Salgsledelse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B960000X02, B960000102, B960000202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B960000X01, B960000101, B960000201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 07-04-2020


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B960000X01
B960000101
B960000201

Fagtitel

Salgsledelse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

07-04-2020

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Bo Mortensen bsm@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Udbudssteder

Odense, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Adgangsgivende krav til HD 2. del skal være opfyldt.

Formål og sigte

Fagets formål er at sætte den studerende i stand til at anvende begreber, teorier og modeller om salg til at understøtte konkrete salgsprocesser i deres virksomhed.

Indhold

Fagets formål opnås ved, at faget indeholder følgende faglige områder:

- Salg i en organisatorisk sammenhæng
- Transaktionsbaseret tilgang versus relationsbaseret tilgang til salgsprocessen
- Modeller af salgsprocessen
- Key account management
- Salgspsykologi
- Salgsledelse
- Salgsteknologi

Målbeskrivelse - viden

Demonstrere viden om fagets emner, således at han eller hun er i stand til at:  

- Redegøre for de forskellige teorier, modeller og begreber indenfor salg  
- Redegøre for forskellene imellem salg i en transaktions- og relationsbaseret tilgang  

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrere færdigheder, således at han eller hun er i stand til at: 

- Forstå og analysere en konkret virksomheds udfordringer ift. salg 
- Udarbejde et løsningsforslag til en salgsplan for denne virksomhed baseret på fagets teorier, modeller og begreber  
- Argumentere for anvendelse af de valgte teorier, modeller og begreber i løsningsforslaget  
- Perspektivere anvendelse af fagets indhold på andre salgsudfordringer end den valgte  

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrere kompetence, således at han eller hun er i stand til at:  

- Udvikle en salgsplan for en virksomhed

Litteratur

LitteraturJobber, D., Lancaster, G., & Le Meunier-FitzHugh, K. (2019). Selling and Sales Management (11th ed.). Pearson.

Undervisningsform

For at den studerende kan nå læringsmålene for faget tilrettelægges undervisningen som en vekselvirkning mellem forelæsninger, dialog, cases samt artikler. Som en integreret del af undervisningen, gives der rum for, at den studerende selv og i samarbejde med medstuderende arbejder selvstændigt med fagets centrale emner, bl.a. ved fremlæggelse og diskussion af cases samt journal artikler, som gøres tilgængelige for den studerende. Denne proces understøttes løbende af underviser.

Arbejdsbelastning

Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
 
De 135 arbejdstimer fordeler sig således

Konfrontationstimer - 28
Forberedelse til undervisning - ca. 72 timer
Forberedelse til eksamen og eksamen - ca. 35 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: december/januar.

Syge-/reeksamen februar/marts.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Mundtlig eksamen: 30 minutter inkl. votering og karaktergivning.

Omfang

Synopsis: : Maks. 5 normalsider ekskl. forside, indholdsfortegnelse, kildeliste og eventuelle bilag 

Hjælpemidler

 Alle hjælpemidler tilladt.

Indlevering af besvarelse

Gennem SDUassignment i kurset i Blackboard 

ECTS-point

5

Uddybende information

1) Synopsis
Individuel synopsis udarbejdet med afsæt i den studerendes virksomhed.
Sted: Hjemmeopgave 
Internetadgang: Nødvendig 

2) Mundtlig eksamen
Den individuelle mundtlige eksamen er en eksamination i pensum med afsæt i den indleverede synopsis

Deltagelse i re-eksamen kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin.

Ved re-eksamen må der indleveres en forbedret version af synopsis

EKA

B960000X02
B960000102
B960000202

Ekstern kommentar

Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema