BMB538: Cellulær Identitet

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N200030112, N200030102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200030101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-03-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

01014201 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i Biokemi og Molekylær Biologi, samt at molekylærbiologidelen af FF503 følges senest sideløbende.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til de stipulerede adgangskrav for studiet samt molekylærbiologidelen af FF503, der følges senest sideløbende.

Formål

Kurset har til formål, med eksempler fra nutidig biokemisk og molekylærbiologisk forskning, at bibringe den studerende en grundlæggende forståelse for koncepterne cellulær identitet, diversitet og plasticitet. Kurset introducerer den studerende for de nyeste biokemiske og molekylærbiologiske teknologier til afdækning af cellulær identitet, herunder funktionel genomanalyse, proteomanalyse samt luminescens-baserede strategier til visualisering og screening. Der tages udgangspunkt i udvalgte celletyper fra mammale væv, herunder lever, muskel, og fedt, samt den molekylære karakterisering af disse. 

Med inddragelsen af nyere forskningslitteratur peger kurset frem mod den studerendes fremtidige virke i det moderne biokemisk og molekylærbiologisk forskningslaboratorium.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at beskrive og anvende centrale begreber idenfor biokemi og molekylærbiologi.
 • Give færdigheder i, individuelt og som del af en gruppe, at tilegne sig specialiseret viden om et emne indenfor den moderne biokemi eller molekylærbiologi og brede dette emne ud i en skriftlig opgave.
 • Give en grundlæggende viden om cellulær identitet og diversitet samt kendskab til moderne biokemiske og molekylærbiologiske teknologier til afdækning af cellulær identitet

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Forstå de grundlæggende principper for cellulær identitet 
 • Forstå indre og ydre faktorer med afgørende betydning for cellers identitet i organismer
 • Redegøre for de centrale begreber differentiering, de-differentiering, transdifferentiering samt cellulær plasticitet
 • Angive eksempler på ændringer i cellulær identitet forekommende i forbindelse med udvikling, aldring og sygdom
 • Angive de vigtigste funktioner af centrale cellulære organeller
 • Angive centrale epigenetiske principper centrale for cellulær differentiering
 • Redegøre for molekylære mekanismer der skriver og læser den epigenetiske kode
 • Redegøre for principperne bag funktionel genomanalyse
 • Redegøre for principperne bag funktionel proteomanalyse
 • Redegøre for principperne bag luminiscens-baserede metoder til undersøgelse af cellefunktion og identitet
 • Redegøre for principperne bag funktionelle, cellebaserede screeningsmetoder

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Evolution og multicellularitet
 • Cellens opbygning, strukturer og basale funktioner
 • Cellulær differentiering og specialisering
 • Cellulær plasticitet, dedifferentiering og transdifferentiering 
 • Introduktion til ’omics’ til undersøgelser af cellulær identitet
 • Introduktion til functionel genomanalyse
 • Introduktion til funktionel proteomanalyse
 • Introduktion til luminiscens-baserede metoder
 • Introduktion til funktionelle, cellebaserede screeningsmetoder
 • Introduktion til eksperimentel planlægning
 • Litteratursøgning i relation til udarbejdelse af skriftlig opgave

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Skriftlig gruppeopgave med mundtlig præsentation

EKA

N200030112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard’

ECTS-point

2

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N200030102

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

3 timer

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard. 

ECTS-point

3

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: Antal timer: 20 
 • træningsfase: Antal timer: 20, heraf 20 timer eksaminatorie
 • Studiefase: Antal timer: 85

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læsning af pensum
 • Besvarelse af teoretiske opgaver
 • Udarbejdelse af opgave i grupper

Der antages en nær sammenhæng mellem udarbejdelse af opgave og træningsfasen, således vil der være rig mulighed for at få vejledning i opgaveudarbejdelse som del af træningsfasen.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Kim Ravnskjær ravnskjaer@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode