SU803: Farmakologi B

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N810006112, N810006102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N810006101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-03-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

29004401 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Bestået bacheloruddannelse i biomedicin, farmaci, lægemiddelvidenskab eller kemi med farmaceutisk kemi.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have grundlæggende kendskab til molekylær biologi, biokemi, fysiologi og neurobiologi.

Formål

Formålet med kurset er at sætte den studerende i stand til at forstå rationel farmakoterapi og moderne lægemiddelforskning.

Kurset bygger videre på den viden, der er erhvervet i kurserne SU502: Medicinsk Fysiologi og SU503: Farmakologi A og refererer til kurserne SU802 og SU810. Kurset giver et videnskabeligt grundlag for at studere farmakologi i relation til moderne teknologi og sundhed og anvende dette i fremtidig biomedicinsk forskning.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til kritisk at sammenfatte og præsentere et farmakologisk emne
 • Give færdigheder til at designe og fortolke farmakologiske eksperimenter i forskningen.
 • Give viden om og forståelse af den indbyrdes relation mellem patofysiologiske mekanismer og lægemidlers virkningsmekanismer.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Forstå og anvende basale og nye virkningsmekanismer for lægemidler og deres primære og sekundære ”targets” i relation til behandling og forebyggelse af sygdomme.
 • Designe og fortolke eksperimenter inden for farmakologi og biomedicin.
 • Anvende farmakologisk viden i relation til behandling af fx. kardiovaskulære, renale, pulmonale og maligne sygdomme samt sygdomme i centralnervesystemet.
 • Anvende viden om risikofaktorer i relation til rationel lægemiddelforskning, udvikling og behandling.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Nye teknikker og moderne molekylær indsigt i lægemiddelreceptorer som primære lægemiddelmål i forhold til akut og kronisk medicinsk behandling.
 • Forholdet mellem patofysiologiske mekanismer og drug discovery og anvendelse af lægemidler.
 • Arbejde med specifikke eksempler på nye lægemiddelgrupper til unmet needs og gamle lægemidler, der finder ny anvendelse i sygdomme indenfor hjertekar, metabolisme og CNS.

Litteratur

Rang&Dale’s Pharmacology, 8th edition.
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Mundtlig præsentation

EKA

N810006112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N810006101, SU803: Farmakologi B

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N810006102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Skriftlig eksamen uden hjælpemidler. Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i Blackboard.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.
Reeksamen i samme eksamensperiode eller umiddelbart derefter.

Vejledende antal undervisningstimer

45 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

I kurset bruges Problem Based Learning (PBL) til at styrke integration af progressiv viden ("den røde tråd") samt fremme de sociale, videnskabelige og eksperimentelle færdigheder i forhold til kursets generelle og specifikke mål. PBL består af gruppearbejde, evt. med supervision af instruktorer, og omfatter kritisk læsning, problemformulering, protokoldesign, eksperimenter (computersimuleringer), dataanalyse og -fortolkninger, videnskabelig præsentation.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læse lærebog
 • Læse, fortolke, opsummere, præsentere og diskutere videnskabelige (farmakologiske) review-artikler
 • Gennemgå gamle eksamensspørgsmål
 • Forstå og integrere elementer fra introduktions- og træningsfaser
 • Eksamensforberedelse

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Ulrike Muscha Steckelings usteckelings@health.sdu.dk

Skemaoplysninger

3
Monday
18-01-2021
Tuesday
19-01-2021
Wednesday
20-01-2021
Thursday
21-01-2021
Friday
22-01-2021
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Registrering & Legalitet

NAT

Anbefalede studieforløb