Operations and Supply Chain Management

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B950004212, B950004202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B950004201
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 24-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B950004201

Fagtitel

Operations and Supply Chain Management

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

15

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

24-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Udbudssteder

Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangsgivende krav til HD 2. del skal være opfyldt.
Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte

Gennem faget opnår de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder indenfor Operations og Supply Chain Management samt en række modeller der kan anvendes i forbindelse med virksomheders design og ledelse af produktionssystemer og forsyningskæder. På det praktiske plan opnår de studerende viden om hvordan modeller, teorier og metoder kan anvendes i konkrete virksomhedssammenhænge. Det er målet at den studerende skal kunne forstå og reflektere over modellerne og deres anvendelse i specifikke sammenhænge.


Indhold

I modulet vil følgende områder blive behandlet:
•    Introduktion til Operations & Supply Chain Management
•    Demand management, lagerstyring og Customer Relationship Management
•    Sourcing, indkøb og Supplier Relationship Management  
•    Operationelle perspektiver på Supply Chain Management, projektledelse, kvalitetsledelse, decouplingspunkter, (push/pull og optimering) samt SCOR modellen
•    Logistiske aktiviteter (warehousing, transport, production, lager) og Sales & Operations Planning
•    Forecasting og IT som drivekræfter i forsyningskæder
•    Green Supply Chain Management og Corporate Social Responsibility
•    JIT/LEAN & manufacturing issues inklusiv kapacitetsplanlægning, hovedplanlægning (master production scheduling) og Materials Requirements Planning (MRP)
•    Globalisering, outsourcing/offshoring, sårbarhed og risici

Målbeskrivelse

Bidrag til konkurrencemæssige fordele kan ske både gennem tiltag, der kan reducere omkostningsforbruget og gennem tiltag, der er med til at skabe meromsætning. For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende ved fagets afslutning forventes at kunne:
•    Anvende fagets videnskabelige teorier, modeller og metoder til at analysere komplekse problemstillinger i forbindelse med design og ledelse af virksomheders produktionssystemer og forsyningskæder.
•    Begrunde og udvælge relevante analyser og løsninger på problemstillinger inden for fagområdet og herunder kunne præsentere og vurdere fremkomne løsningsforslag
•    Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger der knytter sig til ledelsesmæssige afvejninger i design og ledelse af virksomhedens interne og eksterne forsyningskæde

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at:

Målbeskrivelse - viden

Gennem faget opnår de studerende en forskningsbaseret viden om teorier og metoder indenfor Operations og Supply Chain Management samt en række modeller der kan anvendes i forbindelse med virksomheders design og ledelse af produktionssystemer og forsyningskæder. På det praktiske plan opnår de studerende viden om hvordan modeller, teorier og metoder kan anvendes i konkrete virksomhedssammenhænge. Det er målet at den studerende skal kunne forstå og reflektere over modellerne og deres anvendelse i specifikke sammenhænge.

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved fagets afslutning forventes den studerende at kunne:
•    Anvende fagets videnskabelige teorier, modeller og metoder til at analysere komplekse problemstillinger i forbindelse med design og ledelse af virksomheders produktionssystemer og forsyningskæder.
•    Begrunde og udvælge relevante analyser og løsninger på problemstillinger inden for fagområdet og herunder kunne præsentere og vurdere fremkomne løsningsforslag
•    Vurdere de teoretiske og praktiske problemstillinger der knytter sig til ledelsesmæssige afvejninger i design og ledelse af virksomhedens interne og eksterne forsyningskæde

Målbeskrivelse - kompetencer

Igennem faget opnår de studerende kompetencer der sætter dem i stand til at:
•    Identificere, analysere og fremkomme med løsningsforslag på komplekse Operations og Supply Chain Management problemstillinger gennem anvendelse af fagets teorier, metoder og modeller
•    Indgå selvstændigt i fagligt samarbejde med såvel fagfæller og øvrige medarbejdere i virksomheden som eksterne samarbejdspartnere i virksomhedens omgivelser

Litteratur

Stentoft, et al., Supply chain Management, Sources for competitive advantages, ISBN: 9788741270982

Heizer, Render & Munson - Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, Global edition, 13. udgave.

Stentoft, J., Nørby, M., Norlyk, B., Wiborg, K. & Holm, N. (2008) Lean uden grænser – lean i offentlige og private organisationer, Hans Reizels forlag (e-bog)

Stentoft, J. (ed.) (2017) Practitioners Perspectives on Contemporary Supply Chain Management Issues: The Danish Supply Chain Panel 2012-2016, University Press of Southern Denmark, Odense

Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert Johnson, and Alan Betts: "Operations and process Management", 2. Edition Pearson Prentice Hall (2010)) – chapter 14 only (risk and resilience) Uploades til Black Board (skal ikke købes).

Johansen, J., Riis, J.O. & Arlbjørn, J.S. (2006) Analyse og design af produktionssystemer – med vægt på styring og organisering, Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet. Uploades til Black Board (skal ikke købes).

Kompendium (kan købes i butikken i stueetagen på SDU i Kolding)

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner, summepauser, case arbejde i grupper, dialog, opsamling i plenum. Undervisningen er på dansk og engelsk og er tilrettelagt efter konceptet Blended Learning.

Arbejdsbelastning

Aktivitet    Timer
Konfrontationstimer (forelæsning, holdtimer)    72
Forberedelse    200
Øvelsestimer    10
Forberedelse til øvelsestimer    20
Eksamensforberedelse    98
Eksamen     5
Total    405

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: januar.
Re-eksamen: februar/marts.

Regler

-3 må ikke indgå, 00 må ikke indgå

Udprøvninger

Delprøve 1.

Navn

Delprøve 1.

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer.

Omfang

Ingen begrænsning.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt - inkl. digitale medier. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre end de tilsynsførende.

Udlevering af opgave

Udleveres i eksamenslokalet i papirform.

Indlevering af besvarelse

Via SDUassignment i kursets side i Blackboard. Der er ikke mulighed for håndskrevne noter.

ECTS-point

7.5

Uddybende information

Eksamen i faget består af 2 delprøver, som hver vægter 50% i den samlede karakter.

Eksamen afholdes på dansk, men kan også ske på engelsk.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Syge-/ re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

EKA

B950004212

Delprøve 2.

Navn

Delprøve 2.

Prøveform

Mundtlig prøve med forberedelse

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

20 minutter.

Varighed

20 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Hjælpemidler

Til forberedelsen må medbringes alle hjælpemidler (bøger, noter, pc, etc.) - dog ikke telefon.
Til selve eksamen er det kun det udlevede notepapir, som må tages med ind, hvilket betyder, at eventuelle noter SKAL skrives på eksamenspapiret, og der må ikke medbringes en opslået pc til selve eksamen.

ECTS-point

7.5

Uddybende information

Eksamen i faget består af 2 delprøver, som hver vægter 50% i den samlede karakter.

Eksamen afholdes på dansk, men kan også ske på engelsk.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

EKA

B950004202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Operations and Supply Chain Management, 8851301.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Opdateret - 23-06-2020 - .litteratur - ændring til seneste udgave af Heizer, Render & Munson - Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, Global edition

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Obligatorisk HD 2. del Supply Chain Management - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 HD 2. del | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding 1
Efterår 2020 Obligatorisk HD 2. del Supply Chain Management - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 HD 2. del | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding 1