Virksomhedsanalyse

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B870006X02, B870006302, B870006502, B870006802, B870006902, B870006102, B870006202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B870006X01, B870006301, B870006501, B870006801, B870006901, B870006101, B870006201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B870006X01
B870006301
B870006501
B870006801
B870006901
B870006101
B870006201

Fagtitel

Virksomhedsanalyse

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

15-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Lars Meldgaard larsm@sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Faget bygger videre på de kompetencer, der er opnået i de obligatoriske fag på HD-R. Særligt taget afsæt i fagelementerne fra Strategisk Ledelse og fra faget Eksternt regnskab.


Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte

At give de studerende viden om og forståelse for af de analyse- og værdiansættelses modeller, som med udgangspunkt i årsregnskabet og anden relevant information kan anvendes til at vurdere virksomhedens strategiske position, og give de studerende færdigheder i udarbejdelse af en regnskabsanalyse på baggrund af reformulerede opgørelse, foretage en struktureret budgettering samt værdiansætte en virksomhed / en virksomheds aktie. Sammenlagt skal den studerende opnå kompetencer til at udarbejde en virksomhedsanalyse.

Indhold

Der behandles følgende emner:
1.Modeller og metoder til beskrivelse og vurdering af faktorer, som påvirker virksomhedens strategiske position og den udviklingsmuligheder på markedet.
2.Modeller til reformuleringer af de officielle regnskaber til analysebrug
3.Modeller og metoder til analyse af virksomhedens regnskaber, herunder specifik fokus på rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet, risiko, vækst og cash flow.
4.Modeller og metoder til struktureret budgettering og udarbejdelse af proforma regnskaber
5.Modeller og metoder til estimation af virksomhedens vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), herunder opgørelse af ejernes afkastkrav
6.Modeller og metoder til estimation af virksomhedens og egenkapitalens værdi, dels kapitalværdibaserede modeller dels relative modeller hvor der foretages benchmarking

Målbeskrivelse

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at den studerende kan:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrere viden om fagets emner således at de klart og struktureret er i stand til at:
•Redegøre for og benytte udvalgte modeller til at beskrive og kritisk vurdere en virksomheds strategiske position på markedet
•Redegøre og identificere de ikke-finansielle værdidrivere
•Redegøre for, anvende og kritisk vurdere udvalgte modeller til estimation af markedsværdien af en virksomheds egenkapital samt disse modellers forudsætninger og indbyrdes sammenhænge

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrer færdigheder, således at de er i stand til at:
•Udarbejde reformulerede balancer, egenkapitalopgørelser, resultatopgørelser samt pengestrømsopgørelser til analysebrug
•Foretage en historisk og kvantitativ regnskabsanalyse og på baggrund heraf en kritisk vurdering af virksomhedens rentabilitet, indtjening, risiko, vækst og cashflow - kunne identificere de finansielle værdidrivere
•Kunne foretage en struktureret budgettering og opstille proforma regnskaber som input til den endelig værdiansættelse
•Kunne foretage og forholde sig kritisk til en opgørelse af virksomhedens kapitalomkostninger, herunder ejernes afkastkrav

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrere kompetence, således at de er i stand til at:
•Selvstændigt kunne foretage en værdiansættelse samt vurdere dennes følsomhed
•Værdiansættelse af unoterede virksomheder i praksis

Litteratur

Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang. Gjellerup, Nyeste udgave
Thomas Plenborg: Et overblik over modeller til værdiansættelse, revision og regnskab nr. 9, september 2003 (placeres på Blackboard som pdf)
Thomas Plenborg m.fl.: Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis. Ledelse & Erhvervsøkonomi 2006 (placeres på Blackboard som pdf)

Undervisningsform

Undervisningen vil være tilrettelagt som blended learning, med en kombination af filmforelæsninger, dialogundervisning samt cases (gruppearbejde). Filmforelæsningerne skal støtte den studerendes indlæring af fagets begreber, teorier og metoder, mens selve lektionerne har til formål at støtte de studerendes færdigheder i at udvælge og anvende disse på konkrete problemstillinger

Arbejdsbelastning

Den studerende forventes samlet at benytte ca. 135 arbejdstimer på faget, fordelt således:
Aktivitet                   Timer
Forberedelse og filmforelæsninger     46
Casearbejde        30
Fremmøde        24
Forberedelse til eksamen  35

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær eksamen: Januar
Syge-/re-eksamen: Februar/marts

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Mundtlig eksaminationen: 20 minutter inklusive votering og karaktergivning.Omfang

Eksamensprojektet skal have et omfang på maksimalt 15 normalsider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag (en normalside regnes som 2400 anslag inklusiv mellemrum).

Indlevering af besvarelse

Eksamensprojekt afleveres primo januar i SDU assingment (den eksakte dato udmeldes af HD-sekretariatet).

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamen består af en skriftlig grupperapport, udarbejdet i grupper på op til 4, (eksamensprojektet) med tilhørende efterfølgende individuel mundtlig eksamination uden forberedelse.

Rapporten tager udgangspunkt i en konkret værdiansættelse. Selskabet, som skal værdiansættes, udleveres i slutningen af lektion 1. Rapporten skal indeholde en komplet værdiansættelse eller eventuelt delelementer fra en værdiansættelse afhængig af virksomhedstype og datagrundlag og dennes kompleksitet og beskaffenhed.

Den mundtlig eksamination tager udgangspunkt i projektet, men har hele pensum som basis, og der gives en individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i den ordinære eksamen i samme eksamenstermin.

Reeksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Forberedelse

Ingen.

Varighed

20 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Uddybende information

Eksamen er i fuldt pensum uden forberedelse.

EKA

B870006X02
B870006302
B870006502
B870006802
B870006902
B870006102
B870006202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Virksomhedsanalyse, 8066701.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Valgfag HD 2. del Regnskab og økonomistyring HD 2. del Regnskab og økonomistyring | HD Regnskab og økonomistyring | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Næstved, Odense, Kolding
Efterår 2019 Obligatorisk HD 2. del Regnskab og økonomistyring HD 2. del Regnskab og økonomistyring | HD Regnskab og økonomistyring | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding 3
Efterår 2020 Obligatorisk HD 2. del Regnskab og økonomistyring HD 2. del Regnskab og økonomistyring | HD Regnskab og økonomistyring | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Næstved, Odense, Kolding 3
Efterår 2020 Obligatorisk HD 2. del Regnskab og økonomistyring HD 2. del Regnskab og økonomistyring | HD Regnskab og økonomistyring | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Næstved, Odense, Kolding 3

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Iver Poulsen iverpov@sam.sdu.dk Kolding
Iver Poulsen iverpov@sam.sdu.dk Esbjerg
Morten Lynge Andersen mor@sam.sdu.dk Slagelse
Morten Lynge Andersen mor@sam.sdu.dk Næstved

URL til MitSkema