Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B980001102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B980001101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 22-11-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B980001101

Fagtitel

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

22-11-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Frederik Waage fwa@sam.sdu.dk Juridisk Institut

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Følger samme adgangskrav som ved masteruddannelser jf. BEK nr. 1187 af 07/12/2009 

Formål og sigte

Modulet tilsigter at understøtte deltagernes kendskab til de processuelle regler, som gælder for offentlige myndigheders behandling af civile retssager i både dansk og internationalt regi. Endvidere belyser modulet en række i praksis forekommende problemstillinger, som er aktuelle, når offentlige myndigheder giver møde ved domstolene. Meningen med modulet er at videreudvikle de kompetencer, der er nødvendige, for at statsansatte jurister selv kan forestå retssagsbehandling og procedure i en civil retstvist.  

Indhold

Gennem forelæsninger og øvelser forberedes deltagerne på at udfærdige stævning og svarskrift samt gennemføre en mundtlig procedure ved danske domstole. Endvidere introduceres de studerende i undervisningen til sagsbehandlingsportalen minretssag.dk. Modulet indbefatter tillige en kortfattet introduktion til retsretorik. 

Målbeskrivelse

Ligeledes behandles forholdet mellem advokat og myndighed indgående, og undervisningen vedrører samspillet mellem myndighed og advokat. Ifølge forarbejderne til retsplejeloven skal statslige myndigheder tilrettelægge deres arbejde, så det sikres, at myndigheden handler sagligt og i overensstemmelse med god forvaltningsskik. I forhold til myndighedernes optræden ved domstolene fremgår det nærmere bestemt, at det ikke er nok, at de ansatte har et indgående kendskab til det materielle retsområde, som myndighedens retssager falder ind under. Den enkelte ansatte vil også skulle besidde relevante processuelle kvalifikationer, herunder i forhold til at kunne varetage
såvel retssagens forberedelse som hovedforhandling på professionel måde.Ud fra dette udgangspunkt søger modulet at
bidrage til, at embedsmænd i staten får suppleret deres faglige kvalifikationer inden for deres respektive retsområder med ny
viden om det processuelle system samt dansk og international litteratur, der er videnskabeligt funderet.

Målet søges nået ved at konfrontere deltagerne med den nyeste forskning på det forvaltningsretlige og civilprocessuelle område – både dansk og internationalt perspektiv

Målbeskrivelse - viden

Kursusdeltagerne skal opnå kendskab og viden om civilprocessuel retssagsbehandling af forvaltningssager og samspillet mellem de civilprocessuelle og de forvaltningsretlige regler med udgangspunkt i den nyeste litteratur på området. 

Målbeskrivelse - færdigheder

Kursusdeltagerne skal opnå konkrete færdigheder, der muliggør, at de kan tilrettelægge et retssagsforløb samt gennemføre en skriftsveksling og hovedforhandling ved de almindelige domstole.  

Målbeskrivelse - kompetencer

Kursusdeltagerne skal i tillæg til deres allerede eksisterende kompetencer som ansatte jurister i staten, opnå kompetencer der dygtiggør dem i den forvaltningsretlige og civilprocessuelle procesførelse. 

Litteratur

Frederik Waage, Offentligretlige retssager, 1. udg., 2020.

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå dels som traditionel klasseundervisning samt selvstændigt arbejde med cases. Kurset tilbydes også som fjernundervisning. 

Arbejdsbelastning

1 ECTS point svarer til 27, 5 timer. I alt 275 timer i dette fag.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Prøven afvikles på sidste undervisningsgang. 


Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Forberedelse

Længere forberedelsestid grundet funktionsnedsættelse jf. eksamensbekendtgørelsen § 7  kan søges ved studienævnet som dispensation.

Varighed

1, 5 times skriftlig stedprøve

Omfang

Ingen begrænsning

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Udlevering af opgave

Den studerende skal ud fra en case, som udleveres ved prøvens start, udarbejde dele af et processkrift.
Derudover vil der være konkrete spørgsmål, der skal besvares ud fra pensum.

Indlevering af besvarelse

Afleveres via Blackboard

ECTS-point

10

Uddybende information

Der arrangeres tre prøver: en ordinær prøve ved afslutningen af undervisningen, en omprøve senest to måneder efter ordinær prøve, samt et sidste prøveforsøg hurtigst muligt efter 1. omprøve. Omprøvedatoer meddeles efter afholdelse af ordinær prøve. Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære prøve ved indskrivning. 

Særligt vedr. betaling: Betalingen dækker deltagelse i to prøver. Ved et evt. tredje prøveforsøg betales 1500 kr., der dækker omkostninger forbundet med at arrangere prøven. 

Rettidig framelding til ordinær prøve skal ske senest en uge før afvikling af prøven. Dette skal ske skriftligt pr. mail med en begrundelse til kursusadministrationen. Samme regler gælder for framelding til 2. og 3. prøveforsøg.

EKA

B980001102

Ekstern kommentar

Fysisk fremmøde er nødvendig ved den afsluttende prøve. Der tilbydes 3 prøveforsøg i umiddelbar forlængelse af hinanden. Se kursets hjemmeside for regler for afholdelse af eksamen.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2020 Valgfag Særskilte moduler jura Særskilte moduler | Ikke relevant | Odense, Kolding

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Frederik Waage fwa@sam.sdu.dk Juridisk Institut

URL til MitSkema

9
Monday
24-02-2020
Tuesday
25-02-2020
Wednesday
26-02-2020
Thursday
27-02-2020
Friday
28-02-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema