BB540: Mikrobiel økologi og globale stofkredsløb

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N100015102, N100015112
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100015101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04017701(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Deltagerbegrænsning

Kurset har deltagerbegrænsning. Der lægges vægt på følgende kriterier i nedenstående rækkefølge ved tildelingen af pladser:

 1. Studerende, der har optjent flest ECTS på bacheloruddannelsen i Biologi
 2. Øvrige studerende optaget på en naturvidenskabelig uddannelse med flest optjent ECTS. 

Fagmiljøerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet forestår prioriteringen, og der oprettes en venteliste. Studerende, der ikke optages på kurset, men kommer på venteliste, får besked fra fakultetet. Ventelisten overføres ikke til det efterfølgende år.

Det er væsentligt at møde op til første kursusdag eller underrette underviseren, da der er venteliste på kurset.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til grundlæggende principper indenfor mikrobiologi og økologi.
 • Kunne udføre og analysere våd-kemiske og mikrobiologiske laboratorieforsøg.
 • Have erfaring med mundtlig og skriftlig rapportering af videnskabeligt stof.
 • Kunne deltage aktivt i videnskabelige diskussioner

Deltagerbegrænsning

25

Formål

Mikroorganismer spiller flere nøgleroller i jordens biogeokemiske kredsløb, idet de alene udfører en række processer, som er essentielle for planetens beboelighed. Mikroorganismer har været den dominerende livsform gennem det meste af jordens historie og har haft afgørende indflydelse på biosfærens kemiske udvikling. Deres funktionelle diversitet udgør desuden en vigtig bioteknologisk ressource. 
Målet med dette kursus er at give den studerende en teoretisk og eksperimentelt funderet forståelse for mikrobielt liv og mikrobielle samfunds struktur og funktion, som sætter den studerende i stand til at analysere mikroorganismers rolle i økologiske og bioteknologiske sammenhænge.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne i mikrobiologi og økologi (BB509, BB510), og giver et fagligt grundlag for videre studier i akvatisk økologi og beslægtede emner.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • give kompetence til at indgå i fagligt samarbejde og strukturere egen læring
 • give færdigheder i at gennemføre eksperimentelle undersøgelser, tilegne sig viden på en selvstændig og effektiv måde, forholde sig kritisk til biologiske teorier og modeller, samt formulere, vurdere og løse biologiske problemstillinger.
 • give en viden om og refleksiv forståelse for biologiens videnskabelige teori, eksperimentelle metoder og aktuelle forskningsemner, og om disses anvendelse i den biologiske diskurs.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • indhente viden om mikrobiel økologi og biogeokemi fra både lærebøger og primær litteratur
 • beskrive og forklare fundamentale principper i mikrobiel økologi og biogeokemi
 • udføre forsøg til analyse af mikrobielle samfunds struktur og funktion
 • fortolke forsøgsresultater i en mikrobielt økologisk og biogeokemisk sammenhæng, vurdere den forbundne usikkerhed, og herfra udlede velunderbyggede konklusioner
 • præsentere resultater og fortolkninger klart og koncist i både skrift og tale

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Livet som lille – fysiske og biokemiske konsekvenser af mikrobielle cellestørrelser
 • Mikrobiel taxis og quorum sensing
 • Mikrobiel energetik
 • Mikrobielle fødenet – trofiske interaktioner i mikrobielle samfund
 • Mikroorganismers rolle i de biogeokemiske stofkredsløb
 • Bioteknologiske aspekter af mikrobielle stofskiftetyper

Litteratur

Kompendium på Blackboard
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N100015101, BB540: Mikrobiel økologi og globale stofkredsløb

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N100015102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard.

ECTS-point

10

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Deltagelse i eksaminatorier, laboratorieøvelser og ekskursion

EKA

N100015112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i eksaminatorier, laboratorieøvelser og ekskursion med aflevering af skriftlige rapporter og mundtlige fremlæggelser.
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).

Vejledende antal undervisningstimer

74 timer per semester

Undervisningsform

Emnerne præsenteres i 2-timers lektioner, der inkluderer interaktive forelæsninger, teoretiske øvelser, og diskussioner. I nogle af disse lektioner præsenterer inviterede talere den nyeste forskning indenfor udvalgte relevante emner. I fem laboratorieøvelser anvendes en række mikrobiologiske og biogeokemiske teknikker til undersøgelse af mikrobielle samfund. I en heldagsekskursion udforskes mikrobielle samfund på voksestedet.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Bo Thamdrup bot@biology.sdu.dk Nordcee

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Alexander Treusch atreusch@biology.sdu.dk Nordcee
Amelia-Elena Rotaru arotaru@biology.sdu.dk Nordcee
Beate Kraft bkraft@biology.sdu.dk Nordcee
Carolin Löscher cloescher@biology.sdu.dk Nordcee
Donald Eugene Canfield Dec@biology.sdu.dk Nordcee
Peter Stief peterstief@biology.sdu.dk Nordcee
Ronnie N. Glud rnglud@biology.sdu.dk Nordcee

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode