Virksomhedens information- og videnressourcer

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B150053202
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: B150053201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-03-2018


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B150053201

Fagtitel

Virksomhedens information- og videnressourcer

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Godkendelsesdato

02-03-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Anders Haug adg@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen

Anbefalede forudsætninger

Studerende, der følger faget, forventes at have fulgt grundlæggende kurser i organisationsteori og ledelse.

Formål og sigte

Fagets overordnede formål er at give de studerende en forståelse af praktiske, ledelsesmæssige og strategiske perspektiver på virksomheders informations- og videnressourcer. 
Målsætningen med faget er at give de studerende en basisviden, som gør dem i stand til at træffe ledelsesmæssige og strategiske beslutninger i relation til håndtering af virksomheders informations- og videnressourcer.

Indhold

Faget består af to hovedtemaer:
1) Informationsstyring
2) Videnledelse

1) Informationsstyring (vægt: 60%)
I denne del af kurset lærer de studerende at udvikle computerbaserede informationssystemer. Udviklingen af disse systemer tager udgangspunkt i MS Excel og VBA. 

2) Forretningsprocesser og videnledelse (vægt: 40%)
I denne del af kurset lærer de studerende at kortlægge, analysere og redesigne forretningsprocesser, samt at indsamle, lagre og anvende viden i virksomheder. 

Målbeskrivelse

Det er læringsmålet for faget, at den studerende kan:

1) Udvikle MS Excel/VBA-baserede informationsstyringssystemer, herunder:
-Designe funktionelle brugerflader
-Udvikle effektive programstrukturer
-Integrere Excel/VBA med databaser
-Redegøre for programmers opbygning

2) Beskrive, analysere og optimere informations- og videndelingsprocesser, herunder: 
-Optegne processer ved brug af BPMN (Business Process Modelling Notation)
-Analysere og optimere forretningsprocesser
-Redegøre for forskellige perspektiver på videnledelse
-Analysere videnprocesser i organisationer

Litteratur

1. Podlin: Excel 2010 - programmering med VBA, 2011
2. Supplerende litteratur: Business Process Optimization, Arlbjørn & Haug, 2010
3. Slides på Blackboard vedrørende procesmodellering (uploades før pågældende lektioner)
4. Artikler vedrørende videnindsamling (oplysninger følger senere)

Undervisningsform

Undervisningen foregår både ved forelæsninger og i studiekredse, hvor der arbejdes med de praktiske problemstillinger, som kurset lægger op til. 

Arbejdsbelastning

3 undervisningstimer pr. uge i ét semester, i alt 45 undervisningstimer.

Samlet arbejdsindsats forventes at være ca. 270 timer fordelt som følge:

Deltagelse i forelæsninger: 45 timer
Forberedelse: 90 timer
Rapportudarbejdelse: 135 timer 

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve:Januar
Omprøve: Februar

Udprøvninger

Mundtlig prøve med udgangspunkt i grupperapport.

Navn

Mundtlig prøve med udgangspunkt i grupperapport.

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Den mundtlige prøve er 20 minutter uden forberedelse, alt inklusive.
Prøven er i pensum med udgangspunkt i den indleverede grupperapport.

Rapport:
Varighed: Afleveringsfrist fremgår af eksamensplanen.

Omfang

  • Grupperapport: Max. 10 sider, ekskl. bilag
  • Gruppestørrelse: 3-6 personer pr. gruppe

Hjælpemidler

Rapport: Alle hjælpemidler tilladt.

Udlevering af opgave

Via kursushjemmesiden i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Via SDUassignment i Blackboad

ECTS-point

10

Uddybende information

Ved omprøven kan tidligere indleveret rapport genanvendes.

EKA

B150053202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 8030401 Virksomhedens information- og videnressourcer.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Den studerende er automatisk tilmeldt til første prøveforsøg, når den studerende er tilmeldt til et fag eller fagelement, hvortil der er knyttet en eller flere prøver. Framelding kan ikke finde sted, og der er brugt et prøveforsøg, hvis den studerende ikke deltager i prøven, medmindre universitetet har dispenseret pga. usædvanlige forhold.
Opfylder den studerende ikke de af universitetet fastsatte forudsætninger for at deltage i prøven, er der brugt et prøveforsøg, medmindre universitetet har dispenseret, fordi der foreligger usædvanlige forhold.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester