Erhvervsøkonomi

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Undervisningssprog: Dansk
EKA: B850015X12, B850015X02, B850015312, B850015412, B850015512, B850015112, B850015212, B850015612, B850015302, B850015402, B850015502, B850015102, B850015202, B850015602
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Godkendt/Ikke godkendt, 7-trinsskala
Udbudssteder: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: HD

Fagnummer: B850015X01, B850015301, B850015401, B850015501, B850015101, B850015201, B850015601
ECTS-point: 15

Godkendelsesdato: 15-04-2019


Varighed: 2 semestre

Fagnummer

B850015X01
B850015301
B850015401
B850015501
B850015101
B850015201
B850015601

Fagtitel

Erhvervsøkonomi

Undervisningssprog

Dansk

ECTS-point

15

Ansvarligt studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Godkendelsesdato

15-04-2019

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Jan Sørensen ana@sam.sdu.dk

Udbudssteder

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding, Vejle

Niveau

HD

Udbudsterminer

Efterår

Varighed

2 semestre

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Anbefalede forudsætninger

Studerende, som følger faget, forventes at deltage aktivt i faget, herunder at indgå i gruppearbejde og dialogbaserede forelæsninger.

Formål og sigte

Faget erhvervsøkonomi har til formål at bibringe den studerende indsigt i teorier og metoder der dels danner et erhvervsøkonomisk fundament for specialerne på HD 2. del dels gør den studerende i stand til at forstå og reflektere over den praktiske anvendelse i konkrete virksomhedssammenhænge. Der undervises i centrale teorier og metoder om markedsformer, konkurrence, omkostninger, regnskab, investering samt finansiering. Gennem kendskab til og indsigt i disse teorier, modeller og metoder sættes den studerende i stand til
•    at analysere komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger
•    at udarbejde et kvalificeret grundlag for beslutninger samt
•    at formidle sådanne analyser/beslutningsgrundlag

Indhold

•    Virksomhedens omverden, herunder dens placering i samfund, branche og værdikæde
•    Virksomhedens interessenter, mål og strategier
•    Virksomhedens økonomistyring og eksterne regnskab
•    Udformning og implementering af en virksomheds strategi
•    Virksomhedens omkostnings- og produktionsstrukturer
•    Markedsformer, efterspørgselsteori og elasticiteter
•    Virksomhedens optimeringsbeslutninger mht. pris og mængde under forskellige markedsformer, tidshorisonter og begrænsninger
•    Virksomhedens investeringsbeslutninger, herunder beskrivelse af betalingsrækker samt metoder til vurdering af rentabilitet samt risiko i investeringer

Målbeskrivelse

-

Målbeskrivelse - viden

Målet er, at den studerende - efter at have deltaget i undervisningen i Erhvervsøkonomi har viden om:

•    Modeller til omverdensanalyse såvel som intern analyse i virksomheden
•    De finansielle nøgletals rolle ved vurdering af en organisations resultater
•    Regnskabsmæssige begreber og nøgletal og gældende lovgivning i forbindelse med det eksterne regnskab.
•    Begreber, som anvendes i forbindelse med analyse og økonomistyring
•    Begreber som avnedes i forbindelse med udformning og implementering af strategien for en virksomhed
•    Begreber der anvendes i forbindelse med optimal sammensætning af produktionsfaktorer
•    Begreber der anvendes i forbindelse med skalaafkast
•    Begreber i forbindelse med omkostninger på henholdsvis kort og langt sigt
•    Metoder til fastlæggelse af markedsformer
•    Efterspørgsel og parametre, der påvirker denne
•    Elasticiteter og metoder til fastlæggelse heraf
•    Teori, metoder og praksis til optimeringsbeslutninger
•    Metoder til vurdering af investeringers rentabilitet
•    Metoder til at sammenkoble investeringstypen og betalingsrækker
•    Risikovurdering og følsomhedsanalyserMålbeskrivelse - færdigheder

Den studerendes centrale færdigheder består i at kunne:

•    Vurdere og anvende metoder til analyse af omverdensmiljø
•    Vurdere aktionær- og interessentperspektivet for en organisation
•    Redegøre for opbygningen af driftsregnskab og balance
•    Have indsigt i virksomhedens balancestruktur
•    Redegøre for sammenhængene i et regnskab med henblik på regnskabsanalyse
•    Redegøre for sammenhænge i et regnskab med henblik på budgettering
•    Opstille et budget for en konkret virksomhed
•    Vurdere forskellige perspektiver i en strategiformulering
•    Identificere og formulere en strategi for virksomheden
•    Redegøre for optimal faktorsammensætning med en variabel produktionsfaktor
•    Redegøre for optimal faktorsammensætning med 2 variable produktionsfaktorer
•    Redegøre for kortsigtede og langsigtede omkostnings
•    funktioner og for sammenhængen mellem produktionsfunktioner og omkostningsfunktioner
•    Redegøre for og fastlægge efterspørgselsfunktioner
•    Beregne elasticiteter og redegøre for usikkerhed
•    Fastlægge optimal pris og mængde givet forskellige markedsformer, tidshorisonter
•    Anvende metoder til mere kompleks optimering eksempelvis ved flere markeder og flere varer
•    Opstille og evaluere beslutningsgrundlag for investeringer
•    Anvende færdigheder om optimal sammensætning af produktionsfaktorer på konkrete problemstillinger
•    Afdække omkostningsstrukturer i en konkret virksomhed
•    Identificere sammenhængen mellem produktionsfunktioner og omkostningsstrukturer i en konkret virksomhed
•    Analyse markeder, efterspørgsel og elasticiteter i praksisnære situationer og identificere begrænsninger i analysemetoderne


Målbeskrivelse - kompetencer

•    Gennemføre optimeringsanalyserne i praksisnære situationer og både på simple og komplekse situationer
•    Identificere begrænsningerne i optimeringsmetoderne * Have overblik over investeringens kalkulationsgrundlag
•    Have overblik over fordele og ulemper ved brug af forskellige rentabilitetskalkuler
•    Tilvejebringe grundlaget for at træffe beslutninger om investeringer
•    Opstille og anvende investeringskalkuler

Litteratur

Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard & Preben Melander. Økonomisk virksomhedsbeskrivelse, 4. udgave (ISBN: 9788757434828)

NY UDGAVE AF FLYGER ØKONOMISK VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE UDKOMMER JULI 2019.

Philip K Young and Paul Keat: Managerial Economics - Economic Tools for Today's Decision Makers (ISBN: 9780273791935)
Anthony E. Henry. Understanding Strategic Management., 3. udgave (ISBN: 9780199662470)
Supplerende læses;
Kap.11 (finansiering) af Ove og Michael Hedegaard, Strategisk investering og finansiering 4.udgave isbn: 978-87-574-9991-9
(ca. 40 sider)
Kapitel 9 (Liniær programmering) af Hirschey & Bentzen, managerial economics 14 udgave isbn 978-1-4737-0926-3
Begge disse kapitler kan under kurset downloades på BB

Undervisningsform

Undervisningen er fordelt over 16 gange á 4 lektioner. Herudover bliver der afholdt 2 arbejdsdage á 6 timer. Arbejdsdagene er for alle hold og tilbydes i Kolding og Slagelse.
Det er væsentligt at fremhæve, at undervisningen er tilrettelagt som Blended Learning, hvilket betyder, at den studerende mellem de enkelte fremmødegange må påregne en betydelig arbejdsindsats i forbindelse med forberedelse, selvstændig løsning af opgaver, gruppeopgaver og forskellige e-læringsaktiviteter.

Arbejdsbelastning

Den samlede arbejdsindsats i faget forventes at være ca. 400 arbejdstimer, inklusive deltagelse i fagets eksamensaktiviteter (en obligatorisk hjemmeopgave samt den afsluttende skriftlige og mundtlige udprøvning), fordelt således:
Aktivitet                   Timer
Konfrontationstimer med fokus på teori   64
Arbejdsdag    6
Forberedelse til konfrontationstimer og arbejdsdag    246
Repetition og eksamensforberedelse    80
Total arbejdsbelastning    400


På fjernhold er det et særligt tilrettelagt forløb.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbetingelse

Navn

Eksamensbetingelse

Tidsmæssig placering

November

Udprøvninger

Eksamensbetingelse

Navn

Eksamensbetingelse

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Godkendt/Ikke godkendt

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

10 dage.

Omfang

15 normalsider (a ca. 2400 anslag)

Udlevering af opgave

Via fagets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Aflevering via fagets side i Blackboard.

ECTS-point

0

Uddybende information

-

Reeksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Varighed

30 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Uddybende information

Der tages udgangspunkt i hele fagets pensum indtil det tidspunkt, hvor hjemmeopgaven blev stillet.

EKA

B850015X12
B850015312
B850015412
B850015512
B850015112
B850015212
B850015612

Eksamen

Navn

Eksamen

Prøveform

Hjemmeopgave med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

Mundtlige eksamen:  30 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Omfang

Individuel hjemmeopgave: max. 15 normalsider á 2400 anslag (ekskl. bilag).

Udlevering af opgave

Via fagets side i Blackboard.

Indlevering af besvarelse

Hjemmeopgaven afleveres elektronisk i SDU assignment.

ECTS-point

15

Uddybende information

Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i den skriftlige besvarelse, men med inddragelse af hele fagets pensum. Den studerende bedømmes ud fra en helhedsvurdering af de to eksamensdele.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve B850015X12, Eksamensbetingelse B850015X01, Erhvervsøkonomi

Reeksamen

Prøveform

Mundtlig prøve

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Varighed

30 minutter inklusive votering og karaktergivning.

Uddybende information

Der tages udgangspunkt i hele fagets pensum.

EKA

B850015X02
B850015302
B850015402
B850015502
B850015102
B850015202
B850015602

Ekstern kommentar

Bemærk - Faget er identisk med det tidligere fag Erhvervsøkonomi, 8002711.
Forbrugte prøveforsøg i tidligere identiske fag overføres.
Fag der er identiske med fag, der tidligere er bestået i hh. til gældende bestemmelser kan ikke tages om.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

URL til MitSkema