Dynamiske systemer

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Undervisningssprog: Dansk
EKA: T580002102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: T580002101
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 17-04-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

T580002101

Fagtitel

Dynamiske systemer

ECTS-point

15

Intern kursuskode

VB-DYN3

Ansvarligt studienævn

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Godkendelsesdato

17-04-2018

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Palle Hermansen pahe@mmmi.sdu.dk

Undervisningssekretær

Navn E-mail Institut By
Mette Jantzen metja@mmmi.sdu.dk Odense

Udbudssteder

Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Anbefalede forudsætninger

Det anbefales, at uddannelsens 2. semester er bestået.

Målbeskrivelse - viden

Efter at have gennemført kurset, har den studerende viden om:

 • Ideelle sinusformede signaler, deres repræsentation og parametre. 
 • Phasor repræsentation af sinusformede signaler. 
 • Fourierrækker som model for repetitive, ikke sinusformede signaler. 
 • DC og AC komponenter af repetitive standardsignaler: Impulstog, firkant og trekant. 
 • Frekvensdomænet, tidsdomænet og sammenhængen mellem disse i relation til Fourier-rækker. 
 • Fourier og deres betydning for signal beskrivelse og –analyse. 
 • Båndbredde. 
 • Frekvensindholdet af standard pulser: Dirac, firkant, trekant, sinc. 
 • Komplekse tal og invers Euler. 
 • Simpel digital filtrering

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter at have gennemført kurset, har den studerende færdigheder i at:

 • Analysere sinusformede signaler med reelle og komplekse tal. 
 • Addere og multiplicere phasors. 
 • Anvende enkelt og dobbeltsidet repræsentation af frekvensdomænet i relation til Fourier rækker. 
 • Anvende logaritmisk afbildning og dB. 
 • Beregne frekvensindholdet af ikke repetitive signaler. 
 • Analysere og præsentere data, der er opsamlet fra en fysisk proces. 
 • Udføre skriftlig afrapportering af projektresultater indenfor modulets domæne. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Efter at have gennemført kurset, har den studerende kompetencer til:

 • Selvstændigt at vurdere behov for båndbredde i en velfærdsteknologisk måleopstilling. 
 • Anvende den teoretiske viden ved løsning af et velfærdsteknologisk problem.  

Indhold

Faget tager udgangspunkt i den lineære algebra fra "kinematiske modeller" for at etablere komplekse tal som en vektor og eksponentiel notation (Phasors) som standardrepræsentation af sinusformede signaler. Fourier rækker anvendes til at introducere frekvensdomænet, og standardrepræsentationer (dB, Bode plots mm.) gennemgås med cases. Fourier integraler, Fourier og Laplace transformationer gennemgås som middel til at analysere repetitive og ikke repetitive signaler og impulser. 

Anvendelse og dokumentation af signalanalysens teorier igennem projektarbejde.

URL til MitSkema

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og semesterprojekt.

Antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningssprog

Dansk

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

Ved semesterets udgang.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

T580002102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Karakteren sammensættes af:
 • En individuel mundtlig eksamination i fagligheden: signalanalyse.
 • Et individuelt mundtligt forsvar af projekt og rapport.
 • Den afleverede projektrapport.


Eksamensbetingelser:

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen, at den studerende har:

 • afleveret de obligatoriske opgaver, som specificeret i semesterplanen. 
 • afleveret projektrapport. 

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Sprog

Dansk

ECTS-point

15

Yderligere information

Du skal være opmærksom på, at dette kursus indgår i 3. semester på bacheloruddannelsen i Velfærdsteknologi.

Uddannelseskonceptet 'Den Syddanske Model for Ingeniøruddannelser' som ligger til grund for den studieordning, du er omfattet af, er bygget op omkring kompetencemål på såvel uddannelses-, semester- og modulniveau. Derfor bør du, som led i dine studier, holde dig orienteret om de nævnte kompetencemål på det aktuelle studietrin i den studieordning, som gælder for dig.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk Bachelor i Velfærdsteknologi Bachelor i velfærdsteknologi | Odense 3

Studieforløb