BMB532: Fundamental Biokemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N200000112, N200000102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200000101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 20-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

01012901 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået BMB502 og BMB503.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have bestået FF503 og FF502 eller tilsvarende fag.

 • Have kendskab til grundlæggende matematiske og fysiske begreber såsom logaritme og eksponentialfunktioner, lineær algebra, simple første ordens differential ligninger, fysiske størrelser (inkl. tryk, kraft, temperatur).

 • Have kendskab til grundlæggende kemi (inkl. aftemning af kemiske reaktioner, pH, ionstyrke, ligevægt, kemisk navngivning).

 • Have kendskab til grundlæggende biologisk kemi (inkl. strukturer af biologiske molekyler (nukleinsyrer, protein, lipider), opbygning af celler samt subcellulære organeller, struktur af biologiske membraner, glykolyse, cellular respiration).

 • Kunne anvende basalt laboratorieudstyr (inkl. pipetter).

Formål

Kurset har til formål:


 1. at give den studerende en grundig indføring samt basale færdigheder i de kinetiske og termodynamiske principper der danner grundlaget for biokemiske reaktionsveje og reguleringen af disse, og

 2. at præsentere den studerende for metabolismens reaktionsveje og deres regulering.


Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne FF502 og FF503, og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne biofysik, metabolisk og hormonal regulering, prokaryot og eukaryot metabolisme, bioanalytiske teknikker, der er placeret senere i uddannelsen.


I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at: • Give kompetence til at undersøge enzym- og membranprocesser samt metabolisme.

 • Give færdigheder i spektrofotometri og oxymetri.

 • Give viden om membraners og enzymers virkemåde og integration i metabolisme.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • anvende metoder inden for kemisk kinetik og enzymkinetik til teoretisk og praktisk bestemmelse af karakteristiske konstanter, som nulte første og anden ordens hastighedskonstanter, enzymers KM og turnover number  

 • anvende teori om kemisk kinetik og enzymkinetik til at opskrive hastighedsudtryk for ukatalyserede og enzymkatalyserede kemiske reaktioner 

 • anvende klassisk termodynamik på biologiske problemstillinger 

 • forklare, hvorledes enzymers aktiviteter reguleres, herunder allosteri og effekten af pH 

 • forklare forskellige modeller til fortolkning af biologiske membraners opbygning, samt hvorledes stoffer transporteres igennem disse 

 • forklare termodynamikken af transport af molekyler og ioner over biologiske membraner (Fick’s lov for diffusion; passiv og aktiv transport)

 • identificere biologiske membraners kemiske bestanddele, og beskrive strukturerne aflipider 

 • beskrive de termodynamiske aspekter af lipid selv-aggregering i vandig opløsning

 • identificere forskellige membranstrukturer (lipid polymorfi) 

 • og anvende termodynamiske principper (anden lov) til at forklare membran faseovergange

 • forklare fase diagrammer for lipid blandinger (Gibb’s faseregel og ”lever” reglen)

 • beskrive eksperimentelle teknikker til undersøgelse af enzymer og membraner, herunder spektrofotometri, spektrofluorometri og differential scanning kalorimetri

 • beskrive reaktionsmekanismer for simple enzymkatalyserede reaktioner 

 • beskrive binding af ligander til membranreceptorer 

 • beskrive det termodynamiske og kinetiske grundlag for metabolisme samt forklare den frie energi og ligevægtskonstantens betydning for koblede reaktioner i metabolismen og ATP´s universelle rolle heri 

 • beskrive transport af glukose og lipider i blodet og hvorledes cellulære optagelse finder sted 

 • beskrive metabolitter, enzymer og coenzymer fra glycolysen gluconeogenesen, citronsyrecyklus, glyoxylatcyklus og principperne for regulering og integrering af reaktionsvejene 

 • beskrive fotosyntesens lysreaktioner og CO2-fikseringsmekanisme i planter 

 • beskrive reaktionsvejen og den overordnede regulering for metabolitter, enzymer og coenzymer i pentose fosfat vejen

 • beskrive metabolitter, enzymer, coenzymer i glykogen- og og den centrale fedtsyremetabolisme samt reguleringen heraf 

 • beskrive virkningen af hormonerne insulin, glukagon og adrenalin på de metaboliske omsætningsveje i hjerne, muskler, lever og fedtvæv 

 • beskrive de mekanismer der ligger til grund for den hormonelle påvirkning af blodets indhold af glukose og fedtsyrer

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Termodynamik, herunder termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning med hovedvægt på begrebet entropi

 • Eksperimentelle teknikkeri biokemi og biofysik, især spektrofotometri og fluorescens spektroskopi/mikroskopi

 • Elemenær kemisk kinetik

 • Simpel Michaelis-Menten kinetik

 • Bisubstratreaktioner

 • Kooperativitet og allosteri

 • Regulering af enzymaktivitet

 • Eksempler på enzymreaktionsmekanismer

 • Modeller af biologiske membraner

 • Biologiske membraners kemiske sammensætning

 • Kemisk struktur af lipid molekyler

 • Membran polymorfi og fase diagrammer for lipid blandinger

 • Diffusion af stoffer gennem membraner

 • Aktiv og passiv membrantransport

 • Ionkanaler

 • Membranreceptorer

 • Metabolisme: basale begreber og principper

 • Glykolyse og gluconeogenese

 • TCA

 • Oxidativ phosphorylation

 • Glycogen metabolisme

 • Lipidmetabolisme, herunder fedtsyre syntese og nedbrydning

 • Fotosyntesens lysreaktioner og CO2-fikseringsmekanismer

 • Integration af metabolisme

Litteratur

 • L. Folke Olsen: Enzyme kinetics, Provided via Blackboard.
 • Daniel Wüstner: Notes, Provided via Blackboard.
 • David L. Nelson and Michael M. Cox: LEHNINGER: PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY, 7th edition, 2017 W. H. Freeman and Company.

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår - nærmere bestemmelser om frister og evt. genaflevering offentliggøres via Blackboard. 

Udprøvninger

Laboratorieøvelser og rapporter

EKA

N200000112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i alle laboratorieøvelser og aflevering af rapporter for alle laboratorieøvelser. Studerende skal overholde afleveringsfristen (én uge) og skal bestå alle rapporter for at indstille sig til eksamen. Nærmere bestemmelser om frister og evt. genaflevering offentliggøres via Blackboard. 

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N200000101, BMB532: Fundamental Biokemi

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N200000102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard.

ECTS-point

10

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

96 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Introfase: 54 timer

Træningsfase: 42 timer, heraf:

 • Eksaminatorie: 26 timer
 • Laboratorieøvelser: 16 timer

Aktiviteter i studiefasen 

 • Selvstudium af lærerbogen
 • Skriftlige hjemmeopgaver og laboratorierapporter
 • Selvstændig opsamling på intro- og træningsfasen
 • Selvstændig forberedelse til laboratorieøvelser
 • Repetition op til eksamen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Christer Ejsing cse@bmb.sdu.dk

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Birte Vester b.vester@bmb.sdu.dk
Daniel Wüstner wuestner@bmb.sdu.dk
Lars Folke Olsen lfo@bmb.sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode