Sundhedsøkonomisk evaluering

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S750025102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S750025101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-09-2018


Varighed: 1 kvartal

Fagets navn

Sundhedsøkonomisk evaluering

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Anne Sophie Oxholm asoxholm@sdu.dk DaCHE - Danish Centre for Health Economics

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anne Sophie Oxholm asoxholm@sdu.dk DaCHE - Danish Centre for Health Economics

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Bettina Hansen bejo@health.sdu.dk IST - Klinisk Farmakologi og Farmaci
Kirsten Anette Jensen kajensen@health.sdu.dk IST - Klinisk Farmakologi og Farmaci

Formål og overordnet indhold

  • At give de studerende en forståelse for baggrunden for at gennemføre sundhedsøkonomiske analyser i relation til lægemiddelanvendelse.
  • At give de studerende redskaber til at identificere hvilken type analyse der skal gennemføres og til at vurdere kvaliteten og relevansen af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler.

Obligatoriske forudsætninger

Ingen

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Undervisningsform:

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og selvstudier. Det forventes, at de studerende forbereder og fremlægger afgrænsede emner eller øvelser for medstuderende.

Prøveform:

En skriftlig eksamen med hjælpemidler af to timers varighed med intern censur. Reeksamen kan afholdes som en mundtlig eksamen med intern censur.

Sammenhæng:

Forelæsningerne har til hensigt at præsentere den studerende for den nødvendige basisviden og redskaber.

Øvelserne og gruppearbejdet giver den studerende mulighed for at afprøve de præsenterede redskaber og diskutere deres relevans og kvalitet.  

Den skriftlige prøve tester den studerendes evne til at identificere, vurdere og diskutere resultatet, relevansen og kvaliteten af sundhedsøkonomiske evalueringer.

Målbeskrivelse - viden

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:

  • redegøre for hvilke evalueringstyper, der bør anvendes ved en økonomisk evaluering af et konkret lægemiddel, herunder redegøre for hvilke omkostninger og effekter, som bør indgå i evalueringen, og hvorledes disse måles

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:

  • anvende principperne om den inkrementelle cost-effectiveness-ratio til at identificere omkostningseffektive lægemidler og være i stand til at diskutere styrker og svagheder ved brug af den inkrementelle cost-effectiveness-ratio i en sådan sammenhæng
  • vurdere indholdet af udførte økonomiske evalueringer, der foreligger som artikel, rapport eller lignende

Målbeskrivelse - kompetencer

•diskutere økonomiske evalueringers anvendelse i beslutningssammenhænge og i prioriteringsovervejelser, fx i behandling af ansøgninger om offentlig tilskud til lægemidler

Pensum / anbefalet litteratur

Grundbog:
Drummond MF, Sculpher MJ, Claxton K, Stoddart GL, Torrance GW. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Fourth edition. Oxford University Press, 2015. Kapitel: 1-5, 7-9.  

Artikler:
- Peter Bo Poulsen, Kjeld Møller Pedersen, Jens Christensen, Ulrik Vestenbæk. “Økonomisk evaluering af tabletbaseret vaccine mod høfeber i Danmark”. Ugeskrift for Læger 2008; 170(3): 138-142. 
- Dorte Gyrd-Hansen. “Is it cost effective to introduce screening programmes for colorectal cancer? Illustrating the principles of optimal resource allocation.” Health Policy. 41 (1997) 189-199 
- Nicolette Oostdam, Judith Bosmans, Elisabeth MW Eekhoff, Willem van Mechelen, Mireille NM van Poppel.”Cost-effectiveness of an exercise program during pregnancy to prevent gestational diabetes: Results of an economic evaluation alongside a randomised controlled trial”. MC Pregnancy and Childbirth 2012, 12:64.  
- Kim R. Olsen, Stig E. Bojesen, Anne-Marie M. Gerdes, Karen Lindorff-Larsen, Inge T. Bernstein. ”Cost-effectiveness of surveillance programs for families at high and moderate risk of hereditary non-polyposis colorectal cancer. International Journal of Technology Assessment in Health Care”, 23:1 (2007), 89–95.  

Yderligere cases kan blive identificeret i løbet af kurset.

