BMB826: Eksperimentel molekylærbiologi. Metoder til undersøgelse af eukaryot genregulering

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N210000102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210000101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

01011101 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Bemærk at den praktiske del af kurset afvikles i august måned.

Kurset har deltagerbegrænsning og hvis der er flere tilmeldte end begrænsningen angiver, prioriteres de rettidigt tilmeldte efter dato for tilmelding. Da maks antal deltagere på kurset er på tværs af flere kurser forestår fagmiljøerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet prioriteringen.

Sammenlæses med BMB526 - max 48 studerende samlet. 

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til mekanismerne for regulering af eukaryot genregulering og metabolisme

 • Kunne anvende basale laboratorieteknikker

 • Have fulgt BMB532 og BMB533 samt have kendskab til stoffet fra BMB508 eller tilsvarende kursus

Deltagerbegrænsning

38

Formål

Kursets overordnede formål er at give den studerende grundigt praktisk og teoretisk kendskab til avancerede molekylærbiologiske teknikker samt sætte den studerende i stand til at planlægge og fortolke egne forsøg, hvilket er vigtigt i forhold til bachelorprojekt samt senere projektforløb.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne BMB508 og BMB533, og giver et fagligt og kompetencemæssigt grundlag for efterfølgende projektforløb senere i uddannelsen.


I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at: • Give kompetence til selvstændig forsøgsplanlægning og fortolkning.

 • Give færdigheder i avancerede molekylærbiologiske metoder mundtlig fremstilling af resultater og artikler og sammenfatning af resultater i rapport på engelsk

 • Give viden om eukaryot genregulering, fedtcelleudvikling, fedtvævets fysiologiske betydning, den teoretiske baggrund for de anvendte molekylærbiologiske teknikker

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • At give de studerende en teoretisk indsigt i de molekylære processer, der ligger til grund for differentiering af eukaryote celler. I dette tilfælde benyttes fedtcelle (adipocyt)-differentiering. 

 • At give de studerende en praktisk introduktion til gængse metoder der anvendes til analyse af genudtryk i pattedyrsceller.

 • Gennem en projektorienteret undervisningsform, at forberede de studerende på bachelor/ITEK/ specialeprojektet.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Teoretisk introduktion til adipocyt differentiering med speciel fokus på transkriptionel regulering. 

 • Fedtvævets rolle i forbindelse insulin resistens, type 2 diabetes og appetitregulering. 

 • Introduktion til deep-sequencing og data genereret vha. ChIP-seq

 • Teoretisk og praktisk indføring i følgende teknikker:


  • Oprensning af RNA 

  • cDNA syntese

  • Real-time qPCR

  • Western blotting

  • Kromatin-immunopræcipitation

  • (Evt. andre teknikker efter samråd med de studerende)


Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en rapport baseret på laboratorieøvelser

EKA

N210000102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

10

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

100 timer per semester

Undervisningsform

Aktiviteter i studiefasen:

 • Planlægning og fortolkning af egne forsøg 

 • Fremlæggelse af gruppens resultater

 • Udarbejdelse af rapport, gerne på engelsk


Kurset løber over 3 uger i begyndelsen af august med mødepligt alle dage. Den kan påregnes et intensivt forløb med lange dage men stort læringsudbytte.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Susanne Mandrup s.mandrup@bmb.sdu.dk

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Ronni Nielsen ronni.n@bmb.sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode