Digitale teknologier og Supply Chain Innovation i praksis

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B810009202
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B810009201
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 06-11-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B810009201

Fagtitel

Digitale teknologier og Supply Chain Innovation i praksis

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

06-11-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til master i it med linje i organisation. Man skal ved tilmelding være indskrevet på faget Teknologidrevet Supply Chain Innovation - fagnummer B810000201

Anbefalede forudsætninger

Deltagerne skal kunne tilegne sig viden gennem engelsksproget litteratur.

Formål og sigte

Formålet med faget er at give deltagerne teoretisk og anvendelsesorienteret viden om, hvorledes der kan skabes teknologidrevne Supply Chain Innovationer i virksomheder. 
Deltagerne får gennem fagpakken:
 • viden om og indsigt i Supply Chain Management og innovationsteori 
 • indsigt i Supply Chain Innovation analyseramme (processer, teknologi og netværksstruktur)
 • kendskab til fremgangsmåder med kortlægning af forretningsprocesser og systemanalyser
 • eksterne relationers betydning for virksomheders adgang til viden om teknologi og marked 
 • demonstrere overblik over teorier ved at diskutere og argumentere for valg af teori og dets eventuelle begrænsninger
 • gennemføre relevant indsamling og sammenhængende analyse af data til besvarelse af problemstillingen, baseret på en teoretisk tilgang til problemet,
 • opstille alternative forslag til forbedring af praksis på grund af analyser


Indhold

Faget afvikles som et forløb med at udarbejde en praksisorienteret opgave. Deltageren skal anvende de gennemgåede begreber og analysemodeller i fagpakkens første enkeltfag til at behandle en problemstilling der munder ud i en skriftlig rapport. Deltagerne skal ved den afsluttende eksamen, der baseres på den afleverede rapport, kunne dokumentere kendskab til begreber og analysemodeller i relation til fagpakken.

Rapporten skal være baseret på en praktisk problemstilling gerne fra egen virksomhed.

Målbeskrivelse

Efter at have gennemført enkeltfaget teknologidrevet Supply Chain Innovation i praksis vil deltagerne være i stand til at: 

 • definere og formulere en relevant problemstilling fra (egen) praksis, 
 • vælge relevante metoder og teorier fra fagpakkens pensum til belysning af problemstillingen, 
 • inddrage ny teori, hvor det er nødvendigt for besvarelse af problemstillingen, 
 • demonstrere overblik over teorier ved at diskutere og argumentere for valg af teori og dets eventuelle begrænsninger, 
 • gennemføre relevant indsamling og analyse af data til besvarelse af problemstillingen, 
 • gennemføre en sammenhængende analyse baseret på en teoretisk tilgang til problemet, 
 • opstille alternative forslag til forbedring af praksis på basis af analyserne, 
 • diskutere, sammenligne og argumentere for den valgte løsning, 
 • konkludere og formidle analyseresultater klart og tydeligt
Opnåelse af karakteren 12: Fremragende
Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer at: 
Den studerende har et overbevisende og kompetent overblik over såvel generelle som specifikke problemstillinger forbundet med teknologidrevet Supply Chain Innovation i praksis. 
Den studerende skal have en særdeles god indsigt i, forståelse af og evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder. Endvidere besidder den studerende en selvstændig kompetence til at kunne tilpasse og udvikle på gængse modeller og værktøjer.  
Den studerende har en overbevisende indsigt i grundlæggende antagelser bag teorier og modeller 
Den studerende har en fremragende kompetence til at identificere og overskue praktiske problemstillinger og argumentere for, hvad der er væsentlige og knap så væsentlige aspekter. 
Den studerende kan på overbevisende vis demonstrere indsigt i konsekvenserne af konkrete løsningsforslag, herunder teori- og metodevalg. 
Der er tale om en fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål, med kun uvæsentlige mangler. 

Opnåelse af karakteren 02:
Den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
Gives for en eksamensbesvarelse, der demonstrerer at: 
Den studerende har et minimum af acceptabel forståelse af såvel generelle som specifikke problemstillinger forbundet med teknologidrevet Supply Chain Innovation i praksis. 
Den studerende har en mangelfuld og ustruktureret, men dog netop acceptabel forståelse og evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder. Endvidere besidder den studerende kun begrænsede evner til at kunne tilpasse og udvikle gængse modeller og teknikker. 
Den studerende har en begrænset, men netop acceptabel indsigt i grundlæggende antagelser bag teorier og modeller 
Den studerende besidder en mangelfuld, men dog netop acceptabel indsigt i at identificere og overskue praktiske problemstillinger og argumentere for, hvad der er væsentlige og knap så væsentlige aspekter. 
Den studerende kan kun i meget begrænset omfang demonstrere indsigt i konsekvenserne af konkrete løsningsforslag, herunder teori- og metodevalg. 

Målbeskrivelse - viden

Demonstrerer viden, således at de er i stand til

 • at opnå konkret erfaring med at foretage en analyse af teknologi drevet Supply Chain Innovation 

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til
 • at anvende teori i forløbet herunder at identificere teoriers muligheder og begrænsninger til at indfri forbedringspotentialet med teknologidrevet Supply Chain Innovation

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetencer, således at de er i stand til at 

 • analysere, vurdere og foreslå løsninger der bidrager til at private som offentlige organisationer kan blive mere effektive og innovative gennem teknologidrevet supply chain innovation

Litteratur

Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. , Den gode opgave – håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Frederiksberg C. - 5. udgave 

Hertil selvvalgt litteratur i forhold til den konkrete opgave.

Undervisningsform

Faget indledes med et seminar, hvor der gives introduktion til videnskabelig metode, udarbejdelse af problemformulering samt vejledning i at strukturere en projektopgave. Deltagerne får tilknyttet en vejleder fra Syddansk Universitet, som løbende giver faglig sparring. 

Arbejdsbelastning

Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er 27 timer pr. ECTS.

Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.

De 135 arbejdstimer fordeler sig således 
Konfrontationstimer: 3 timer
Forberedelse til undervisning: ca. 60 timer 
Forberedelse til eksamen: ca. 72 timer 

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve: Maj
Omprøve: Juni
Deltagelse i omprøven kræver deltagelse i ordinær eksamen i sammen eksamenstermin. Det vil sige, at f.eks. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. 
I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Eksamen B810000201, Teknologidrevet Supply Chain Innovation

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Obligatorisk opgave med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Eksaminationen vil være af en times varighed inkl. votering.

Omfang

15 normalsider a 2400 anslag excl. bilag. 

Hjælpemidler

alle

Indlevering af besvarelse

Aflevering via SDU Assignment i Blackboard

ECTS-point

5

Uddybende information

Du skal være tilmeldt faget Digitale teknologier og Supply Chain Innovation B810008201, men behøver ikke at have bestået eksamen i dette.

Der udprøves alene i projektopgave.

EKA

B810009202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9910511.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christopher Rajkumar cra@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Morten Brinch mobr@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding
Ole Stegmann Mikkelsen osm@sam.sdu.dk Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Kolding

URL til MitSkema