BB844: Feltkursus i terrestrisk eller marin biologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N110019112, N110019102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N110019101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04015501 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 
E19 Bemærk: Feltturen til Svanninge Bjerge ligger den 23. - 28. september 2019.


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til pensum fra bachelor i biologi eller tilsvarende
 • Kunne anvende basale microsoft programmer (word, excel, powerpoint)

Formål

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i forskningsprocessens forskellige stadier i almindelighed og i feltbiologiske principper og metoder i særdeleshed.

Kursisterne skal planlægge, udføre, og bearbejde resultater fra et eksperimentelt feltbiologisk projekt. Relevant baggrundslitteratur skal søges, hypoteser der kan testes skal opstilles og egne resultater perspektiveres i forhold til andre undersøgelser. Det konkrete emne udvælges på baggrund af de biologiske problemstillinger, der findes i naturområderne omkring Biologisk Instituts feltstationer, hvor kursets praktiske del udføres.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i de obligatoriske kurser på bacheloruddannelsen i biologi og giver et fagligt grundlag for at gennemføre eksperimentelle forskningsprojekter senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at styre arbejds- og udviklingssituationer der forudsætter nye biologiske løsningsmodeller. Selvstændigt og uafhængigt at igangsætte og gennemføre et forskningsprojekt.
 • Give færdigheder i eksperimentelle feltbiologiske undersøgelser 
 • Give viden om eksperimentelle undersøgelser

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Søge og kritisk udvælge relevant videnskabelig litteratur om et udvalgt biologisk emne.
 • Anvende videnskabelige artikler og andre kilder til formulering af arbejdshypoteser for feltbiologiske projekter.
 • Tilrettelægge feltbiologiske undersøgelser til afprøvning af opstillede hypoteser.
 • Udføre biologiske undersøgelser og eksperimenter under feltforhold.
 • Analysere indsamlede resultater samt strukturere og beskrive disse i en koncis videnskabelig form.
 • Diskutere egne resultater i forhold til tidligere undersøgelser.
 • Udpege retninger for interessant fremtidig forskning.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Teori og planlægning: Et projektemne udvælges, og på baggrund af fremskaffet litteratur og diskussioner af teorien omkring emnet udarbejdes arbejdshypoteser og en detaljeret forsøgsplan.
 • Feltkursus: Den praktiske del gennemføres som en kombination af feltarbejde og laboratorieforsøg enten på Biologisk Instituts feltstation i Svanninge Bjerge eller på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde med obligatorisk overnatning ved feltstationen. De indsamlede resultater behandles og sammenfattes i en rapport, der udformes som en videnskabelig artikel.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Deltagelse

EKA

N110019112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Der kræves deltagelse i den teoretiske del (min. 80%) og feltkurset (min. 90%).
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N110019101, BB844: Feltkursus i terrestrisk eller marin biologi

Udprøvninger

Rapport og individuel mundtlig præsentation

EKA

N110019102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyset på kurset. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Rapporten kan skrives i grupper af højst 5 studerende. Der gives en samlet karakter for rapport og den individuelle, mundtlige præsentation. Nærmere information oplyses på Blackboard. 
Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

100 timer per semester

Undervisningsform

Der er en terrestrisk og en marin udgave af kurset. Feltkurset på den marine del ligger i uge 39 på Marinbiologisk Forskningscenter i Kerteminde. Den terrestriske udgave af feltkurset foregår på feltstationen i Svanninge Bjerge i samme tidsrum.

De studerende meddeler ved tilmelding til kurset, hvilken del de foretrækker, ved at sende en mail til; michr@sdu.dk Hvis der er for mange studerende til den ene del, kan vi være nødt til at omfordele. Studerende, der ikke har meddelt, hvilken del de ønsker, vil komme på det feltkursus, hvor der er plads.

De studerende skal betale 70,- Dkr. pr. dag for at deltage i kurset. Beløbet er et tilskud til kost og logi under feltdelen.

Aktiviteter i studiefasen; Sammenskrivning af projektet i rapportform.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Laura Bristow lbristow@biology.sdu.dk Nordcee

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode