BB546: Adfærdsbiologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N100024112, N100024102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100024101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 28-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Studerende der tidligere har fulgt og bestået BB809 kan ikke følge dette kursus BB546.
Dette BA-kursus kan undtagelsesvist vælges af kandidatstuderende som ikke har haft kurset på deres bachelor.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Pensum fra en bachelor i biologi, psykologi, ingeniør, eller lign. forudsættes kendt.

Formål

Kursets formål er at give de studerende en indføring i, et bredt overblik over samt en forståelse for fagområdet adfærdsbiologi. Interesserede studerende får gennem kurset indsigt i de betydeligste landvindinger indenfor adfærdsbiologien og træning i at forholde sig til aktuelle adfærdsbiologiske emner i den offentlige debat samt en orientering om mulige fremtidige projekter.
 
Kurset giver et fagligt grundlag for at studere adfærdsbiologi og neurobiologi.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at læse forskningslitteratur om adfærdsbiologi
 • Give færdigheder i at foretage objektive observationer og kvantificere dyreadfærd
 • Give viden om og forståelse af, basale terminologier og de nyeste metodologier i adfærdsbiologi

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Strukturere den præsenterede oversigt over adfærdsbiologien 
 • Argumentere på basis af den tilegnede viden om adfærdsbiologi
 • Relatere forelagte eksempler til adfærdsbiologiske teorier 
 • Analysere et nyt problem, som beskrives i en videnskabelig artikel om adfærdsbiologi 
 • Klassificere de metoder, som er anvendt i et adfærdsbiologisk arbejde
 • Bruge systematiske metoder for at kvantificere dyrenes adfærd

Indhold

Kurset indeholder et bredt udpluk af adfærdsbiologiske emner.
Forelæsningsemnerne er:

 • Adfærdsbiologiens historie og moderne tilgange
 • Sansesystemer og kognitive mekanismer
 • Indlæring og kultur
 • Orientering og valg af habitat
 • Fouragering og antiprædatoradfærd 
 • Kommunikation og aggression
 • Parringssystemer og slægtskab
 • Social og human adfærd
 • De studerende vil få indsigt i den praktiske anvendelse af faget på feltopgaven og en ekskursion til en zoo.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår 

Udprøvninger

Aktiv deltagelse

EKA

N100024112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Aktiv deltagelse i ekskursion.
Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).

Eksamenslement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N100024101, BB546: Adfærdsbiologi

Udprøvninger

Portfolio

EKA

N100024102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Portfolioeksamen med:

 • skriftlig opgave om dyrenes adfærd,
 • mundtlig præsentation af seminar.

I litteraturstudierne skal studerende vælge en nyere artikel omhandlende et emne inden for adfærdsbiologien. Den studerende får til opgave at forberede en kort præsentation, som efterfølgende forelægges og diskuteres i plenum. To studerende udpeges som opponenter og skal forberede kritiske spørgsmål til præsentationen. 

Samlet bedømmelse. 

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen. Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 

Vejledende antal undervisningstimer

45 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Introfase: 20 timer
Træningsfase: 25 timer (20 timer eksaminatorie, 5 timer ekskursion)

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læse videnskabelige artikler
 • Kritisk refleksion over, og redegørelse af, litteratur
 • Forberedelse af præsentation

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Coen Elemans coen@biology.sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode