BB845: Klimatilpasning

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N110020102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N110020101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04016801 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at: Have kendskab til økologi

Formål

Klimaet ændrer sig og en af løsningerne på de udfordringer der følger med er klimatilpasning. Kursets formål er derfor at give den studerende en teoretisk og praktisk forståelse for klimatilpasning – herunder behov og årsager, metoder og løsninger samt effekter. Desuden er formålet at den studerende får en forståelse for hvordan man lovgivningsmæssigt, forvaltningsmæssigt og rent praktisk håndterer klimatilpasning i Danmark samt samspillet med f.eks. vandrammedirektivet.

Kurset bygger på den viden, der er erhvervet under bacheloruddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til arbejde med komplekse problemstillinger samt udvikle fagligt samarbejde og specialisering.
 • Give færdigheder i forstå og håndtere cases som involverer mange fagområder indenfor og udenfor biologi. 
 • Give viden om begrebet klimatilpasning

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Beskrive baggrunden for at anvende klimatilpasning
 • Gøre rede for hvilke påvirkninger et ændret klima har på miljøet og behovet for klimatilpasning
 • Beskrive hvilke klimatilpasningsmetoder som kan anvendes i givne situationer
 • Vurdere effekterne af klimatilpasning også i relation til andre tiltag i oplandet

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Effekter af klimaændringer i Danmark nu og fremover samt behovet for klimatilpasning
 • Ændringer af vand- og stofafstrømning fra land og by
 • Effekter på ferske og marine områder
 • Klimatilpasning: metoder og løsninger – herunder:
  • Metoder til forsinkelse og rensning af afstrømmende vand (regnvandsbassiner, bufferzoner, minivådområder, avanceret rensning mv.)
  • Lokal afledning af regnvand – LAR (regnbede, grønne tage, permeable befæstelse mv.)
  • Håndtering af vand- og stofafledningen i det åbne land (våde enge, grødeskæring mv.)
  • Kystsikring og oversvømmelsesrisiko
 • Samspillet mellem klimatilpasning, vandrammedirektiv, grøn vækst og andre tiltag på området.

Litteratur

Udleveret materiale
Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Skriftlig rapport

EKA

N110020102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard’

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

Aktiviteter i studiefasen:

 • Rapportskrivning
 • Arbejde med udvalgte cases

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Sara Egemose saege@biology.sdu.dk

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Erik Kristensen ebk@biology.sdu.dk
Henning S. Jensen Hsj@biology.sdu.dk
Mogens Flindt Mrf@biology.sdu.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode