Tysk: Interkulturel kommunikation

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Tysk
EKA: H900029112, H900029122
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H900029101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

H900029101

ECTS-point

5

Fagtitel

Tysk: Interkulturel kommunikation

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Klaus Geyer klge@sdu.dk

Overordnet målbeskrivelse

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer.

Målbeskrivelse - viden

Efter endt kursus skal den studerende kunne

  • demonstrere kendskab til forskellige kommunikationsteorier og kulturbegreber samt til kommunikationens funktion i det interkulturelle samkvem.

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende kunne

  • anvende de ovennævnte teorier og begreber i analyser af interkulturel kommunikation samt kunne vurdere og diskutere anvendte teorirammers styrker og svagheder. 
  • beherske kommunikationen i det interkulturelle samkvem.

Målbeskrivelse - kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne

  • håndtere samarbejde og konflikter på tværs af kulturer. 

Indhold

Der gennemgås kulturbegreber og kommunikationsteorier, som udgør fundamen-tet for forskellige teorier om interkulturel kommunikation. Teorierne kan anvendes til en gennemgang af analyser af interkulturel kommunikation i fremmedsprogsområdet og/eller mellem fremmedsprogsområdet og Danmark. I faget diskuteres endvidere identitet og stereotypidannelser med særligt henblik på deres funktion og problemer i interkulturel kommunikation, samt gruppedynamikker og håndtering af samarbejde og konflikter på tværs af kulturer. Desuden introduceres betydningen af interkulturelle kompetencer – kognitiv, affektiv og adfærdsmæssig kompetence. Problematikken vedrørende sproglige ressourcer (f.eks. lingua franca og flersprogethed) kan inddrages.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i uddannelsens studieordning. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Der veksles mellem forelæsning, caseorienteret undervisning, diskussion, gruppe-arbejde, samt gennemgang af løsningsforslag til caseopgaver i form af diskussions-paneler.

Undervisningssprog

Tysk

Pensum

Pensum udgøres af maks. 400 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Udprøvninger

Eksamen - mundtlige sprogfærdighed

EKA

H900029112

Navn

Eksamen - mundtlige sprogfærdighed

Beskrivelse

Mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis. 

I synopsisen skal den studerende blandt andet gøre rede for de teorier og metoder, der er anvendt til at undersøge og belyse problemformuleringen, samt kort resumere konklusionen. Ved eksamen fremlægger den studerende sit emne i et oplæg på ca. 10 minutter. Dette oplæg efterfølges af en dialog mellem den studerende og eksaminator. Under eksaminationen kan der stilles supplerende spørgsmål inden for resten af pensum. 

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Tysk

Varighed

30 minutter inkl. censur.

Omfang

3-4 normalsider.

Udlevering af opgave

Udleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

Aflevering af besvarelse

Indleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

ECTS-point

2.5

Uddybende information

Jf. karakterskalabekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og ni-veauet på uddannelsens 5. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stude-rendes præsentation lever op til den ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i be-dømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, særligt punkterne 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 og 16.

Der gives én karakter for den mundtlige sprogfærdighed og én karakter for indhold. I tilfælde af omprøve tages den del af eksamen om, der blev vurderet til under 02.

Eksamen - indhold

EKA

H900029122

Navn

Eksamen - indhold

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Tysk

ECTS-point

2.5

Uddybende information

Jf. karakterskalabekendtgørelsen og under hensyntagen til eksamensformen og ni-veauet på uddannelsens 5. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den stude-rendes præsentation lever op til den ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i be-dømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, særligt punkterne 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 og 16.

Der gives én karakter for den mundtlige sprogfærdighed og én karakter for indhold. I tilfælde af omprøve tages den del af eksamen om, der blev vurderet til under 02.

URL til MitSkema

Yderligere information

For studerende der tager faget som en del af et godkendt udlandsophold:Fri hjemmeopgave
I den frie hjemmeopgave skal den studerende med udgangspunkt i fagets målbeskrivelse udvælge en problemstilling, belyse og undersøge denne samt gøre rede for de teorier og metoder, der er anvendt.

Prøveform: Fri hjemmeopgave 
Sideomfang:19.200 – 24.000 anslag 
Sprog:Tysk
Censur:Ekstern prøve 
Bedømmelse: 7-trinsskala
Vægtning:5 ECTS

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode