Markedskommunikation og branding

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B960002X02, B960002102, B960002202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B960002X01, B960002101, B960002201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 07-04-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B960002X01
B960002101
B960002201

Fagtitel

Markedskommunikation og branding

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

07-04-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Carl Vognæs cvo@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management

Udbudssteder

Odense, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangsgivende krav til HD 2. del skal være opfyldt.
Det anbefales at den studerende har kendskab til virksomheder og markeder som kontekst for markedskommunikation og branding. Forudsætninger kan f.eks. være kendskab til marketing og forbrugeradfærd på minimum et introducerende niveau. 

Formål og sigte

Faget har til formål at give de studerende en grundlæggende indsigt i og forståelse for markedskommunikation, herunder branding og corporate branding. Undervisningen er rettet mod at bibringe de studerende kompetencer til at identificere, analysere og løse virksomhedens konkrete kommunikationsproblemer ud fra en bred forståelse af marked og modtager. En sådan forståelse vil indebære viden om bl.a. kommunikationens kanaler, virkemåder og effekter, marketingstrategi og organisationens interne og eksterne omgivelser samt kompetence til at begrunde valg og fravalg i forhold til markedskommunikationens konkrete kontekst.

Indhold

Kursets indhold, forløb og pædagogik:
Kommunikation og Brand Management er et nøglefag indenfor marketing. Brands repræsenterer et centralt aktiv for en virksomhed, og er derfor afgørende for at skabe varig værdi. Dette fag vil fokusere på kommunikationsstrategi og ledelse af brands, herunder evaluering, udvikling og opbygning af kommunikationsplatforme og brands, og evaluering af brandpræstationer og virkningen af digitale medier på virksomhedskommunikation og brands. Der vil også være fokus på hvordan marketingfolk ser på brandets betydning og værdi og udviklingen af brandstrategier på tværs af en række forretningsområder. Der vil blive lagt stor vægt på den rolle, som kunder og andre interessenter spiller for at skabe brandbetydning og værdi. 

Kurset vil især fokusere på følgende emneområder: 
-Den socio-kulturelle betydning af kommunikation og brands.
-Brand equity og brand personality opbygning.
-Opbygning af brands gennem marketing kommunikation.
-Håndtering af brands.
-Vurdering af produktets ydeevne og måling af brand loyalitet.
-Strategier for markedskommunikation til opbygning af virksomhedsimage og identitet.
-Brand performance måling.
-Moderne brand management forskning (brand identity, image og meaning)
-International branding
-Brands og sociale medier
-Digitalisering af kommunikation og branding værktøjer

Målbeskrivelse - viden

  • Forstå og forklare centrale kommunikations– og brandingteorier, herunder samspillet mellem disse.
  • Demonstrere kritisk og innovativ tænkning til at evaluere alternative kommunikations- og brandingstrategier.

Målbeskrivelse - færdigheder

  • Anvende relevante kommunikations- og brandingteorier ift. aktuelle virksomhedsudfordringer på operationelt, taktisk og strategisk niveau.
  • Anvende kommunikations- og brandingværktøjer på offline og digitale medier og platforme.

Målbeskrivelse - kompetencer

  • Designe kommunikations- og/eller brandingstrategier til at forbedre forretningsmæssige resultater eller løse virksomhedsaktuelle udfordringer.

Litteratur

Marketing Communications – A European Perspective” af Patrick De Pelsmacker, Maggie Geuens, Joeri Van Den Bergh, forlaget Prentice Hall/Pearson seneste udgave.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt efter konceptet Blended Learning og består hovedsageligt af forelæsninger med dialog, der præsenterer den grundlæggende teoretiske ramme. Desuden anvendes der små og store øvelser samt case-gennemgang og case-øvelser.

Arbejdsbelastning

Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
Aktivitet Timer
Konfrontationstimer med fokus på teori 32
Forberedelse til konfrontationstimer 68
Repetition og eksamensforberedelse 35
Total arbejdsbelastning 135

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: December/januar
Omprøve: Februar/marts

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Den mundtlige eksamen har en varighed af 30 minutter inklusive votering og karaktergivning

Omfang

Synopsis: 5 sider

Indlevering af besvarelse

Synopsis afleveres i SDU assignments.

ECTS-point

5

Uddybende information

Faget afsluttes med en udarbejdelse af en individuel 5 siders synopsis der belyser et konkret markedskommunikationsproblem ved hjælp af udvalgte teoriområder. Synopsen danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination. Emnet for synopsen skal godkendes af underviseren. Den studerende bedømmes ud fra en helhedsvurdering af de to eksamensdele. Eksamen skal teste målopfyldelsen på alle de i målbeskrivelsenanførte 6 punkter.

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

EKA

B960002X02
B960002102
B960002202

Ekstern kommentar

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Obligatorisk HD 2. del Salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 HD 2. del | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding 1
Efterår 2020 Obligatorisk HD 2. del Salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 HD 2. del | HD Regnskab og økonomistyring , HD Organisation og ledelse , HD Finansiel rådgivning , HD Supply Chain Management , HD Salg og marketing | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding 1

URL til MitSkema