Indhold og forløb

1. undervisningsgang
Introduktion
Efficiens og økonomisk evaluering
Beslutningsregler og den inkrementelle cost-effectiveness ratio

Forudsætninger:
Kapitler i grundbogen
Drummond et al. (2015):
•Kap. 1-2
•Kap. 4.1-4.2
•Kap. 3.1, 3.2.1-3.2.3


2. undervisningsgang
Omkostningsanalyse

      •Analyseperspektiv
      •Tidshorisont
      •Omkostningsbegreber
      •Omkostningstyper
      •Opgørelse af omkostninger
      •Diskontering
Forudsætninger:
Kapitler i grundbogen
Drummond et al. (2015):
•Kap. 7 
•Kap. 3.2.4-3.2.7 
Poulsen et al. (2008)


3. undervisningsgang
Cost-effectiveness-analyse
     •Mellemliggende og endelige effektmål
     •Diskontering af effektmål
     •Marginalanalyse
Forudsætninger:
Kapitler i grundbogen
Drummond et al. (2015): 
•Kap. 4
•Kap. 5.2.1
•Kap. 3.2.8 
Gyrd-Hansen (1997)

4. undervisningsgang
Cost-utility-analyse
     •Kvalitetsjusterede leveår
     •EQ-5D
     •Rating scale
     •Time trade-off
     •Standard gamble
Forudsætninger:
Kapitler i grundbogen
Drummond et al. (2015):
•Kap. 5 

5. undervisningsgang
Design af økonomisk evaluering
     •Økonomisk evaluering som del af randomiseret, kontrolleret forsøg
     •Følsomhedsanalyse
     •Cost-effectiveness acceptability curves
Forudsætninger:
Kapitler i grundbogen
Drummond et al. (2015):
•Kap. 8 
•Kap. 3.2.9 
Oostdam et al (2012)

6. undervisningsgang
Modellering i økonomisk evaluering
     •Alternativer til CEA/CUA
Forudsætninger:
Kapitler i grundbogen
Drummond et al. (2015):
•Kap. 9 
Olsen et al. (2007)

7. undervisningsgang
Anvendelse af økonomiske evalueringer
samt opsamling
Forudsætninger:
Kapitler i grundbogen
Drummond et al. (2015):
•Kap. 1.5
•Kap. 3 

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Undervisningsformen veksler mellem forelæsning, gruppearbejde (øvelsesopgaver) og selvstudier.

Til forelæsningerne vil underviser præsentere dig for basisviden og redskaber. Du har her mulighed for at stille spørgsmål til underviser. Tilsvarende vil underviser stille spørgsmål til de studerende. Her vil der således være mulighed for individuel mundtlig feedback. Det er dog dig selv som bestemmer omfanget af denne feedback. Jo mere aktiv du er, jo mere feedback får du.

I løbet af forelæsningerne vil du blive bedt om at løse øvelsesopgaver (cases) i grupper. Formålet med disse opgaver er at give dig mulighed for at afprøve de præsenterede redskaber og diskutere deres relevans og kvalitet. I forbindelse med gruppearbejdet vil der være "peer learning" og "peer feedback" mellem jer som studerende. Underviser vil også give en mundtlig kollektiv feedback på opgaveløsningerne.

Skemaoplysninger

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

Dette modul har et omfang af 5 ECTS svarende til 5 x 27,5 arbejdstimer =137,5 arbejdstimer.
Disse 137,5 arbejdstimer kan opstilles i følgende regnestykke:

Konfrontationstimer (hvor du er til stede til undervisningen):21arbejdstimer
Forberedelse til undervisning (anslået gennemsnit):73,5arbejdstimer
Eksamensforberedelse:43arbejdstimer
I alt (retningsvisende skøn):137,5arbejdstimer

Eksamensbestemmelser

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

Navn

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

Tidsmæssig placering

Eksamen er placeret efter afslutning af undervisning. Information om præcis dato og tid følger.

Regler

-3 må ikke indgå, 00 må ikke indgå

Udprøvninger

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

EKA

S750025102

Navn

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

Beskrivelse

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

Prøveform

Skriftlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Hjælpemidler

  1. Alle hjælpemidler er tilladt undtagen adgang til internettet.

Udlevering af opgave

E-learn.
SDU-assignment.

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU assignments

ECTS-point

5

Ekstern kommentar

Ved re-eksamen kan eksamensformen være mundtlig afhængig af antal tilmeldte.

Faget er identisk med tidligere fag med samme titel UVA3855411. Brugte eksamensforsøg overføres automatisk.