BB824: Indføring i havpattedyrenes biologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N110028112, N110028102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110028101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 22-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Kurset inkluderer 3 dages ekskursion med overnatning i Kerteminde den 13.-15. marts 2020. Man opkræves et mindre beløb via et webbetalingslink som dækker forplejningen mens men er på ekskursion.

04016301(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til zoologi, fysiologi, og evolution
 • Kunne anvende Word og Excel
 • Have bestået en Bachelorgrad i biologi

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forske og
undervise vedr. havpattedyrenes biologi, hvilket især er vigtigt i
forhold til marinbiologisk forskning og forvaltning, samt for arbejde i
zoologiske haver og ved naturhistoriske museer.

Kurset bygger oven på
den viden, der er erhvervet i kurset BB525, og giver et fagligt grundlag
for at lave speciale om havpattedyrenes biologi.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at;

 • Give kompetence til at forstå havpattedyrenes biologi, med speciel vægt vedr. evolution, dykke- og sansefysiologi, samt adfærd
 • Give
  færdigheder i gennemførelse af mindre og selvstændige
  forskningsprojekter, kritisk litteraturgennemgang, samt skriftlig og
  mundtlig formidling af biologisk viden, både for et videnskabeligt og
  populærvidenskabeligt publikum.
 • Give viden om havpattedyrenes biologi, forskning vedr. havpattedyr, samt teknikker for naturvidenskabelig formidling.

Målbeskrivelse

For at opfylde kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Forklare på indledende niveau den nuværende forståelse af havpattedyrs biologi
 • Arbejde i en mindre gruppe ved udforskning af et relevant emne inden for havpattedyrs biologi.
 • Arbejde i en mindre gruppe ved udfærdigelse af en skriftlig rapport over et udforsket emne.
 • Bruge moderne forskningsmetoder til at studere havpattedyr.
 • Diskutere videnskabelige artikler og moderne forskningsresultater om havpattedyr. 
 • Mundtlig og skriftlig præsentationsteknik.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Systematik
 • Anatomi, inkl. Dissektion
 • Fysiologi
 • Sansefysiologi
 • Hørelse og lydproduktion, ekkolokalisering
 • Økologi
 • Populationsbiologi
 • Evolution
 • Besøg ved museer
 • Ekskursion: målinger af hørelse, dykkerespons, fourageringsadfærd m.v.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Portfolio bestående af deltagelse og mundtlige præsentationer

EKA

N110028112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Samlet vurdering af: Deltagelse i træningsfasen og de fælles aktiviteter i studie fasen (min. 80 %) samt godkendelse af skriftlige og mundtlige præsentationer.

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N110028101, BB824: Indføring i havpattedyrenes biologi

Udprøvninger

Mundtlig eksamen ved kursets afslutning

EKA

N110028102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Hjælpemidler tilladt - IT-redskaber: Laptop, projektor, højttaler. Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i Blackboard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
Undervisningsaktiviteterne udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 10
 • Træningsfase: 40 timer, heraf: Eksaminatorie: 10 timer, Laboratorieøvelser: 20 timer og Ekskursion: 10 timer

Undervisningsform: Intro-fasen introducerer havpattedyrene i forskning-faglige sammenhæng (adfærd, anatomi, fysiologi, økologi, genetik, populationsbiologi, m.v.). Laboratorieøvelserne bruges til at lære praktiske teknikker, f.eks. dissektion af en sæl og et marsvin, lydmålinger i luft og i vand, samt adfærds- og psykofysiske teknikker for at studere havpattedyr. Ekskursionerne bruges til anatomiske studier af knogle fra nulevende og uddøde havpattedyr (der findes unikke samlinger ved Naturama og i Gram) samt til at træne mundtlig og skriftlig præsentationsteknik.

Aktiviteter i studiefase
I studiefasen indgår:

 • Ekskursion (3 dage)
 • Diskussionsgrupper

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Magnus Wahlberg Magnus@biology.sdu.dk Marinbiologisk Forskningscenter

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Lars Dupont Seidelin lds@biology.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode