Erhvervsøkonomisk metode

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B850014X02, B850014302, B850014402, B850014502, B850014102, B850014202, B850014602
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B850014X01, B850014301, B850014401, B850014501, B850014101, B850014201, B850014601
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-04-2019


Varighed: 1 semester

Fagnummer

B850014X01
B850014301
B850014401
B850014501
B850014101
B850014201
B850014601

Fagtitel

Erhvervsøkonomisk metode

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

15-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jacob Lyngsie jaly@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

1 semester

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Formål og sigte

Fagmodulet Erhvervsøkonomisk Metode har som mål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Opøvelse af en sådan systematisk arbejdsmetode vil være af stor værdi i forbindelse med den studerendes daglige arbejde i praksis, og det vil være en forudsætning for at kunne gennemføre de videre studier på uddannelsen.
Den studerende trænes i at kunne udarbejde en klar problemformulering i relation til en given problemstilling. I forlængelse heraf skal den studerende kunne operationalisere problemformuleringen i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Den studerende skal også trænes i at søge inspiration i relevante teorier og modeller ved arbejdet med praktiske problemer.
Generelt tilstræbes det i fagmodulet at skabe en forståelse hos de studerende for, hvordan teorier, modeller og teknikker fra de øvrige disciplinorienterede fag kan eller bør spille sammen med den valgte metode. Endelig søges det at skabe en forståelse for de mest udbredte metoder, der kan benyttes ved indsamling, bearbejdning og sammenfatning af data og informationer, så resultaterne kan blive til viden i en given sammenhæng. Som konsekvens af den tætte relation til de øvrige disciplinorienterede fag anbefales det, at man har gennemført fagene Erhvervsøkonomi, Samfundsøkonomi og Dataanalyse på studiets første år.

Indhold

I faget behandles forskellige metoders styrke og svagheder dels i forbindelse med løsning af forskellige typer af problemstillinger dels i relation til de forskellige trin i problemløsningsprocessen.
Konkret indeholder faget følgende temaer:
•    Valg af synsvinkel(paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden
•    Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål
•    Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis
•    Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen
•    Kvantitative analysemetoder og teknikker, herunder anvendt statistik
•    Kvalitative metoder, interviews, fokusgrupper
•    Valg af undersøgelsesdesign og herunder valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder
•    Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser
•    Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign

Målbeskrivelse - viden

Den studerende opnår en solid viden og indsigt i begreber, teoridannelser og forskellige fremgangsmåder ved produktion af viden, som sætter han/hende i stand til at forstå og reflektere over den praktiske anvendelse heraf i konkrete erhvervsøkonomiske sammenhænge.

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter deltagelse i fagmodulet kan den studerende:
•    Beskrive vidensproduktionsprocessens centrale elementer og forklare samspillet mellem disse, dvs. beskrive og forklare samspillet mellem problemformulering, teorigrundlag, empiri og problemløsning
•    Systematisk anvende fagets teori til udarbejdelse af en klar problemformulering i relation til en given problemstilling samt opstille undersøgelsesspørgsmål og undersøgelsesdesign
•    Opstille forslag til dataindsamlingsmetoder med argumentation for styrker og svagheder ved de forskellige muligheder
•    Opstille forslag til analyse og tolkning samt vurdere pålidelighed, validitet og reliabilitet ved et undersøgelsesdesign
•    Formidle/præsentere metodefaglige problemstillinger i en sammenhængende og velstruktureret formMålbeskrivelse - kompetencer

På baggrund af den tilegnede viden og de erhvervede færdigheder sættes den studerende i stand til på et metodebevidst grundlag - alene eller i samarbejde med andre - at kunne håndtere komplekse metodiske, praksisnære problemstillinger i virksomheder/organisationer

Litteratur

Voxted, Søren (red), 2009; Valg der skaber viden, Academica, Århus. ISBN er 978-87-7675-452-5

Nielsen, Peter (2009): Produktion af viden – en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode, Valby: Nyt Teknisk Forlag

Undervisningsform

Der gives et indledende kursus i erhvervsøkonomisk undersøgelsesmetodik over 4x4 timer (alternativt fordelt anderledes). I forbindelse med undervisningsforløbet tilbyder biblioteket introduktion til litteratursøgning samt generelt søgning i databaser. Undervisningen bygger i meget høj grad på øvelser og diskussioner på holdet suppleret af materialer på Black Board som f.eks. video. Faget forudsætter derfor en aktiv deltagelse i disse øvelser og opgaver fra den studerendes side.

Arbejdsbelastning

Som en del af undervisningen udarbejdes en grupperapport i grupper på op til 4 personer. Der medvirker én vejleder ved hvert gruppeprojekt. I forbindelse med semesterets start inddeles de studerende i grupper og hver gruppe vælger/tildeles et emne. Via grupperapporten skal de studerende demonstrere, at de selvstændigt kan udarbejde og vurdere et undersøgelsesdesign udgangspunkt i emnet. Til udarbejdelsen af rapporten gives ca. 3 måneder. I forbindelse med undervisningen gives der løbende vejledning suppleret af vejledning via BlackBoard eller andet.
Fremgangsmåden ved udarbejdelsen af grupperapporten vil normalt være følgende:
•    på baggrund af det valgte/tildelte emne, der typisk kun vil være en skitse af en problemstilling, skal gruppen formulere det praktiske grundlag for problemstillingen samt vælge en teoretisk referenceramme, som kan danne baggrund for problemformuleringsprocessen.
•    problemformuleringsprocessen skal munde ud i en klar problemdefinition, og denne skal operationaliseres i en række undersøgelsesspørgsmål, som skal kunne besvares gennem indsamling af viden.
•    det anbefalede valg af undersøgelsesdesign og dataindsamlingsmetoder skal begrundes. Det kan ske dels ved inddragelse af teorier samt modeller og dels ud fra det praktiske grundlag for problemet.
•    endelig skal der som afslutning på rapporten foretages en vurdering af brugbarheden og pålideligheden af de anbefalinger rapporten vil kunne give, hvis undersøgelsen gennemføres i sin helhed på grundlag af det beskrevne design.

Det skal bemærkes, at der i grupperapporten ikke stilles krav om eller forventes nogen form for primær dataindsamling. Der skal derfor heller ikke foretages en egentlig opstilling af alternativers konsekvenser samt et valg imellem dem. Disse elementer indgår dog i den teoretiske del af faget og kan derfor også være genstand for den mundtlige eksamination.

På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Opgaven afleveres primo december med efterfølgende mundtlig eksamen i januar.
Syge-/re-eksamen i februar/marts.

Udprøvninger

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Varighed

Mundtlig eksamen: 20 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Omfang

Rapporten udformes som et design til undersøgelse, men uden krav til egentlig dataindsamling og analyse af empiriske data.
Det maksimale sidetal for opgaven er 15 normalsider á 2400 anslag (forside, indholdsfortegnelse og evt. bilag tæller ikke med i sidetallet).

Indlevering af besvarelse

Afleveres elektronisk i SDU assignment.

ECTS-point

5

Uddybende information

Prøven består af en grupperapport som udarbejdes i grupper på op til 4 personer. Rapporten udformes som et design til undersøgelse, men uden krav til egentlig dataindsamling og analyse af empiriske data.

Den efterfølgende mundtlige prøve er individuel, der med udgangspunkt i rapporten, omfatter fagets pensum.

Deltagelse i re-eksamen forudsætter deltagelse i ordinær eksamen i samme eksamensterm.


Re-eksamen gennemføres og bedømmes på samme måde som den ordinære eksamen med eksamination i den allerede eksisterende rapport suppleret med et notat på op til tre normalsider efter eksaminator anvisning. Notatet afleveres elektronisk i SDU assignment.

Hvis eksaminator og den interne censor finder den oprindelig afleverede rapport helt uacceptabel kan de pålægge den studerende at udarbejde en helt ny rapport efter de samme betingelser som den ordinære rapport.


EKA

B850014X02
B850014302
B850014402
B850014502
B850014102
B850014202
B850014602

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Erhvervsøkonomisk metode, 8003101.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.


Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Laurids Skovgaard lsk@sam.sdu.dk Vejle
Peter Nors nor@sam.sdu.dk Kolding

URL til MitSkema