Virksomhedsprojekt

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150055202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150055201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 13-09-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150055201

Fagtitel

Virksomhedsprojekt

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

13-09-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jesper Piihl jpi@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen

Formål og sigte

Faget virksomhedsprojekt har til formål at sætte den studerende i stand til på etisk forsvarlig måde at afgrænse og løse relevante, praksisnære problemstillinger inden for profilens emnekreds. I forhold til studiets kompetenceprofil, har faget eksplicit fokus på at:

- give færdigheder i at udvælge og anvende avancerede videnskabelige metoder og teorier til indsamling og analyse af kvalitative og/eller kvantitative data til beskrivelse og analyser af virksomheders forhold samt teoretiske problemstillinger, der knytter sig hertil. Derudover gives færdigheder i at opstille nye analyse- og løsningsmodeller på basis af de foretagne analyser samt færdigheder i at formidle sin viden og diskutere fagrelevante problemstillinger med fagfolk. 
- Give kompetence til styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller samt selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar. Derudover gives kompetence til selvstændigt at tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Indhold

Virksomhedsprojektet udgøres af en skriftlig rapport, der skrives med afsæt i erhvervsøkonomiske problemstillinger i en konkret virksomhed eller anden organisation. Opgaven kan løses individuelt eller i grupper på op til 3 personer. Individuelle rapporter skal have et omfang af 30-40 sider mens 2 og 3 mandsrapporter skal have et omfang af henholdsvis 40-50 og 50-60 sider. Virksomhedsprojekternes problemstillinger skal have teoretisk rod i de fag, der er på den pågældende cand.merc. profil. Til støtte for projektet tilknyttes vejledning, der skal sikre sparring omkring det faglige såvel som arbejdsprocessen. Det er de(n) studerendes eget ansvar at knytte kontakt til en virksomhed, som projektet kan tage sit afsæt i. I særlige tilfælde kan vejleder dispensere fra kravet om at skrive for en konkret virksomhed

Målbeskrivelse

Den studerende skal være i stand til selvstændigt, sikkert og i samspil med en konkret virksomhed at:

Målbeskrivelse - viden

- Udvælge, argumentere for og strukturere en præcis, relevant problemstilling, der ligger inden for det erhvervsøkonomiske område.
- Oparbejde og demonstrere kendskab til videnskabelig viden, relevant for den valgte problemstilling. Det være sig viden, der er indgået tidligere på studiet såvel som nytilegnet viden.

Målbeskrivelse - færdigheder

- Anvende den oparbejde viden i forhold til den valgte problemstilling og på den baggrund vurdere behovet for yderligere viden samt gøre rede for, hvordan denne kan tilvejebringes.
- Tilvejebringe samt analysere relevant informations- og/eller datamateriale gennem korrekt anvendelse af relevante teknikker, procedurer og metoder i overensstemmelse med gældende etiske og lovgivningsmæssige standarder på området. Det gælder teknikker, procedurer og metoder der er indgået tidligere i uddannelsen såvel som nytilegnede af relevans for problemstillingen.

Målbeskrivelse - kompetencer

- Præsentere resultatet af analysen på en måde så det identificerede vidensbehov udfyldes, samt vurdere den videnskabelige gyldighed af arbejdet.
- Foretage en konklusion og en perspektivering på basis af ovenstående, herunder formulere implikationer i et bredere perspektiv.
- Udarbejde en skriftlig rapport, der i sin form og indhold fremstår struktureret, balanceret og meningsfuld for læseren. - Foretage en mundtlig redegørelse for projektet, herunder reflektere og teoretisere over rapportens indhold.
- Demonstrere, færdighed i etisk og ansvarlig adfærd i forbindelse med projektarbejdet.

Litteratur

Litteratur til virksomhedsprojektet udvælges i samarbejde med vejlederen. Litteraturen vil i høj grad findes gennem selvstændig litteratursøgning i videnskabelige kilder.

Undervisningsform

Vejledning tilrettelægges som en kombination af vejledning på enkelte projekter og vejledning på grupper af projekter. Samlet set vurderes omfanget af individuel og gruppebaseret vejledning at andrage 20 kt.

Der afholdes introduktionsmøde hhv. primo februar / september.

Arbejdsbelastning

Disse aktiviteter udmønter sig i en forventet SAT:

Introduktionsarrangement (5)
Skabelse af kontakt til virksomhed (15)
Vejledning (individuel/gruppe) (15)
Forberedelse til vejledningsseancer (10)
Deltagelse i faglige workshops (10)
Forberedelse af faglige workshops (10)
Udarbejdelse af projektet ( 180 )
Præsentation af resultater for virksomheden (15)
Eksamen inkl. forberedelse (10)

Total: 270 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Når faget følges i efterårssemestre:
Ordinær prøve: Januar.
Omprøve: Februar.


Når faget følges i forårssemestre:
Ordinær prøve: Juni.
Omprøve: August

Prøveform kan være ændret ved omprøve, 

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Projektrapport med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Se under Uddybende information.

Omfang

Se under Uddybende information.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Indlevering af besvarelse

Gennem SDUassignment i kurset i Blackboard 

ECTS-point

10

Uddybende information

Den skriftlige rapport skal teste de studerendes evne til at arbejde videnskabeligt med den konkrete erhvervsøkonomiske problemstilling. Projektet skal tage udgangspunkt i en faglig problemstilling i tilknytning til en virksomhed. Dispensation skal søges skriftligt hos vejleder i tilfælde af teoretisk opgave.

For studerende, der har udarbejdet den skriftlige rapport i en gruppe, sker den mundtlige prøve i forbindelse med projektet i den samme gruppe med individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Eksaminator sikrer, at den mundtlige prøve gennemføres således, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den enkeltes præstation. Den fagansvarlige kan give tilladelse til at måtte gå op individuelt mundtligt. Ansøgningen skal begrundes.

Til det mundtlige forsvar afsættes 30 minutter ved én studerende og 45 minutter ved grupper. Det mundtlige forsvar skal teste de(n) studerendes evne til at reflektere over og argumentere for rapportens indhold på et videnskabeligt grundlag.

Omprøven kan baseres på genbearbejdet udgave af den oprindelige rapport. Men den studerende kan også vælge at udarbejde en ny rapport. Der tilbydes ikke egentlig vejledning i forhold til omprøven, men feedback på den ordinært indleverede rapport kan eventuelt aftales med vejlederen.

EKA

B150055202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9224701 Virksomhedsprojekt samt tidligere versioner af B150055201.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2020 Obligatorisk Styring og ledelse - Kolding - Februar optag Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 3
Forår 2020 Obligatorisk Styring og Ledelse - Kolding - September optag Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 2
Forår 2020 Obligatorisk Entreprenørskab og ledelse - Kolding - Februar optag (ikrafttræden pr. 1. september 2018) Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 3
Forår 2020 Obligatorisk Forretnings- og Markedsudvikling - Kolding - Februar optag Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 3
Forår 2020 Obligatorisk Forretnings- og Markedsudvikling - Kolding - September optag Cand.merc. | cand.merc | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding 2

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jesper Piihl jpi@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Marianne Storgaard mars@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Morten Brinch mobr@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Tina Højrup Kjær tkh@sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding

URL til MitSkema

29
Monday
13-07-2020
Tuesday
14-07-2020
Wednesday
15-07-2020
Thursday
16-07-2020
Friday
17-07-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema