ST808: Multivariat dataanalyse og kemometri

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N370000102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N370000101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

15009501(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Kandidatkursus forhåndsgodkendt som PhD-kursus


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til lineær algebra og basal statistik.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at studere
multivariate kalibreringsmetoder og deres anvendelser i kemometri.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne lineaer algebra og matematisk statistik.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence
  til at planlægge og udføre videnskabelige projekter på højt fagligt
  niveau herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er
  komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • Give færdigheder i mestre computerberegninger som videnskabeligt undersøgelsesværktøj
 • Give viden
  om avancerede modeller og metoder i anvendt matematik baseret på
  højeste internationale forskning, herunder emner fra fagets
  forskningsfront, viden om anvendelse af disse modeller og metoder på
  problemer fra andre fag og erhvervslivet

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • beskrive de vigtigste kemometriske metoder til multivariat kalibrering og at kunne anvende disse i en konkret sammenhæng.
 • kende
  til anvendelsen af en statistisk programpakke, som f.eks. R, til
  løsningen af konkrete multivariate kalibreringsproblemer, og at kunne
  beskrive resultatet af en sådan analyse i rapportform.
 • beskrive
  de forskellige kemometriske metoders fordele og ulemper med henblik på
  at vælge den korrekte metode til at løse et givet multivariat
  kalibreringsproblem.
 • beskrive til de vigtigste metoder til
  validering og optimering af en given kalibreringsmetode for et konkret
  problem, med henblik på at vurdere metodens korrekthed i den givne
  sammenhæng.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Repetition af elementære begreber fra statistik og matrixregning.
 • Introduktion til kemometri og multivariat kalibrering.
 • Multipel lineær regression (MLR).
 • Klassiske mindste kvadraters metode (CLS).
 • Principal komponent analyse (PCA).
 • Principal komponent regression (PCR).
 • Partiel mindste kvadraters metode (PLS).
 • Validering og optimering af kalibreringsmodel.
 • Litteratur

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Efterår

  Udprøvninger

  Evaluering ved bedømmelse af tre projektrapporter over kemometrisk dataanalyse, som stilles i løbet af kurset

  EKA

  N370000102

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  48 timer per semester

  Undervisningsform

  For at sætte de studerende i stand til at nå læringsmålene for kurset tilrettelægges undervisningen således, at der er 48 forelæsningstimer, holdtimer etc. på et semester.

  Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 24
  • Træningsfase: Antal timer: 24
  • Total: Antal timer: 48

  Aktiviteter i studiefasen: At studere kursusmaterialet og blive fortrolig med statistiske analyser i software-programmet R, individuelt eller i grupper.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Hans Christian Petersen hcpetersen@sdu.dk

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Nicky Cordua Mattsson mattsson@imada.sdu.dk

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (datalogi, fiktiv)

  Anbefalede studieforløb

  Profil Program Semester Periode