Modul B3: Narrativ medicin

Studienævn for medicin

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S100050102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Bachelor

UVA-kode: S100050101
ECTS-point: 2

Godkendelsesdato: 13-09-2018


Varighed: 1 kvartal

Fagets navn

Modul B3: Narrativ medicin

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Anders Juhl Langscheidel Rasmussen ajr@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anita Wohlmann wohlmann@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber
Anne-Marie Mai ammai@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber
Camilla Schwartz cas@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber
Merethe Kirstine Kousgaard Andersen mkandersen@health.sdu.dk IST - Almen Praksis
Morten Sodemann msodemann@health.sdu.dk Klinisk Institut

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Rigmor Jepsen RJepsen@health.sdu.dk IMM - Neurobiologisk Forskning

Formål og overordnet indhold

Generelle målbeskrivelser:

Modulet bidrager til, at de studerende kan opnå de bachelorspecifikke målbeskrivelser (fremhævet med gråt).

Viden:

 • BA(1) Angive og analysere kroppens opbygning
 • BA(2) Demonstrere viden om sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og rehabilitering
 • BA(3) Angive og analysere kroppens funktion
 • BA(4) Analysere de genetiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer, der regulerer og vedligeholder kroppens normale funktioner
 • BA(5) Analysere de biologiske variationer og processer som karakteriserer livscyklus og køn
 • BA(6) Analysere hvilke ydre faktorer der kan påvirke den menneskelige organisme og organismens reaktioner på disse
 • BA(7) Analysere menneskers adfærd og reaktionsmønstre ud fra biologiske, psykologiske, sociale, kulturelle og etniske forudsætninger
 • BA(8) Analysere ændret struktur og funktion af kroppen og dens væsentligste organsystemer ved forskellige sygdomme og tilstande
 • BA(9) Demonstrere videnskabelig nysgerrighed og forholde sig kritisk reflekterende til viden og antagelser

Færdigheder:

 • BA(10) Demonstrere kliniske færdigheder med optagelse af sygehistorie, objektiv undersøgelse og formulering af udredningsplan
 • BA(11) Fortolke videnskabelig litteratur, stille spørgsmål og konkludere på fund
 • BA(12) Anvende videnskabelig metode til at analysere, fortolke og vurdere de metoder og principper, der danner grundlag for diagnostik, behandling og interventioner.
 • BA(13) Anvende medicinsk informationsteknologi til at søge og formidle viden
 • BA(14) Demonstrere evne til at kommunikere hensigtsmæssigt med kolleger, patienter og pårørende

Kompetencer:

 • BA(15)Identificere og analysere etiske problemstillinger
 • BA(16) Demonstrere hensigtsmæssig adfærd i omgang med patienter og i samarbejde med kolleger og andre personalegrupper
 • BA(17) Demonstrere evne til formulering af egne læringsmål og videreudvikling af kompetencer

Obligatoriske forudsætninger

Ingen 

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Professionsspor:

Læringsmål:

 • Have viden om grundlæggende narrative strategier i patientinddragelsen. 

Undervisningsformer:

 • Vekselvirkning mellem forelæsninger og diskussioner i plenum og i mindre grupper.

Prøveform:

 • Porteføljeevaluering 

Sammenhæng:  Porteføljeevalueringen er valgt som bedste måde at vurdere den enkelte studerendes evne til at anvende narrative strategier i patientinddragelsen.


  Målbeskrivelse - viden

  FS10Have viden om grundlæggende narrative strategier i patientinddragelsen, baseret på relevant faglitteratur. 
  FS11Have viden om kreativ skrivning som patientinddragelse, baseret på relevant faglitteratur. 
  FS12Have viden om relevans og evidens i forbindelse med brug af skønlitterære tekster i behandlingsforløb, baseret på relevant faglitteratur.

  Målbeskrivelse - færdigheder

  Information følger. 

  Målbeskrivelse - kompetencer

  FS13Kunne forstå og reflektere over humanistisk viden om sprogs, litteraturs og kulturs effekt i patientinddragelsen. 
  FS14Kunne forstå og reflektere over cases med patientfortællinger og patienters kreative skrivning samt diskutere effekten heraf. 
  FS15Kunne analysere narrative perspektiver i behandlingssammenhænge med afsæt i faglitteratur om narrativ medicin. 
  FS16Kunne identificere patienters og pårørendes fortællende kompetencer. 
  FS17Kunne demonstrere viden om sproglig betydningsdannelse i forbindelse med sygdom. 
  FS18Kunne vurdere faserne i et fortællende forløb og inddrage faglitteratur om anvendelsen af skønlitterære tekster. 
  FS19Kunne formidle problemstillinger og løsningsmodeller inden for narrativ medicin. 
  FS20Kunne identificere det præsenterede flervidenskabelige felt og strukturere de narrative løsningsmodeller.

  Pensum / anbefalet litteratur

  Grundbog:  Mai A-M og P. Simonsen: Syg Litteratur, Munksgaard (2018)
  Supplerende litteratur: Rasmussen AJ (red.): Læse, skrive og hele. Perspektiver på narrativ medicin, Syddansk Universitetsforlag, 2017.

  Indhold og forløb

  Deltaljeret lektionsplan findes i kursusrummet på e-learn. 

  Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

  Vekselvirkning mellem forelæsninger og diskussioner i plenum og i mindre grupper.

  Skemaoplysninger

  Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

  Information følger. 

  Eksamensbestemmelser

  Eksamen

  Navn

  Eksamen

  Tidsmæssig placering

  I tilknytning til modulet

  Udprøvninger

  Porteføljeevaluering

  EKA

  S100050102

  Navn

  Porteføljeevaluering

  Beskrivelse

  Porteføljeevaluering

  Prøveform

  Portfolio

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Dansk

  Hjælpemidler

  Ikke relevant for denne prøveform

  ECTS-point

  2

  Uddybende information

  Beståelseskrav er 100 % fremmøde. Hvis man skulle blive fraværende i en eller flere lektioner, skal der skrives en eller flere afløsningsopgaver på hver især 2-3 sider, som bedømmes bestået/ikke-bestået af underviseren.

  Ekstern kommentar

  Et af 2 elementer på Modul B3: Molekylær medicin. Modulet er bestået, når alle elementer er bestået.

  Modulet er identisk med 3523301 Modul B3: Narrativ medicin. Brugte prøveforsøg overføres automatisk.