BB832: Marine økosystemer

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N110011112, N110011102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110011101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04013501 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Ingen 

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til generel økologi
 • Kunne anvende bestemmelsesnøgler til identifikation af marine bunddyr
 • Være på niveau med opnået bachelorgrad i biologi eller lignende

Deltagerbegrænsning

20

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at identificere dominerende makrofytter og dyrearter i marine økosystemer, hvilket er vigtigt i forhold til at vurdere den økologiske tilstand i og omkring marine økosystemer i danske farvande.

To feltture er planlagt  i dette kursus. På første tur deltager studerende i et videnskabeligt togt på havforskningsskibet Aurora i Aarhus Bugt, hvor de studerende skal indsamle bundprøver og lære om fysisk-kemiske forhold i vandsøjlen. Den anden tur går til Gyldensteen Strand, hvor de studerende vil samle bundprøver i det nyligt oversvømmede kystområde. 

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne BB547 Økologi A, BB548 Feltkursus i økologi og BB506 Marin- og Brakvandsøkologi, og giver et fagligt grundlag for et specialestudium i marinbiologi.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til vurdering af havets økologiske tilstand baseret på bundfauna 
 • Give færdigheder i planlægning, indsamling og håndtering af biologiske prøver i havet
 • Give viden om havets økosystemer og faktorer der kontrollerer deres funktion.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Identificere og beskrive karakteristika for de mest almindelige typer af marine økosystemer i verdenshavene og de dominerende marine økosystemer i danske farvande
 • Udføre kvalitativ og kvantitativ indsamling af marine makrofytter og dyr
 • Behandle og præsentere flora- og fauna-data statistisk korrekt
 • Identificere marine organismer til række-, klasse- og familie-niveau
 • Diskutere hvorledes abiotiske og biotiske faktorer påvirker sammensætningen og fordelingen af levende organismer i havet.
 • Diskutere betydningen af interaktioner mellem marine organismer og påvirkninger fra det omgivende miljø for dannelsen og opretholdelsen af marine økosystemer.
 • Forklare og evaluere menneskets påvirkning af havets økosystemer ved hjælp af relevante miljø indeks

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Havets fysiske miljø
 • Marinbiologiske indsamlingsmetoder
 • Fytoplankton, zooplankton og nekton
 • Fytobenthos og zoobenthos
 • Habitat og succession
 • Økosystemers karakteristika

Litteratur

Kompendium: Marine Ecosystems.
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår 

Udprøvninger

Eksaminatorier og laboratorieøvelser er obligatoriske

EKA

N110011112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

Eksaminatorier og laboratorieøvelser er obligatoriske.
Der kræves mindst 80% fremmøde. 
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N110011101, BB832: Marine økosystemer

Udprøvninger

Grupperapporter og individuelle præsentationer

EKA

N110011102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Evalueringen baseres på grupperapporter over togt- og laboratoriearbejde i kombination med individuelle præsentationer ved eksaminatorier. 

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

Aktiviteter i studiefasen:

 • Forberedelse af individuelle- og gruppepræsentationer
 • Databearbejdning og rapportskrivning i grupper

Ekskursionen vil være et togt med havforskningsskibet Aurora i Aarhus Bugt, hvor bundfauna til laboratorieøvelserne vil blive indsamlet og vandkemiske parametre målt med de nyeste og mest moderne teknikker

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Cintia Organo Quintana cintia@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Erik Kristensen ebk@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode