Digitale teknologier og Supply Chain Innovation

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B810008212, B810008202
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Kolding
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B810008201
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 14-10-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B810008201

Fagtitel

Digitale teknologier og Supply Chain Innovation

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

14-10-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Kolding

Niveau

Master

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Adgangsberettiget til master i it med linje i organisation. 

Anbefalede forudsætninger

Deltagerne skal kunne tilegne sig viden gennem engelsksproget litteratur.

Formål og sigte

Formålet med faget er, at formidle en samlet og helhedsorienteret forståelse af teknologidrevet Supply Chain Innovation. I faget lægges der vægt på at formidle indsigt i og opøve evnen til på en kritisk og konstruktiv måde at forholde sig til og anvende fagområdets centrale modeller og værktøjer. 

Deltagerne opnår teoretisk og anvendelsesorienteret viden om, hvorledes der kan skabes teknologidrevne Supply Chain Innovationer i virksomheder.

Indhold

Der fokuseres på at give indsigt i forskellige former for Supply Chain Innovation, herunder dets relation til teknologi. forskellige samarbejdsformer, inter-organisatoriske forretningsprocesser og- strategier på tværs af virksomheder i forsyningskæde og netværk. Supply Chain Innovation som fagområde udfoldes gennem tre komponenter og deres indbyrdes samspil: 

1) Forretningsprocesseer, 
2) Virksomhedsnetværk og 
3) Teknologi 

Emner
 • Introduktion til Supply Chain Management
 • Supply Chain Innovation analyseramme (processer, teknologi og netværksstruktur)
 • Supply Chain Performance
 • Supply Chain strategi
 • Design og udvikling af Supply Chain og Supply Networks 
 • Supply Chain relaterede forretningsprocesser (design og redesign)
 • Innovationsteori til forklaring af virksomheders innovationsstrategier 
 • Supply Chain teknologier og disruptive technologies
 • Udfordringer med at prioritere drift contra udvikling (ambidexterity) 
 • Innovationsprocesser
 • Supply Chain og forretningsmodeller
 • Valg og ledelse af portefølje
 • Faseopdelte udviklingsprojekter - alternativt ledelse af udviklingsprojekter teknologi. 

Målbeskrivelse

Formålet med faget er, at formidle en samlet og helhedsorienteret forståelse af teknologidrevet Supply Chain Innovation. I faget lægges der vægt på at formidle indsigt i og opøve evnen til på en kritisk og konstruktiv måde at forholde sig til og anvende fagområdets centrale modeller og værktøjer. 

Deltagerne opnår teoretisk og anvendelsesorienteret viden om, hvorledes der kan skabes teknologidrevne Supply Chain Innovationer i virksomheder. 

Deltagerne får gennem fagpakken:

 • Viden om og indsigt i Supply Chain Management og innovationsteori 
 • Indsigt i Supply Chain Innovation analyseramme (processer, teknologi og netværksstruktur) 
 • Kendskab til fremgangsmåder med kortlægning af forretningsprocesser og systemanalyser 
 • Eksterne relationers betydning for virksomheders adgang til viden om teknologi og marked 
 • Demonstrere overblik over teorier ved at diskutere og argumentere for valg af teori og dets eventuelle begrænsninger 
 • Gennemføre relevant indsamling og sammenhængende analyse af data til besvarelse af problemstillingen, baseret på en teoretisk tilgang til problemet, 
 • Opstille alternative forslag til forbedring af praksis på baggrund af analyser 

Opnåelse af karakteren 12: Fremragende

Gives for en eksamensbevarelse, der demonstrerer at: Den studerende har et overbevisende og kompetent overblik over såvel generelle som specifikke problemstillinger forbundet med teknologidrevet Supply Chain Innovation Den studerende skal have en særdeles god indsigt i og forståelse af og evnen til at anvende relevante teorier, modeller og metoder. Endvidere besidder den studerende en selvstændig kompetence til at kunne tilpasse og udvikle på gængse modeller og værktøjer.  Den studerende har en overbevisende indsigt i grundlæggende antagelser bag teorier og modeller Den studerende har en fremragende kompetence til at identificere og overskue praktiske problemstillinger og argumentere for, hvad der er væsentlige og knap så væsentlige aspekter. Den studerende kan på overbevisende vis demonstrere indsigt i konsekvenserne af konkrete løsningsforslag, herunder teori- og metodevalg. Der er tale om en fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål, med kun uvæsentlige mangler. 

Opnåelse af karakteren 02: Den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

Gives for en eksamensbesvarelse, der demonstrerer at: Den studerende har et minimum af acceptabel forståelse af såvel generelle som specifikke problemstillinger forbundet med teknologidrevet Supply Chain Innovation Den studerende har en mangelfuld og ustruktureret, men dog netop acceptabel forståelse og evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder. Endvidere besidder den studerende kun begrænsede evner til at kunne tilpasse og udvikle gængse modeller og teknikker. Den studerende har en begrænset, men netop acceptabel indsigt i grundlæggende antagelser bag teorier og modeller. Den studerende besidder en mangelfuld, men dog netop acceptabel indsigt i at identificere og overskue praktiske problemstillinger og argumentere for, hvad der er væsentlige og knap så væsentlige aspekter. Den studerende kan kun i meget begrænset omfang demonstrere indsigt i konsekvenserne af konkrete løsningsforslag, herunder teori- og metodevalg. 

For at opnå fagets formål er det læringsmålet for faget, at de studerende opnår følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Målbeskrivelse - viden

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at: 

 • Beskrive centrale problemstillinger indenfor teknologidrevet Supply Chain Innovation herunder dets bidrag til skabelse af konkurrencemæssige fordele 

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til:
 • Kritisk og konstruktivt at forholde sig til og anvende fagområdets centrale modeller og værktøjer indenfor Supply Chain Innovation 
 • At kunne udvælge og anvende fagets modeller og teorier og i forlængelse heraf vurdere, begrunde og formidle resultaterne af gennemførte analyser.  
 • At kunne forretningsudvikle sammen med eksterne leverandører, videninstitutioner og evt. studerende 

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til at:

 • Beskrive centrale problemstillinger indenfor teknologidrevet Supply Chain innovation herunder dets bidrag til skabelse af konkurrencemæssige fordele 
 • Beskrive, analysere og vurdere betydningen af teknologidrevet Supply Chain innovationer i virksomheder med anvendelse af relevante teorier og metoder. 
 • Diskutere betydningen af teknologi i Supply Chain Innovation.        
 • Analysere og vurdere hvordan virksomheder kan forretningsudvikle gennem redesign af Supply Chain relaterede forretningsprocesser med anvendelse af relevante teorier og metoder. 
 • Vurdere relevansen af og anvende relevante teorier og metoder, der knytter sig til teknologi og Supply Chain Innovation. 
 • Reflektere over, udvikle og foreslå løsninger indenfor teknologidrevet Supply Chain Innovation, der skaber konkurrencemæssige fordele for såvel private som offentlige organisationer 

Litteratur

Dette er eksempler på litteratur. 

Stentoft, J., Mikkelsen, O.S. & Rajkumar, C. (2018), Supply Chain Management: Sources for Competitive Advantages, Hans Reitzels Forlag, København

Tidd, J. & Bessant, J. (2013), Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, Wiley, New York.
Derudover udarbejdes kompendium med 20-25 artikler. 

Undervisningsform

Undervisningen vil bestå af en kombination af gennemgang af teori og værktøjer samt diskussioner og erfaringsudvekslinger. Faget afvikles over 4 hele fredage og 4 halve lørdage, hvor fredage og lørdage hænger sammen.

Arbejdsbelastning

Timerne fordeles på forberedelse til og tilstedeværelse i undervisningstimerne, forberedelse og gennemførelse af eksamen.
De 270 arbejdstimer fordeler sig således 
Konfrontationstimer: 45 timer
Forberedelse til undervisning: ca. 155 timer 
Forberedelse til eksamen: ca. 70 timer

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Ordinær prøver: marts/april
Omprøve: April/maj

Regler

-3 må ikke indgå, 00 må ikke indgå

Udprøvninger

Mundtlig prøve

Navn

Mundtlig prøve

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Forberedelse

Der er ikke forberedelse

Varighed

20 min

Hjælpemidler

Ingen hjælpemidler

ECTS-point

5

Uddybende information

Den mundtlige prøve er uden forberedelse. 

Deltagelse i omprøven kræver deltagelse i ordinær prøve i samme eksamenstermin. Det vil sige, at f.eks. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen. 

EKA

B810008212

Skriftlig stedprøve

Navn

Skriftlig stedprøve

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

3 timer

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt 

Indlevering af besvarelse

Via SDU assignment

ECTS-point

5

Uddybende information

Der er to udprøvninger på faget, begge prøver skal bestås som delprøver, og karakteren udtrykkes med en vægtning på 50/50%.

Faget afsluttes med en individuel, skriftlig stedprøve af tre timers varighed. Prøven afholdes om eftermiddagen den sidste undervisningsdag i faget. 

Deltagelse i omprøven kræver deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamenstermin. Det vil sige, at f.eks. udeblivelse fra ordinær eksamen ikke giver adgang til omprøve. I givet fald vil næste adgang til eksamen være ved førstkommende ordinære eksamen. 


EKA

B810008202

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag 9910411.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Forår 2020 Obligatorisk MIT Master i it | Master i it, organisation | Kolding 2

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christopher Rajkumar cra@sam.sdu.dk Kolding
Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Kolding
Morten Brinch mobr@sam.sdu.dk Kolding
Ole Stegmann Mikkelsen osm@sam.sdu.dk Kolding

URL til MitSkema