Rehabilitering og palliation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S700002102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

UVA-kode: S700002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-11-2018


Varighed: 1 semester

Modulets navn

Rehabilitering og palliation

UVA-kode

S700002101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

26-11-2018

Modulansvarlig

Navn E-mail Institut
Jette Thuesen thuesen@health.sdu.dk REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jette Thuesen thuesen@health.sdu.dk REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Modulsekretær

Navn E-mail Institut By
Mette Søberg Kristiansen msh@sam.sdu.dk HD- og Mastersekretariatet, Samfundsvidenskab

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Formål og overordnet indhold

Det overordnede mål med dette fag er at styrke fagprofessionelles vidensgrundlag for at varetage og udvikle rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom samt koordinering af rehabilitering og palliation. 

På modulet introduceres til den historiske baggrund og de aktuelle politiske, kulturelle og samfundsmæssige rammer for koordinering og udvikling af felterne rehabilitering og palliation. 

Desuden belyses og diskuteres forskelle og sammenhænge mellem rehabilitering og palliation, begrebsligt såvel som i praksis. 

Gennem modulopgaven sættes fagets teorier og modeller i spil i forhold til en konkret praksis.  


Målgruppe:

Fagpersoner beskæftiget med rehabilitering til mennesker med livstruende sygdom, for eksempel både kræft, KOL, 


Obligatoriske forudsætninger

De generelle kriterier for optagelse på sundhedsvidenskabelig masteruddannelse eller tilsvarende masteruddannelse skal være opfyldt.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Læringsaktiviteter og prøveform understøtter anvendelse af fagets teorier og metoder i dialog og opgaveskrivning. Viden og færdigheder sættes i spil i forhold til den studerendes praksis for at fremme læring og sikre relevans.

Målbeskrivelse - viden

 • Den studerende kan identificere væsentlige udfordringer ved rehabilitering, når målgruppen er mennesker med livstruende sygdom
 • Den studerende kan redegøre for væsentlige forskelle mellem rehabilitering og palliation som begreb og i praksis
 • Den studerende kan diskutere koordinering af rehabilitering og palliation i et brugerperspektiv samt i et fagligt og samfundsmæssigt perspektiv


Målbeskrivelse - færdigheder

 • Den studerende kan kritisk reflektere over begreber som koordinering af rehabilitering og palliation, livstruende sygdom, palliativ indsats, hospicefilosofi, den gode død, håb, mening og sorg
 • Den studerende kan skelne mellem rehabilitering og palliation i praksis med anvendelse af fagets teorier og modeller
 • Den studerende kan på et videnskabeligt grundlag diskutere såvel komplekse sammenhænge i koordinering af rehabilitering og palliation som faglige tilgange til livet med livstruende sygdom, herunder tværfagligt samarbejde

Målbeskrivelse - kompetencer

 • Den studerende kan analysere og vurdere rehabilitering ved livstruende sygdom og koordinering af rehabilitering og palliation med afsæt i forskellige perspektiver
 • Den studerende kan på grundlag af egne analyser og tværfaglige diskussioner formulere problemstillinger og udviklingsmuligheder i praksis

Pensum / anbefalet litteratur

Der skelnes mellem 2 typer litteratur: 

 1. Anbefalet litteratur
  (litteratur, som underviseren forudsætter læst forud for undervisningen, og som der tages udgangspunkt i) 

 2. Supplerende litteratur
  (Hvis den studerende vil læse mere om emnet eller en anden måde at gennemgå emnet på osv.)


Fremgår af studieguiden.

Indhold og forløb (der tages forbehold for ændringer)

Fremgår af studieguiden.

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Modulet er en blanding af teoretisk undervisning, involverende diskussioner og arbejde med konkret praksis. 

Modulets prøve baseres på analyse af egen eller fremmed praksis, omhandlende et konkret forløb for mennesker med livstruende sygdom. 

Antal undervisningstimer

30 timer per semester

Skemaoplysninger

32
Monday
03-08-2020
Tuesday
04-08-2020
Wednesday
05-08-2020
Thursday
06-08-2020
Friday
07-08-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende i dette modul

5 ECTS x 27,5 timer = 137,50 timer (studenterbelastning)

Konfrontationstimer og gruppeopgaver: 30 timer

Forberedelse, herunder litteratur: 60 timer*

Modulprøve: 47,5 timer

I alt: 137,50 timer

*Beregnes ud fra at den studerende kan læse gennemsnitlig 10 sider i timen. Som følge heraf er ca. 600 sider markeret som anbefalet litteratur.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær: december/januar måned
Omprøve: februar

Udprøvninger

Prøve

EKA

S700002102

Navn

Prøve

Beskrivelse

-

Prøveform

Skriftlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Omfang

Den skriftlige opgave må højst fylde 28.800 anslag med mellemrum.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt.

Indlevering af besvarelse

Aflevering på Blackboard via SDU Assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Som udgangspunkt er prøven individuel. Der kan dog arbejdes i grupper om en fælles case. Ved to gruppedeltagere tillægges opgavens omfang 50%, ved tre tillægges 75% og ved fire tillægges 100%.

Opgaven skal omfatte perspektiver på livet med livstruende sygdom. Opgaven skal desuden inkludere og diskutere rehabilitering ved livstruende sygdom og forholdet mellem rehabilitering og palliation, både begrebsligt og i praksis.


Bestås opgaven ikke i første forsøg gives der mulighed for genindlevering af en revideret opgave, med intern bedømmelse og karakter Bestået/Ikke bestået indenfor fire uger.

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Rehabilitering og palliation fagnummer 3107201.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres. 
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Kassogrammer

Profil Program Semester Periode
MR Master i rehabilitering | Master i rehabilitering | Odense 3 F19, F19, E19, F20, E20