FY547: Kvantemekanik II

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N500049112, N500049102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N500049101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Indholdet af kurserne Calculus, Lineær algebra og det indledende kursus
Grundlæggende fysik forudsættes kendt. FY521 / FY544 forventes at være taget.

Formål

Kurset har til formål at give de studerende en grundlæggende forståelse
af den kvantemekaniske bølgemekanik og dens fortolkning af forskellige
fysiske fænomener, samt at give de studerende indledende træning i
matematisk formulering og problemløsning.Kurset giver et fagligt
grundlag for videre studier af kvantefysik, samt at studere bl.a.
emnerne faststoffysik og partikelfysik, der er placeret senere i
uddannelsen. Kurset er en fortsættelse af FY544.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • give færdigheder i at anvende fysiske metoder og matematiske redskaber til at opstille og løse fysiske modeller
 • give grundlæggende viden om og forståelse af kvantemekanik
 • evne til at kunne tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og anvende denne viden reflekterende
 • give forståelse af hvorledes naturvidenskabelig viden opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • anvende forskellige analytiske metoder til at karakterisere simple kvantesystemer
 • bruge forskellige abstrakte formuleringer af kvantemekanik
 • arbejde med impulsmoment
 • udføre perturbationsregning
 • bruge variationsmetoder til approksimative beregninger

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Analytisk løsning af den harmoniske oscillator, med og uden stigeoperatorer
 • Den formelle formulering af kvantemekanikken
 • Teorien for impulsmoment
 • Tidsuafhængig pertubationsregning
 • Tidsafhængig pertubationsteori
 • Variationsregning
 • Usikkerhedsprincippet

  Litteratur

  D. J. Griffiths: Introduction to Quan-tum Mechanics, 2nd edition, Cambridge.
  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Præsentation af en opgave i eksaminatorietimerne

  EKA

  N500049112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

   Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N500049101, FY547: Kvantemekanik II

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N500049102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  42 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 14
  • Træningsfase: Antal timer: 28, heraf 14 timer eksaminatorie og 14 timer laboratorie
  • Total: Antal timer: 42

  Eksempel på undervisningsform
  Introfasen består af forelæsninger, hvor dialog primært skabes vha. et clickers-system. Her gives en kortfattet introduktion til kursets emner og vejen til kompetenceopnåelse som supplement til lærebogen, som de studerende forventes at studere selvstændigt. 

  I træningsfasen opdyrkes kompetencer indenfor kursets centrale dele – ikke mindst opskrivning af mekanismer som grundlaget for organiske reaktioner. Eksaminatorietimerne er baseret på gruppearbejde omkring problemløsning, og i nogen grad praktiseres differentieret undervisning. I laboratorieøvelserne arbejder de studerende selvstændigt med praktiske øvelser i kemisk syntese. 

  I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærerbogen og eksempler og opgaver heri. Derudover indgår såvel skriftlige hjemmeopgaver som laboratorierapporter som centrale elementer i studiefasen, og de studerende kan forvente feedback fra en underviser på begge dele. De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt et reservere en mindre del til repetition op til den skriftlige eksamen.

  Kurset forventes af have en jævn belastning igennem hele semesteret.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Færdiggørelse af opgaverne fra timerne.
  • Studie af noter og lærebog

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Peter Jensen Husen phusen@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

  Skemaoplysninger

  21
  Monday
  23-05-2022
  Tuesday
  24-05-2022
  Wednesday
  25-05-2022
  Thursday
  26-05-2022
  Friday
  27-05-2022
  08 - 09
  09 - 10
  10 - 11
  Class f
  Forelæsning
  11 - 12
  Class f
  Forelæsning
  12 - 13
  13 - 14
  14 - 15
  15 - 16
  Vis fuldt skema

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Anbefalede studieforløb