Strategisk kommunikation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S710007102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

UVA-kode: S710007101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-04-2019


Varighed: 1 semester

Modulets navn

Strategisk kommunikation

UVA-kode

S710007101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

02-04-2019

Modulansvarlig

Navn E-mail Institut
Mette Lund Kristensen mlk@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Mette Lund Kristensen mlk@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management

Modulsekretær

Navn E-mail Institut By
Mette Søberg Kristiansen msh@sam.sdu.dk HD- og Mastersekretariatet, Samfundsvidenskab

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Formål og overordnet indhold

Kommunikation er blevet en central ledelsesdisciplin. I komplekse, foranderlige og ofte fjendtlige omgivelser er det et must at arbejde professionelt med kommunikation. Stadig flere offentlige organisationer betragter og håndterer derfor kommunikation som et strategisk ledelsesanliggende. Kommunikationsopgaver håndteres i stigende grad på tværs af organisationen og involverer ikke blot kommunikationsprofessionelle, men udgør en udfordring på alle organisatoriske niveauer og blandt alle fagligheder i en organisation. Det er fagets formål at bibringe den studerende viden om og forståelse for centrale kommunikationsstrategiske begreber, teorier og metoder med henblik og at sikre den studerende færdigheder i at anvende disse på konkrete kommunikationsproblemer og opbygge vedkommendes kompetencer som kommunikator. 

Obligatoriske forudsætninger

De generelle kriterier for optagelse på sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende masteruddannelse skal være opfyldt.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform


Målbeskrivelse - viden

 • teorier, modeller og begreber om kommunikation, herunder kommunikationsstrategier, corporate branding, stakeholders, intern kommunikation, social ansvarlighed, krisekommunikation, mm. 
  • at anvende fagets begreber, teorier, og metoder om disse emner på et sådant niveau, at den studerende kan beskrive disse og anvende dem til at strukturere og løse en konkret kommunikationsopgave. 


  Målbeskrivelse - færdigheder

  • udvælge og anvende fagets teorier, begreber og metoder til at analysere og løse konkrete og praktiske problemstillinger i forbindelse med en organisations strategiske kommunikation. 

  Målbeskrivelse - kompetencer

  • identificere adækvate løsningsmodeller og dermed indgå i et kvalificeret med- og modspil til konsulenter og andre eksperter på området. 
  • at lægge kommunikationsplaner, definere relevante målgrupper og andre interessenter samt vurdere budskabers kvalitet, relevans og mulige effekter.
  • at forholde sig refleksivt til den strategiske kommunikation som de enten selv udfører, eller som planlægges og udføres af andre i organisationen.

  Pensum / anbefalet litteratur

  Fremgår af Studieguiden.

  Indhold og forløb (der tages forbehold for ændringer)

  Fremgår af Studieguiden.

  Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

  Undervisningen afvikles almindeligvis med to lektioner á 3-4 konfrontationstimer per weekend fordelt over hele semesteret. Modulet består af et antal konfrontationstimer samt andre selvstændige eller gruppebaserede læringsaktiviteter før, under og efter undervisningssessionerne, og der undervises (overvejende) på dansk.

  Antal undervisningstimer

  30 timer per semester

  Skemaoplysninger

  32
  Monday
  03-08-2020
  Tuesday
  04-08-2020
  Wednesday
  05-08-2020
  Thursday
  06-08-2020
  Friday
  07-08-2020
  08 - 09
  09 - 10
  10 - 11
  11 - 12
  12 - 13
  13 - 14
  14 - 15
  15 - 16
  Vis fuldt skema

  Undervisningssprog

  Dansk

  Forventet arbejdsmængde for den studerende i dette modul

  Vejledende fordeling af arbejdsbelastning i KT:

  Konfrontationstimer 30
  Forberedelse 60
  Prøveforberedelse 23,5
  Prøve 24
  I alt 137,5

  Eksamensbestemmelser

  Prøve

  Navn

  Prøve

  Tidsmæssig placering

  Ordinær: December/januar måned.

  Omprøve: Februar

  Deltagelse i omprøve kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. 

  Hvis man ikke deltager i ordinær eksamen, vil næste adgang til eksamen være førstkommende ordinære eksamen.

  Udprøvninger

  Prøve

  EKA

  S710007102

  Navn

  Prøve

  Beskrivelse

  Modulet udprøves ved en skriftlig hjemmeopgave med 24 timers besvarelsesfrist. 


  Prøveform

  Hjemmeopgave

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort - Eksamensnummer

  Sprog

  Dansk

  Varighed

  Prøven består af individuel besvarelse af en bunden case med tilhørende spørgsmål, der indgår med forskellig vægt i den samlede vurdering.

  Omfang

  Opgavebesvarelsen må maksimalt fylde 28.800 anslag med mellemrum; ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Besvarelsen skal eksplicit og i størst muligt omfang inddrage fagets litteratur.

  Hjælpemidler

  Alle hjælpemidler er tilladt.


  Udlevering af opgave

  Prøven stilles og afleveres via e-learn til nærmere fastsatte tidspunkter.

  Indlevering af besvarelse

  Aflevering på Blackboard via SDU Assignment.

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Ved Ikke bestået prøve gennemføres omprøve ved samme prøveform og formalia.

  Kriterier for udtømmende målopfyldelse
  For at kunne opnå karakteren 12; den fremragende præstation, skal den studerende udtømmende demonstrere de i modulet beskrevne kompetencemål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

  Den studerende skal således selvstændigt kunne udvælge og anvende fagets teorier, begreber og metoder til at analysere og løse konkrete og praktiske problemstillinger i forbindelse med en kommunikationsproblematik i en given case.
  Den studerende skal i sin besvarelse vise forståelse for de udvalgte teorier, begreber og metoder og være i stand til at vurdere og diskutere deres kvalitet, relevans og effekter som løsningsmodel for den givne kommunikationsproblematik. 

  Ekstern kommentar

  Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Strategisk kommunikation 3317601. Brugte prøveforsøg i  identiske fag overføres. Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om. 

  Kassogrammer