Masterprojekt

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B770017102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Master

Fagnummer: B770017101
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 30-10-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B770017101

Fagtitel

Masterprojekt

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

15

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

30-10-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Mads Bøge Kristiansen mbkr@sam.sdu.dk Institut for Statskundskab

Udbudssteder

Odense

Niveau

Master

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Forudsætningen for tilmelding til masterprojektet er at have bestået minimum 30 ECTS og være tilmeldt og/eller bestået 45 ECTS.

Formål og sigte

Formålet med masterprojektet er, at den studerende udvikler sin viden, færdigheder og kompetencer til… 
* selvstændigt at indkredse og afgrænse en problemstilling, der har relevans for og relation til ledelsespraksis 
* selvstændigt at gennemføre en empirisk og teoretisk undersøgelse af denne problemstilling samt
* at foretage en selvstændig og kritisk perspektivering af denne undersøgelse til ledelsespraksis. 
Det færdige masterprojekt skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde selvstændigt og videnskabeligt ved løsning af ledelsesrelevante problemstillinger. 
Masterprojektet er det afsluttende projekt på uddannelsen, hvor den studerende får mulighed for at anvende og demonstrere, hvad der er lært gennem uddannelsen.

Indhold

Masterprojektet kan tage udgangspunkt i alle fag på FMOL, der udbydes af videnskabeligt ansatte ved Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Målbeskrivelse

Det færdige masterprojekt skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde selvstændigt og videnskabeligt ved løsning af ledelsesrelevante problemstillinger. 

Masterprojektet er det afsluttende projekt på uddannelsen, hvor den studerende får mulighed for at anvende og demonstrere, hvad der er lært gennem uddannelsen.

Målbeskrivelse - viden

Demonstrerer viden om fagets emner, således at de er i stand til at:
* redegøre for relevante teorier, metoder og sagsforhold i tilknytning til emneområdet og den valgte problemstilling.

Målbeskrivelse - færdigheder

Demonstrerer færdigheder, således at de er i stand til at:
* identificere og konkretisere en ledelsesrelevant problemstilling inden for et emneområde.
* udvælge relevante teorier og metoder til belysning af problemstillingen.
* sammenligne de udvalgte teorier og metoder med henblik på at identificere deres respektive styrker og svagheder i forhold til belysning af problemstillingen.

Målbeskrivelse - kompetencer

Demonstrerer kompetence, således at de er i stand til:
* Selvstændigt at anvende teorier, metoder, tilgange og empiriske resultater til belysning af den valgte problemstilling.
* Kritisk at vurdere implikationer og anvendelighed af resultaterne i forhold til ledelsespraksis. 

Masterprojektet skal med udgangspunkt heri blandt andet…
* baseres på litteratur med relevans for problemstillingen.
* indeholde en gennemgang af projektets relation til ledelsespraksis.
* have en afsluttende kritisk perspektivering i relation til ledelsespraksis. Heri kan indgå en vurdering af eventuelle løsningsforslag herunder mulighederne for at gennemføre disse. 

Det er ikke et krav, at elementerne om ”relation til ledelsespraksis” og ”kritisk perspektivering i forhold til ledelsespraksis” behandles udtømmende i den skriftlige opgave, men de vil så skulle gives en særlig opmærksomhed ved den mundtlige eksamination.   
Masterprojektet kan inden for disse rammer udfoldes på mange måder. Det er således muligt også at lave projekter, hvor den studerende spiller en mere aktiv rolle i de undersøgte fænomener (som for eksempel ved aktionslæring) end i traditionelle akademiske analyser. 

Litteratur

Afhænger af emne.

Undervisningsform


Forårs- eller efterårssemestret, når forudsætningerne er opfyldt. 

I tilknytning til den studerendes udarbejdelse af masterprojektet modtager den studerende vejledning. Vejledningen ydes som sparring til den studerende med afsæt i den studerendes egne overvejelser om afhandlingens struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen.
Det forventes, at den studerende selv tager initiativ til vejledningsmøder. Problemstillingen aftales med vejleder. Det nærmere vejledningsforløb aftales også med vejleder.

De studerende afleverer emne til afhandlingen ultimo maj for efterårssemestret og ultimo november for forårssemestret. Vejleder tildeles snarest derefter.

Arbejdsbelastning

1 ECTS svarer til en arbejdsbelastning på ca. 27 timer. Den samlede arbejdsbelastning vurderes derfor at være ca. 405 timer for de 15 ECTS.

Eksamensbestemmelser

Prøve

Navn

Prøve

Tidsmæssig placering

Ordinær prøve for forårssemestret: Maj/juni

Omprøve for forårssemestret: August

Ordinær prøve for efterårssemestret: December/januar

Omprøve for efterårssemestret: Februar

Deltagelse i omprøve kræver, at man har afleveret sit masterprojekt rettidigt og har forsvaret det ved den ordinære eksamen med bedømmelsen ikke-bestået. 

Udprøvninger

Prøve

Navn

Prøve

Prøveform

Masterprojekt med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Engelsk

Varighed

Den mundtlige eksamen har en varighed af 45 minutter (inklusiv votering).

Omfang

Masterprojektet har et omfang svarende til 50-70 sider à 2.400 anslag (inkl. resumé på et fremmedsprog, tabeller og figurer, men ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.

Ved en gruppe på to skal det fremgå, at de studerende hver har udarbejdet mindst en tredjedel. Højst en tredjedel kan udarbejdes sammen. Sideantallet øges med 50%. Ved en gruppe på tre skal det tilsvarende dokumenteres, at de studerende har udarbejdet hver mindst en fjerdedel. Højst en fjerdedel kan udarbejdes sammen. Sideantallet øges tilsvarende med 75%. 

Indlevering af besvarelse

Besvarelsen afleveres digitalt på Blackboard via SDU Assignment.

Der udfyldes samtidig med afleveringen en elektronisk titelblanket med masterprojektets titel på dansk og engelsk.

ECTS-point

15

Uddybende information

Masterprojektet evalueres på grundlag af den skriftlige besvarelse og en afsluttende mundtlig eksamen.

For masterprojekter med mere end én forfatter gælder, at besvarelsen skal være udformet, så det fremgår, hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af masterprojektet. Det maksimale antal for en gruppe er tre. De studerende eksamineres individuelt. Ved eksamen tages udgangspunkt i hele masterprojektet.  

Masterprojektet skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog - f.eks. engelsk. Hvis masterprojektet er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. Resuméet vægtes ikke i afvejningen af, hvordan det skriftlige masterprojekt og den mundtlige eksamination skal vurderes.

Den mundtlige eksamen indledes med, at den studerende giver en mundtlig fremlæggelse på baggrund af det udarbejdede masterprojekt. Dette kan typisk give anledning til en problematisering og perspektivering af opgaven, som kan anvise temaer for den efterfølgende diskussion. Til denne indledende fremlæggelse gives normalt ca. 5-10 minutter. Herefter vil eksaminator og censor eksaminere og stille uddybende spørgsmål indenfor masterprojektets område. Eksamination og uddybning vil i nogen udstrækning forme sig som en diskussion mellem den studerende og eksaminator/censor og kan bevæge sig ind på faglige områder, som ikke er direkte berørt i masterprojektet, men som må skønnes at have en klar relevans. Den mundtlige eksamen vil maksimalt vare 45 minutter (inkl. votering).

Ved den mundtlige eksamen medvirker foruden vejleder, som er eksaminator, en ekstern censor. Der gives en individuel karakter efter 7-skalaen.

Hvis masterprojektet ikke bestås, skal det bearbejdes, så det på ny kan blive bedømt. Den studerende får som udgangspunkt stillet den samme vejleder til rådighed.  

EKA

B770017102

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Masterprojekt, 15 ECTS, fagnr. 9873701
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Anne Mette Kjeldsen annemette@ps.au.dk Odense
Mads Bøge Kristiansen mbkr@sam.sdu.dk Institut for Statskundskab Odense