfortegnelse, litteraturliste, resume og bilag ikke medtælles. Ved opgørelsen af sidetal medtælles noter, men ikke illustrationer. Sidetal anføres enten på forsiden eller i et forord.  

  Der udarbejdes et to-siders resumé på engelsk, der placeres umiddelbart inden litteraturfortegnelsen. Resumeet indgår i bedømmelsen af masterprojektet.

  Hjælpemidler

  Alle

  Indlevering af besvarelse

  Elektronisk aflevering via Digital Eksamen. Der udfyldes samtidig med afleveringen en elektronisk udlånsblanket til lovpligtig arkivering på SDU Bibliotek samt en titelblanket med projektets titel på dansk og engelsk.  

  ECTS-point

  15

  Uddybende information

  Eksamen er et mundtligt forsvar af masterprojektrapporten.

  Der eksamineres individuelt, også ved gruppeopgaver. Når eksaminanden eksamineres på baggrund af et gruppefremstillet produkt, skal vedkommende kunne stå til ansvar for (det vil sige eksamineres i) det samlede produkt. De andre medlemmer af gruppen må ikke være til stede i eksamenslokalet, når medskriver eksamineres.

  Såfremt masterprojektet ikke bestås, gives der tre måneder til at omarbejde projektet, så det på ny kan blive bedømt. 

  Samlet eksamensbevis for masteruddannelsen udskrives af det universitet, hvor du har gennemført masterprojektet.

  EKA

  B810002202

  Ekstern kommentar

  Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9754001. Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
  Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

  Fagudbud

  Periode Udbudstype Profil Program Semester
  Efterår 2021 Obligatorisk MIT Master i it | Master i it, organisation | Kolding 4
  Forår 2021 Obligatorisk MIT Master i it | Master i it, organisation | Kolding 4
  Forår 2022 Obligatorisk MIT Master i it | Master i it, organisation | Kolding 4
  Forår 2022 Obligatorisk Master i it Master i IT 2020 | Master i it, organisation | Odense, Kolding 4