Salg og Marketing: begreber, principper og trends

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B960001X02, B960001102, B960001202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B960001X01, B960001101, B960001201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 07-04-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B960001X01
B960001101
B960001201

Fagtitel

Salg og Marketing: begreber, principper og trends

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

07-04-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Svend Hollensen svend@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Udbudssteder

Odense, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangsgivende krav til HD 2. del skal være opfyldt.

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde, præsentationer i undervisningen og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte

 • Med udgangspunkt i et værdikædeperspektiv har faget til formål at give den studerende:
  viden om og forståelse for begreber, teorier og metoder, der kan anvendes til at beskrive, sammenligne og reflektere over salgs- og markedsføringsmæssige problemstillinger.
 • færdigheder i at anvende begreber, teorier og metoder til at analysere og vurdere problemstillinger i relation til salg- og markedsføring på B2B og B2C markeder
 • kompetence til at selvstændigt at analysere, generalisere og reflektere over komplekse salgs- og markedsføringsopgaver på B2B og B2C markeder, såvel nationalt som internationalt. 
Faget skal således give den studerende en kompetenceprofil til at løfte virksomhedens salgs- og markedsføringsplanlægning, herunder med inddragelse af relevante digitale værktøjer og platforme, på både B2B og B2C markeder.

Indhold

Fagets formål og målbeskrivelse opnås ved, at faget indeholder følgende faglige områder: 
 • Sammenhæng mellem salg og marketing
 • Udvikling af virksomhedens konkurrenceevne vha. salg og marketing, set i et værdikædeperspektiv
 • Købsadfærd på B2B og B2C markeder 
 • STP: Segmentering (S), Segmentudvælgelse (T = Targeting), Positioning (P) 
 • Portefølgeplanlægning (produkter, kunder, markeder)
 • Informationsindsamling og metodeanvendelse for markedsføringsplanlægning, herunder anvendelse af Artificial Intelligence og Big Data
 • Konkurrentanalyse 
 • Udvikling af kunderelationer, herunder Customer Relationship Management (CRM)
 • Marketingmix 1: Produkt & Service, herunder Service-Dominant Logic, Internet-of-Things
 • Marketingmix 2: Pris, herunder Freemium og Subscription
 • Marketingmix 3: Distribution, herunder single-channel, multi-channel, omnichannel 
 • Marketingmix 4 (a): Markedskommunikation og –planlægning, herunder Social Media Marketing, Influencer Marketing 
 • Marketingmix 4 (b): Personlig salg, organisering af den personlige salgsindsats, Key Account Management (KAM), Global Account Management (GAM) 
 • Markedsføringens organisering og processer, herunder intern markedsføring, og integration af marketing med resten af organisationen
 • Markedsføringsbudget 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal kunne:
 • forstå ligheder og forskelle mellem begreberne ’Salg’ og ’Marketing’
 • definere og forstå de vigtigste salgs- og marketingbegreber, deres anvendelse og strategiske betydning for virksomhedens og dens forretningsmodel
 • forstå og vurdere hvordan relevante digitale værktøjer kan anvendes i forbindelse med udnyttelse af salgs- og marketingmuligheder

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne:
 • beskrive og strukturere fagets begreber, modeller og teorier med henblik på identifikation, analyse og løsning af virksomhedens salgs- og marketingmæssige problemstillinger
 • analysere virksomhedens forskellige markedssituationer for at opnå en forståelse af hvordan B2B og B2C kunder bearbejder information, træffer beslutninger og i øvrigt agerer på forskellige markeder
 • vurdere relationer mellem virksomheden og dens kunder, med henblik på at forså handlinger og løsninger til vedligeholdelse og forbedring af disse relationer, både på B2B og B2C markeder
 • beskrive og forstå hovedelementerne og sammenhængene i opbygning af en virksomheds salgs- og marketing plan 

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne:
 • dokumentere en teoretisk og anvendelsesmæssig forståelse af fagets mål samt centrale elementer og sammenhænge
 • udvise en god evne til at kunne identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere B2B og B2C kunders købsadfærd og købsbeslutninger i forskellige markedssegmenter, med henblik på valg af de mest attraktive segmenter til senere bearbejdning
 • redegøre for principper og processer til optimering af virksomhedens marketingmix under forskellige markedsmæssige vilkår, herunder det globale marked
 • diskutere og give anbefaling til hvordan salg og marketing kan indgå i virksomhedens overordnede organisering og processer
 • konsekvensvurdere og diskutere økonomiske aspekter ved gennemførelse af salgs- og marketingplanen. 

Litteratur

Litteratur 
Hollensen, S. (nyeste udgave): Marketing management - A relationship approach, 4th ed., Pearson Benelux, 2019 (ISBN 978-12-922-9144-4)
Udvalgte journal artikler som oplyses ved semesterstart

Undervisningsform

For at den studerende kan nå læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen som en vekselvirkning mellem forelæsninger, dialog, cases samt artikler. Som en integreret del af undervisningen, gives der rum for, at den studerende selv og i samarbejde med medstuderende arbejder selvstændigt med fagets centrale emner, bl.a. ved fremlæggelse og diskussion af cases samt journal artikler, som gøres tilgængelige for den studerende. Denne proces understøttes løbende af underviser.

Arbejdsbelastning

Aktivitet / Timer:
Konfrontationstimer (forelæsninger, holdtimer, præsentation af artikler) 28
Forberedelse 40
Video, cases og artikelfremlæggelse 34
Eksamensforberedelse 33
Total arbejdsbelastning 135

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Januar
Omprøve: Februar/marts

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

4 timer.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt. Eksamen gennemføres på egen PC. 
Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.

Udlevering af opgave

Fysisk i eksamenslokalet.

Indlevering af besvarelse

Afleveres elektronisk gennem SDU assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin. 
Syge-/ re-eksamen kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

EKA

B960001X02
B960001102
B960001202

Ekstern kommentar

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Obligatorisk HD 2. del Salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 HD 2. del | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding 1
Efterår 2020 Obligatorisk HD 2. del Salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 HD 2. del | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding 1

URL til MitSkema